Дослідження психологічних особливостей розвитку професійно значущих якостей майбутніх менеджерів організацій

  • Марина Сергіївна Діденко ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, м. Київ
Ключові слова: качество личности, менеджер, профессионально значимые качества, когнитивный компонент, мотивационный компонент, операционный компонент, личностный компонент, коммуникативный компонент

Анотація

Стаття присвячена аналізу результатів емпіричного дослідження професійно значущих якостей майбутніх менеджерів організацій в процесі здобуття ними професійної освіти. У результаті дослідження нами визначено, що структура професійно значущих якостей майбутніх менеджерів організацій передбачає когнітивний, мотиваційний, операційний, комунікативний та особистісний компоненти, кожний з яких має свої складові. Нами прослідковано залежність рівня розвитку кожного із зазначених компонентів професійно значущих якостей від курсу навчання. Особливості розвитку професійно значущих якостей було проаналізовано не лише в контексті здобуття освіти, але й з урахуванням таких допоміжних чинників, як: форма освіти, наявність/відсутність трудового стажу та керівного стажу, кількість років керівного стажу, стать, вік, національність, сімейний стан, регіон та місце проживання.

Посилання

1. Баталова Т.В. Личностные детерминанты процесса профессионального становления менеджеров в вузе : автореф. дисс …. канд. психол. наук. ; спец. 10.00.05 «Социальная психология» / Т.В. Баталова. – М., 2004. – 20 с.
2. Бачинська Ю.П. Особисті чинники успішної діяльності конкурентоспроможного менеджера / Ю.П. Бачинська // Вісник КІБІТ. – 2008. – №2 – С. 72–74.
3. Вудкок М. Раскрепощенный менеджер: для руководителя-практика / М. Вудкок, Д. Фрэнсис ; [пер. с англ.]. – М. : МП «Дело», 1991. – 365 с.
4. Грицюк І.М. Соціальні орієнтації фахівців соціономічних професій: теорія, практика, методи вивчення / І.М. Грицюк. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – 188 с.
5. Діденко М. Умови розвитку професійної значущих якостей менеджера організації в процесі професійної підготовки // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. Психологічні науки : збірник наукових праць / за ред. Ірини Севенкової. – №2(18), листопад 2017. – Миколаїв : МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2017. – С. 54–58.
6. Доброскок А.С. Психологічні чинники формування професіоналізму майбутніх менеджерів : дис. … канд. психол. наук ; 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія / А.С. Доброскок. – К., 2013 – 217 с.
7. Емельянова Л.А. Динамика социально-психологической готовности студентов-менеджеров к будущей профессиональной деятельности : автореф. дисс. … канд. психол. наук ; спец. 10.00,05 «Социальная психология» / Л.А. Емельянова. – Казань., 2000. – 22 с.
8. Карамушка Л.М. Психологія підготовки майбутніх менеджерів до управління змінами в організації : монографія / Л.М. Карамушка, М.В. Москальов. – К. – Львів : Сполом, 2011, – 216 с.
9. Климчук В.О. Факторний аналіз: використання у психологічних дослідженнях / В.О. Климчук // Практична психологія та соціальна робота. – 2006. – №8. – С. 43–48.
10. Левитов Н.Д. Психология труда / Н.Д. Левитов. – М. : Учпедгиз, 1963. – 339 с.
11. Максименко С.Д. Механізми трансформації структурних компонентів діяльності у професійному розвитку особистості в сучасних умовах / С.Д. Максименко // Актуальні проблеми становлення особистості професіонала в ризиконебезпечних професіях : м-ли міжрегіон. наук. семінару (Київ, 25 березня 2010 р.) / М-во оборони України, Національний університет оборони України. – К. : НУОУ, 2010. – С. 12–14.
12. Маслоу А. Самоактуализация личности и образование / [пер. с англ., предисловие Г.А. Балла] / Маслоу Абрахам Харольд. – К.- Донецк, 1994. – 52 с.
13. Орбан-Лембрик Л.Е. Соціальна психологія : навч. посіб. / Л.Е. Орбан-Лембрик. – К. : Академвидав, 2005. – 448 с.
14. Панченко В.Г. Личность руководителя : учеб. пособие для студентов / В.Г. Панченко, В.Н. Паутов, Т.В. Разенкова. – М. : МАКС Пресс, 2010. – 320 с.
15. Теймуразян А.Л. Формирование профессионально важных личностных качеств будущих специалистов как педагогическая проблема / А.Л. Теймуразян // Теория и методика профессионально-педагогического образования : сб. научно-методических работ. – Самара, 2003. – 520 с. – С. 153–156.
16. Чепелєва Н.В. Особистісна підготовка психолога-практика / Н.В. Чепелєва // Персонал. – 2000. – № 5 (59) : № 10 (15). – С. 17–18.
17. Швалб Ю.М. Методологічні засади розробки системи професійної освіти у вищому навчальному закладі (на матеріалі спеціальності «Соціальна робота») / Ю.М. Швалб // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.О. Сухомлинського: збірник наукових праць / [за ред. С.Д. Максименка, Н.О. Євдокимової]. – Миколаїв : МДУ імені В.О. Сухомлинського, 2010. – Т. 2. – Вип. 5. – С. 298–306.
18. Шпильрейн И.Н. Метод искусственной детоматизации в психологическом исследовании / И.Н. Шпильрейн // Психотехника и психофизиология труда. – 1930. – № 2–3.
19. Goldberg, L.R. The Structure of Phenotypic Personality Traits. Am. Psychol. / L.R. Goldberg., 48 (I): (1993). – Р. 26–34.
20. Howard, P.J. The Big Five Quick Start: An introduction to the five factor model of personality for human resource professionals / P.J. Howard, J.M. Howard. – ED 384754, Centre of applied cognitive studies, Charlotte, North Carolina (1995). – Р. 21.
Опубліковано
2019-11-26