Психологічні підходи до аналізу соціального підприємництва

Ключові слова: соціальне підприємництво, соціальний підприємець, психологія підприємництва, соціальне підприємництво як вид діяльності, підприємницька поведінка, психологічний образ соціального підприємця

Анотація

Вступ. Особливості поєднання економічної та соціальної складових соціального підприємництва виокремлюють його з суто підприємницької діяльності, а також зумовлюють необхідність у дослідженні психологічного підґрунтя такої активності.

Мета. На основі вивчення наукових джерел визначити основні психологічні підходи до аналізу соціального підприємництва.

Методи. Теоретичний аналіз, систематизація та узагальнення наукової психологічної літератури з проблеми дослідження.

Результати. На основі аналізу наукової літератури визначено вектори дослідження психологічних основ діяльності соціального підприємництва: вид діяльності, вид поведінки, набір якостей особистості. Проаналізовано, що соціальне підприємництво як окремий вид діяльності характеризується такими ознаками: метою діяльності, ознаками, цінностями, мотивацією, специфікою взаємодії. З’ясовано, що соціальне підприємництво як специфічний тип поведінки особистості поєднує підприємницьку, організаційну та допомагаючу поведінки. Показано якості особистості, що притаманні соціальному підприємцю. До них можна віднести такі групи якостей: підприємницькі, організаторські та особистісно-підтримуючі.

Висновки. Дослідження підходів до аналізу соціального підприємництва було зреалізовано з огляду на: вид діяльності (специфічні мета, ознаки та мотивація до діяльності, ціннісні основи, особливості взаємодії на різних рівнях), вид поведінки (прояви підприємницької, організаційної та допомагаючої активності), набір якостей особистості (унікальність у тому, що до психологічного портрету класичного підприємця додаються особистісно-підтримуючі якості, просоціальні цінності особистості).

Посилання

1. Вербицька, А.В. (2022). Економічний вимір соціального підприємництва в країнах Європейського Союзу та Україні. Феномен соціального підприємництва в умовах сучасних викликів: кол. монограф. Житомир : ТОВ «Видавничий дім «Бук-Друк»», 30-37.
2. Доброва, Н.В. (2015). Соціальне підприємництво. Економічні інновації, 59, 112-117.
3. Дудкін, П.Д., & Мосій, О.Б., & Владимир, О.М. та ін. (2015). Організаційна поведінка. Аспекти ефективного підприємництва. Тернопіль: ФОП: Паляниця В.А.
4. Карамушка, Л.М., & Гнускіна, Г.В. (2018). Психологія професійного вигорання підприємців : монографія. Київ : Логос.
5. Каталог соціальних підприємств України 2016-2017 роки (2017). Київ : Видавничий дім «Києво-Могилянська академія».
6. Ковалевська, А.В., & Нечипоренко, Я.Є. (2019). Підприємництво на базі громади як особливий вид соціального підприємництва. Молодий вчений, 7 (71), 134-141.
7. Корнецький, А.О. (2019). Соціальне підприємництво: посібник для викладачів курсу. Київ : Фамільна друкарня Huss.
8. Креденцер, О.В. (2020). Психологічні основи підприємницької активності персоналу освітніх організацій : дис. д-ра психол. наук : 19.00.10. Київ, Ін-т психол. ім. Г.С. Костюка НАПН України.
9. Луговенко, Н.В., & Коваленко, Н.В. (2020). Соціальні підприємства як інструмент діалогу держави і суспільства. Інфраструктура ринку,42,187-192.
10. Молчанова, А.О., Воляник, І.В., & Кондратьєва, В.П. (2015). Організаційна поведінка: навч. посібн. Івано-Франківськ : «Лілея-НВ».
11. Москаленко, В.В. (2003). Підприємництво як предмет дослідження економічної психології. Актуальні проблеми психології. Том 1 : Економічна психологія. Організаційна психологія. Соціальна психологія : зб. наук. праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / за ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки, 11, 17–20.
12. Нагорна, Н.С. (2022). Активність недержавних організацій та соціального підприємництва як чинник реінтеграційного впливу на особистість у сучасних умовах. Н.С. Нагорна (Ред.). Психолого-педагогічні проблеми соціалізації особистості в сучасних умовах : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 23–24 вересня 2022 р.), (с. 113-116). Львів - Торунь : Liha-Pres.
13. Нагорна, Н.С. (2022). Дослідження понятійного контуру соціального підприємництва у вітчизняній та зарубіжній літературі. Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського. Серія: Психологія, 33 (72), 2, 97-103.
14. Нагорна, Н.С. (2022). Міждисциплінарний зміст поняття «партисипація». Проблеми сучасної психології, 3, 108-115.
15. Нагорна, Н.С. (2022). Особливості психологічного портрета особистості соціального підприємця. Вісник Львівського університету. Серія психологічні науки,14,40–47.
16. Нагорна, Н.С. (2022). Теоретико-методологічні засади дослідження соціального підприємництва в сучасному суспільстві. Феномен соціального підприємництва в умовах сучасних викликів : кол. монограф. Житомир : ТОВ «Видавничий дім «Бук-Друк»», 6-29.
17. Павленко, І.А., &. Петренко, Л.А. (2014). Інноваційне підприємництво як наукова категорія. Інвестиції: практика та досвід, 16, 12-15.
18. Пачковський, Ю.Ф. (2006). Психологія підприємництва. Київ : Каравела.
19. Практичний аналіз розвитку соціального підприємництва. Проєкти ОБСЄ в Україні. https://www.osce.org/files/f/documents/a/9/426392.pdf
20. Романова, Ю., & Лісецька, В. (2020). Індивідуально-психологічні особливості осіб, які займаються соціальним підприємництвом. Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка, 2 (12), 82-86.
21. Свинчук, А.А., Корнецький, А.О., Гончарова, М.А., Назарук, В.Я., Гусак, Н.Є., & Туманова, А.А. (2017). Соціальне підприємництво: від ідеї до суспільних змін: посібник. Київ: ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО «ВІ ЕН ЕЙ».
22. Соціальне підприємництво в Україні. Каталог. (2020). https://socialbusiness.in.ua/enterprises/
23. Соціальне підприємництво: навчальний курс на платформі Prometheus. https://apps.prometheus.org.ua/learning/course/course-v1:WNISEF+SE101+2017_T2/home
24. Чуйко, О., & Шкуро, В. (2020). Екологоорієнтоване соціальне підприємництво у громаді : навчально-методичний посібник. Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
25. Худякова, Н.Ю. (2008). Психологічні особливості мотивації підприємницької діяльності : дис. канд. психол. наук : 19.00.10. Київ, Ін-т психол. ім. Г.С. Костюка НАПН України.
26. Шеліган, О.Н. (2019). Підприємницька компетентність у наукових рецепціях вчених. Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка, 31, 86-90.
27. Яновська, С.Г. (2019). Психологічна структура підприємницької активності в малому бізнесі : дис. канд. психол. наук : 19.00.10. Харків. Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна.
28. Ahuja, V., Akhtar, A., &. Wali, O.P. (2019). Development of a comprehensive model of social entrepreneurial intention formation using a quality tool. J Glob Entrepr Res, 9, 41. https://link.springer.com/article/10.1186/s40497-019-0164-4
29. Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50(2), 179–211.
30. Bargsted, M., Picon, M., Salazar, A., & Rojas, Y. (2013). Psychosocial Characterization of Social Entrepreneurs: A Comparative Study. https://www.researchgate.net/publication/258465026_Psychosocial_Characterization_of_Social_Entrepreneurs_A_Comparative_Study
31. Braga, J.C., Proença, T., & Ferreira, M.R. (2014). Motivations for social entrepreneurship – Evidences from Portugal. Review of Applied Management Studies, 12,11-21.
32. Dorado, S.(2006). Social entrepreneurial ventures: Different values of different process of creations, no? Journal of Developmental Entrepreneurship, 11, 319-343.
33. Frese, M., & Gielnik, M. (2014). The Psychology of Entrepreneurship. https://www.researchgate.net/publication/275070998_The_Psychology_of_Entrepreneurship
34. Galera, G., & Borzaga, C. (2009). Social enterprise: An international overview of its conceptual evolution and legal implementation. Social Enterprise Journal, 5(3), 210-228.
35. Guo, L. X., Liu,C.-F., & Yain, Y.-S. (2020). Social Entrepreneur’s Psychological Capital, Political Skills, Social Networks and New Venture Performance. Frontiers in Psychology,11; 925, 1-9.
36. Guritno, P.D., Suyono, H., & Sunarjo, S. (2019). Competency Model of Social Entrepreneurs: Learning from Successful Indonesian Social Entrepreneurs. International Journal of Research in Business and Social Science, 2147- 4478, 8(3), 94–110. https://doi.org/10.20525/ijrbs.v8i3.256
37. Humphris, G.K. (2017). Motivations of social entrepreneurs. DOI: 10.5920/FIELDS.2017.06
38. Krueger, N.F., & Deborah Brazeal, J.V. (1994). Entrepreneurial potential and potential entrepreneurs. Entrepreneurship Theory and Practice, 91–104. https://doi.org/10.2139/ssrn.1505244.
39. Mair, J., & Noboa, E. (2003). How intentions to create a social venture are formed – A case study.IESE Business School, 593, 121-135.
40. Renko, M. (2012). Early challenges of nascent social entrepreneurs. Entrepreneurship: Theory and Practice, 37 (5), 1045-1069. http://dx.doi.org/10.1111/j.1540-6520.2012.00522.x
41. Sandal, Jan-U. (2004). International Study Course in Social Entrepreneurship. https://janusandal.no/en/om/fil-dr-jan-u-sandal-institute
42. Samuelsson, P., & Witell, L. (2022). Social entrepreneurs in service: motivations and types. https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JSM-08-2017-0274/full/html
43. Tiwari, P., Bhat, A.K., & Tikoria, J. (2017). An empirical analysis of the factors affecting social entrepreneurial intentions. Journal of Global Entrepreneurship Research,7:9. DOI 10.1186/s40497-017-0067-1
44. Williams, C.C., & Nadin, S. (2012). Entrepreneurship in the informal economy: Commercial or social entrepreneurs? International Entrepreneurship Management Journal, 8, 309-324.
Опубліковано
2023-10-05