Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Інструкція для авторів

До статей, що подаються до наукового журналу «Організаційна психологія. Економічна психологія», існують затверджені вимоги щодо оформлення.  Прохання чітко їх дотримуватись.

                                                                                                        Основний перелік вимог  

1. До публікації в науковому журналі приймаються статті, які раніше не були опубліковані

2. Статті авторів, підготовлені згідно вимог, проходять подвійне сліпе рецензування. Детальну процедуру рецензування див. на сайті журналу в рубриці «Процедура рецензування». Лише після двох позитивних «сліпих» рецензій стаття приймається до друку. Після здійснюється оплата публікації.

3. Термін подання рукописів: впродовж року. Стаття може бути прийнятою до друку у поточному або наступних номерах наукового журналу. Термін проходження статті з моменту прийняття і затвердження її редакцією до друку складає в середньому від 1 до 6 місяців.

4. Приймаються статті українською та  англійською мовами. Надається перевага статтям, підготовленим англійською мовою.

5. Автори без наукового ступеня подають обов’язково рецензію на статтю наукового керівника (доктора/кандидата наук). 

Загальна структура статті українською або російською мовою

 • Шифр УДК
 • Прізвище та ім’я автора (ів) (укр. або рос. мовою)
 • Назва статті (укр. або рос. мовою)
 • Анотація українською мовою
 • Автор(и), назва статті англійською мовою та анотація англійською мовою
 • Основний текст статті
 • Література
 • References (транслітерація літератури)
 • Відомості про автора (авторів)

Загальна структура статті англійською мовою

 • Шифр УДК
 • Прізвище та ім’я автора (ів) (англ. мовою)
 • Назва статті (англ. мовою)
 • Анотація англійською мовою
 • Анотація українською мовою
 • Основний текст статті
 • Література
 • References (транслітерація літератури)
 • Автор(и) та назва статті українською мовою
 • Відомості про автора (авторів)

Структура основного тексту статті

Стаття повинна містити такі компоненти (вирівнювання зліва):

 • Вступ (актуальність проблеми та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз попередніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання цієї проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується запропонована стаття).
 • Мета дослідження.
 • Завдання дослідження.
 • Методи та організація дослідження.
 • Вибірка дослідження.
 • Результати дослідження та їх обговорення (викладається основний матеріал так, щоб була зрозумілою суть теоретичного та/або емпіричного дослідження; дискусії щодо висвітленої проблематики).
 • Висновки (здійснюється узагальнення результатів).
 • Перспективи подальших досліджень.

 Обсяг основного тексту статті повинен становити від 0,5 др. арк./від 12 стор. чистого тексту (без анотацій та літератури). Максимальна кількість сторінок = 25 сторінок.

                                                                                           Технічні вимоги до оформлення статті

Поля: нижнє, верхнє – 2 см; праве – 1,5 см; ліве – 3 см.  Редактор: МS Word. Гарнітура: Times New Roman, кегель (розмір) 14, інтервал – 1,5. Текст набирається без переносів.

                                                                            Вимоги до анотацій українською  мовою

• Обсяг анотації українською мовою (600-700 знаків без пробілів (70-90 слів)).
• Ключові слова українською мовою (5-10 слів/словосполучень).
• Обов’язково наявність у структурі анотації таких підрозділів: вступ, мета, методи, результати дослідження, висновки. Зазначені слова виділяються жирним.
• Речення анотацій подаються у формі висновків. Використовуються такі слова: Проаналізовано … . Досліджено … . З’ясовано … Встановлено … Показано … Доведено …

                                                                                 Вимоги до анотацій  англійською мовою

• Звертаємо Вашу увагу, що для підготовки анотації англійською мовою автор спочатку готує розширену анотацію українською мовою. Далі з метою забезпечення якості тексту його переклад на англійську мові здійснюється професійними перекладачем, членом редакційної колегії.
• Обсяг анотація англійською мовою -1800 знаків без пробілів (240-260 слів).
• Ключові слова англійською мовою - 5-10 слів/словосполучень).
• Обов’язково наявність у структурі анотації таких підрозділів: Introduction; The aim of the article; Methods; The results of the research; Conclusion. (Зазначені слова виділяються жирним).

                                                                                Вимоги до оформлення відомостей про автора

Відомості про автора пишуться українською і англійською мовами. Вказується: прізвище, ім’я, по батькові; ступінь, звання, посада, місце роботи (заклад вищої освіти), місто, країна, ORCID, E-mail, телефон (для контактів з авторами).

                                     Вимоги до оформлення літератури, цитування та внутрішньотекстове посилання

Література  оформлюється за міжнародним бібліографічним стандартом АРА 7 Звертаємо увагу на те, що список складається з двох частин: а) літератури, підготовленої кирилицею; б) літератури, підготовленої латиницею.

Зразки оформлення літератури кирилицею за стандартом АРА:

Статті: Яременко, О.О., & Левін, Р.Я. (2005). Ідеологія і основні принципи теорії формування здорового способу життя. Український соціум, 4, 61−75.

Книги: Андрушків, Б.М., & Кузьмін, О.Є. (1995). Основи менеджменту. Львів: Світ.

Матеріали конференції: Калмикова, Л.О. (2016). Про спонтанність і ситуативність дитячого мовлення. Л.О. Калмикова (Ред.), Психолінгвістика в сучасному світі – 2016: Тези XI Міжнародної науково-практичної конференції (м. Переяслав-Хмельницький, 20–21 жовтня 2016 року), (с. 49–51). Переяслав-Хмельницький: ФОП Домбровська Я.М.

Автореферат дисертації: Левенець, А. Є. (2006). Психологічні особливості становлення життєвої перспективи в юнацькому віці. Автореф. дис. канд. психол. наук. Київ.

Зразки списку літератури латиницею за стандартом АРА - див. за посиланням http://www-library.univer.kharkov.ua/pages/bibliography/apa_style.pdf).

Цитування та внутрішньотекстове посилання на літературні джерела здійснюються за стилем АРА, наприклад (Іваненко, 2010; Іваненко & Петренко, 2016; Baron, Thompson & Hopkins, 2017); якщо зазначається сторінка джерела, то вона подається через двокрапку, наприклад (Іваненко, 2010: 56). Посилання здійснюються мовою оригіналу.

У змісті статті при згадуванні прізвищ учених необхідно вказувати рік (роки) праці (праць), які аналізує автор статті, й вносити відповідні джерела у список літератури. Наприклад: у дослідженні С. Новікова (2001) встановлено… (Новиков, 2001).

На всі прізвища, які вказані в тексті, повинні бути посилання в списку літератури, а на всі літературні джерела, які вказані в списку літератури, має бути посилання по тексту.

Звертаємо Вашу увагу на те, що References (транслітерація списку літератури, у тому числі, переклад на англійську мову джерел, написаних кирилицею)   робить редакційна колегія.  

 

Приклад оформлення статті українською мовою

 УДК 159.923

Петренко Інна

                                                                                      ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ…

Прізвище та ім’я автора (ів) (укр. мовою). Назва статті (укр. мовою). Анотація українською мовою
Прізвище та ім’я автора (ів) (рос. мовою). Назва статті (рос. мовою). Анотація російською мовою

                                                                                                                   Текст статті:

Вступ (актуальність проблеми та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз попередніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання цієї проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується запропонована стаття).
Мета дослідження.
Завдання дослідження.
Методи та організація дослідження.
Вибірка дослідження.
Результати дослідження та їх обговорення (викладається основний матеріал так, щоб була зрозумілою суть теоретичного та/або емпіричного дослідження; дискусії щодо висвітленої проблематики).
Висновки (здійснюється узагальнення результатів).
Перспективи подальших досліджень.

                                                                                                                 Література
                                                                                          References (робить редакційна колегія)

 Прізвище та ім’я автора (ів) (англ. мовою). Назва статті англійською. Розширена анотація англійською мовою.

                                                                                              Відомості про автора (авторів)

Прізвище, ім’я, по-батькові, вчена ступінь, вчене звання, посада, установа, місто проживання, країна проживання (українською мовою).
Прізвище, ім’я, вчена ступінь, вчене звання, посада, установа, місто проживання, країна проживання (англійською мовою).
Тел.:                                  
E-mail: 
ORCID:     

 

 

Для отримання примірника збірника автором статті:

Прізвище, ім’я, по батькові, місто, діючий моб. телефон, електронна адреса для зв’язку; номер відділення НОВОЇ ПОШТИ та її адресу, на яку відправлятиметься Ваш примірник збірника. За доставку збірника оплачує отримувач (автор).