Вплив креативності на структурні компоненти психологічного здоров’я персоналу освітніх організацій

  • Валентина Іванівна Лагодзінська Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України https://orcid.org/0000-0003-2691-1163
Ключові слова: креативність, психологічне здоров’я, структурні компоненти психологічного здоров’я, когнітивно-емоційний компонент, рефлексивно-особистісний, операційно-функціональний компонент, освітні організації, персонал освітніх організацій

Анотація

Вступ. Переорієнтація сучасної освіти на європейські стандарти передбачає підготовку компетентного персоналу освітніх організацій, здатного до особистісного і професійного зростання. Важливою умовою на цьому шляху є забезпечення психологічного здоров’я персоналу освітніх організацій. В ієрархії детермінант психологічного здоров’я персоналу освітніх організацій важливе місце належить креативності особистості.

Мета: емпірично дослідити рівні розвитку креативності персоналу освітніх організацій та вплив креативності на вираженість структурних компонентів його психологічного здоров’я.

Методи. Тест-опитувальник «Креативність» Н.Ф. Вишнякової.

Результати. Встановлено, що показники розвитку креативності персоналу освітніх організацій перебувають переважно на середньому рівні. Показники креативності впливають на компоненти психологічного здоров’я персоналу освітніх організацій, однак цей вплив здійснюється по-різному. Виявлено, що рефлексивно-особистісний компонент (як складова психологічного здоров’я) найбільше піддається впливу показників креативності.

Висновки. Отримані результати можуть бути використані в роботі з персоналом освітніх організацій щодо забезпечення їх психологічного здоров’я.

Посилання

1. Ананьев, В.А. (2006). Основы психологии здоровья. Кн. 1: Концептуальные основы психологии здоровья. Санкт-Петербург: Речь.
2. Антонова, О.Є. (2011). Педагогічна креативність у структурі педагогічної обдарованості вчителя. Нові технології навчання : Наук.-метод. зб. Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти МОНМС України, Академія міжнародного співробітництва з креативної педагогіки, 69, 11–17. Київ-Вінниця.
3. Брюховецька, О.В. (2009). Психологічна проблема підвищення управлінської компетентності керівників загальноосвітніх навчальних закладів. Психологія: теоретичні і практичні дослідження. Матеріали Третього Міжнародного форуму «Суспільство ХХІ століття: соціально-психологічні проблеми гармонізації та гуманізації», 1, 32–37.
4. Вишнякова, Н.Ф. (2011). Тест «Креативність». Вісник Сага. Серія«Психологія», 1 (9), 168–181.
5. Карамушка, Л.М., Шевченко, А.М. (2017). Психологічні чинники та умови забезпечення психологічного здоров’я менеджерів освітніх організацій. Актуальні проблеми психології: зб. наук. праць Ін-ту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Том І: Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія, 47, 22–29.
6. Кічук, Н.В. (1993). Формування творчої особистості вчителя в процесі вузівської професійної підготовки. Автореф. дис. докт. пед. наук. Київ.
7. Креденцер, О.В. (2020). Психологічні основи підприємницької активності персоналу освітніх організацій. Київ: Логос.
8. Лагодзінська, В.І. (2019). Креативність як важлива детермінанта забезпечення психологічного здоров’я персоналу освітніх організацій: теоретичний аналіз проблеми. Актуальні проблеми психології: зб. наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Том І: Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія, 54. 29–35.
9. Лобода, О.В. (2010). Креативність як основа психічного здоров’я особистості.
https://scienceandeducation.pdpu.edu.ua/doc/2010/3_2010/16.pdf
10. Маслоу, А. (2008). Мотивация и личность. Санкт-Петербург: Питер.
11. Моляко, В.О. (2006). Здібності, творчість, обдарованість: теорія, методика, результати досліджень. Житомир: Рута.
12. Павлюк, Р.О. (2000). Креативність як складова частина професійної підготовки майбутніх учителів.http://www.rusnauka.com/16_NPM_2007/Pedagogica/22154.doc.htm
13. Сисоєва, С.О. (2006). Основи педагогічної творчості: підручник. Київ: Міленіум.
14. Сухомлинський, В.О. (1976). Розмова з молодим директором. Вибрані твори. Київ: Рад. шк.
Опубліковано
2022-07-22

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##