Роль соціально-психологічного клімату в структурах державного управління та місцевого самоврядування в контексті впровадження децентралізації в Україні: теоретичний аналіз проблеми

Ключові слова: : соціально-психологічний клімат, державне управління, соціально-психологічна характеристика групи, психологічний ресурс, компетентність, стиль керівництва, децентралізація, організаційний клімат

Анотація

Вступ. У статті розглянуто підходи до соціально-психологічного клімату в організаціях та здійснено теоретико-методологічний аналіз ролі соціально-психологічного клімату в процесі впровадження децентралізації в Україні.

Мета. Метою цього дослідження є проведення теоретико-методологічного аналізу феномена соціально-психологічного клімату та виявлення ключових чинників, які впливають на формування соціально-психологічного клімату в структурах державного управління та місцевого самоврядування в контексті впровадження децентралізації в Україні.

Методи. Для реалізації поставлених завдань було застосовано такі методи дослідження: теоретичні   аналіз, класифікація, систематизація, порівняння й узагальнення теоретичних та емпіричних даних з проблеми дослідження.

Результати. Соціально-психологічний клімат являє собою цілісний стан трудового колективу, його загальний психічний настрій, пріоритети, сукупні цінності, правила та норми поведінки, характер міжособистісних відносини тощо.

До ключових складових, за рахунок яких формується соціально-психологічний клімат в колективах державного управління та місцевого самоврядування,  слід віднести: ставлення працівників колективу  до роботи, особистісні та ділові якості керівника та окремих співробітників, взаємини підлеглих з керівником, частота проведення заходів з підвищення кваліфікації, організація праці, рівень впливу керівництва на роботу та працівників тощо.

Висновки. Соціально-психологічний клімат у структурах державного управління та місцевого самоврядування виступає важливим чинником забезпечення реалізації політики у практично всіх сферах народного господарства. Cоціально-психологічний клімат виступає чинником, що впливає на здоров’я працівників і значно залежить від впливу особливостей керівника організації.

Посилання

1. Ануфрієва, Н.М., Зелінська, Т.М., & Єрмакова, Н.О. (2009). Соціальна психологія. Київ: Каравела.
2. Вежновець, Т.А. (2017). Провідні чинники впливу на стан соціально-психологічного клімату в колективі медичних працівників. Мед. перспективи, 2, 133-140.
3. Карамушка, Л.М., & Дзюба, Т.М. (2019). Феномен «здоров’я» як актуальний напрям досліджень в організаційній психології. Організаційна психологія. Економічна психологія, 1, 22–33.
4. Креденцер, О.В. (2020). Теоретичний аналіз основних підходів до визначення поняття «здоров’я» в психології. Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія, 55, 44–50.
5. Моченов, Г.В., & Ночевник, А.М. (1993). Конфліктні ситуації й організаційні структури колективу. Тернопіль.
6. Серьогін, С.М., Бородін, Є.І., & Комарова, К.В. (2019). Управління персоналом в органах публічної влади. Дніпро: Грані.
7. Сингаївська, І.В. (2020). Підтримка позитивного соціально-психологічного клімату в шкільному колективі в умовах пандемії: Тези ІІ Міжнародної конференції (м. Київ, 20 листопада 2020 р.), 116-118. Київ: Університет КРОК.
8. Сингаївська, І.В. (2015). Практичні рекомендації щодо профілактики конфліктів у колективі організації. Гуманітарний вісник, 35,193-199.
9. Погоріляк, Р.Ю. (2015). Психічні та поведінкові особливості керівників закладів охорони здоров'я на регіональному рівні. Галицький лікарняний вісник, 2, 84-85.
10. Романюк, С.А. (2017). Децентралізація: теорія та практика застосування. Монографія. Київ: НАДУ.
11. Терещенко, К.В. (2020). Детермінанти забезпечення психологічного здоров’я персоналу організацій в умовах соціальної напруженості. Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія. 55, 59–65.
Опубліковано
2022-07-22
Як цитувати
Сімоненко, О. (2022). Роль соціально-психологічного клімату в структурах державного управління та місцевого самоврядування в контексті впровадження децентралізації в Україні: теоретичний аналіз проблеми. ОРГАНІЗАЦІЙНА ПСИХОЛОГІЯ. ЕКОНОМІЧНА ПСИХОЛОГІЯ, (2(26), 107-114. https://doi.org/10.31108/2.2022.2.26.12