Аналіз особливостей професійної кар’єри в дослідженнях українських та зарубіжних науковців.

Ключові слова: «світ BANI», професійна кар'єра, робочі цінності, кар'єрна адаптивність, протейська кар'єра, безмежна кар'єра, психологічна готовність до здійснення кар’єри.

Анотація

Вступ. Глобальна невизначеність як стійкий тренд та невід'ємна особливість сучасного світу впливає на різні сфери життя економічну, соціальну, і, без сумніву, на ринок праці. Це означає і вплив тією чи іншою мірою на індивідуальний кар'єрний вимір кожної особи без виключення. Працівникам важливо вміти керувати власною кар’єрою, бути більш гнучкими. Більше того, у науковій літературі поширеними є різноманітні підходи до тлумачення поняття професійної кар’єри та її особливостей.

Мета. На основі аналізу українських та зарубіжних джерел з’ясувати сутність поняття професійної кар’єри, вивчити різні підходи до її аналізу.

Результати. На основі аналізу праць українських та зарубіжних авторів визначено cпецифіку  професійної кар’єри, її відмінності від інших схожих категорій. Проаналізовано два основні виміри професійної кар’єри широкий та вузький, їх особливості. Підкреслено міждисциплінарний характер кар’єри, її стосунок до різних сфер й дисциплін та відповідні підходи до її вивчення. Охарактеризовано психологічні підходи до аналізу кар’єри, теорії кар’єри, які описані в працях як українських, так і зарубіжних дослідників.

Висновки. Вивчення та аналіз такого багатоаспектного поняття як «професійна кар'єра» є особливо важливим як на індивідуальному рівні, так і на рівні організацій, адже в сучасних cвітових умовах посилюються як вимоги працедавців, так і особистість як суб'єкт має свої стандарти та очікування щодо власної кар'єри.

Посилання

1. Березовська, Л. І., & Тангел, А. (2015). Психологічні особливості кар’єри особистості. Вісник Національного університету оборони України : Збірник наукових праць, (1), 44, 212 – 217.
2. Біла-Тіунова, Л.Р. (2012). Службова кар’єра державного службовця: поняття та особливості. Наукові праці Національного університету Одеська юридична академія, (11), 127-139.
3. Біскуп, В.С. (2017). Кар’єрна компетентність студентської молоді: соціологічний аспект. Львів : Львівський національний ун-т імені Івана Франка.
4. Воронько, Л.О. (2013). Успішна кар’єра державного службовця: сутність, умови та фактори побудови. Державне управління: теорія та практика, (1). URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Dutp_2013_1_23
5. Канівець, Т.М., & Фесун, Г.С. (2019). Зміст, структура та чинники розвитку психологічної готовності студентів до здійснення майбутньої професійної кар’єри. Актуальні проблеми психології, 1(51), 3-9.
6. Карамушка, Л.М., & Карамушка, Т.В. (2019). Тренінгова програма «Професійна кар’єра та психологічне здоров’я освітнього персоналу». Організаційна психологія. Економічна психологія, 4 (18), 36-45.
7. Карамушка, Т. В. (2015). Професійна кар’єра особистості : сутність, основні види та функції. Теоретичні і прикладні проблеми психології, (1), 181-190.
8. Лозовецька, В.Т. (2015). Професійна кар’єра особистості в сучасних умовах. Інститут професійно-технічної освіти НАПН України.
9. Мищишин, М., & Симканич, Т. (2022). Зміна професійних ціннісних орієнтацій студентів-психологів в умовах війни. Вісник Національного університету оборони України, 2(66), 71-78.
10. Мішина, С.В., & Мішин, О.Ю. (2019). Діагностика кар’єрної компетентності персоналу. URL: http://repository.hneu.edu.ua/bitstream/123456789/21223/1/%D0%A2%D0%B5%D0%B7%D0%B8%20-%20%D0%9C%D1%96%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%A1.%D0%92.%2C%20%D0%9C%D1%96%D1%88%D0%B8%D0%BD%20%D0%9E.%D0%AE..pdf
11. Мішин, О. Ю., & Мішин, А. Ю. (2019). Формування системи управління діловою кар’єрою персоналу на засадах логістичного підходу. Ефективна економіка. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/2_2019/36.pdf
12. Овсяннікова, В. В. (2013). Особливості професійної кар’єри особистості. Проблеми сучасної психології, (1), 91-104.
13. Ортікова, Н.В. (2020). Психологічні чинники кар’єрного зростання фахівців державної служби зайнятості Дис. д-ра філософії. Київ : Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України.
14. Петровська, І.Р. (2015). Психологічні особливості кар’єрних орієнтацій студентів-психологів. Молодий вчений, 2 (4), 224-227.
15. Поплавська, А.П. (2006). Психологічні особливості кар’єрних орієнтацій військовослужбовців. Автореф. дис. канд. психол. наук. Київ : Інститут психології ім. Г.С. Костюка АПН України.
16. Сурякова, М.В. (2014). Професійна кар’єра спеціалістів з продажу: об’єктивні та суб’єктивні складові. Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія : Педагогіка і психологія, (1), 84-88.
17. Шильнікова, З.М., & Матушкіна, М.В. (2019). Управління діловою кар’єрою персоналу організацій в сучасних умовах. Інфраструктура ринку, (28), 238-243.
18. Arthur, J. W., Bell, S. T., Villado, A. J., and Doverspike, D. (2006). The use of person-organization fit in employment decision-making: an assessment of its criterion-related validity. Journal of Applied Psychology, 91, 786–801.
19. Akkermans, J., Richardson, J., & Kraimer, M. L. (2020). The Covid-19 crisis as a career shock: Implications for areers and vocational behavior. Journal of vocational behavior, 119, 103434.
20. Arthur, M. B. (2014). The boundaryless career at 20: Where do we stand, and where can we go? Career Development International, 19, 627–640.
21. Brown, D. (Ed.). (2002). Career choice and development. John Wiley & Sons.
22. Brown, S. D. & Lent, R. W. (Eds.). (2013). Career development and counseling: Putting theory and research to work. John Wiley & Sons.
23. Cascio, J. (2020). Facing the age of chaos. URL: https://medium. com/@ cascio/facing-the-age-ofchaos-b00687b1f51d.
24. Hall, D. T., Yip, J. & Doiron, K. (2017). Protean careers at work: Self-direction and values orientation in psychological success. Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior, 5, 129-156.
25. Hirsh, W., & Jackson, C. (2004). Managing careers in large organisations. London: Work Foundation.
26. Leuty, M.E. & Hansen, J.I. C. (2013). Building evidence of validity: The relation between work values, interests, personality, and personal values. Journal of Career Assessment, 21(2), 175-189.
27. Maggiori, C., Rossier, J. & Savickas, M. L. (2017). Career adaptabilities scale – short form (CAAS-SF) construction and validation. Journal of career assessment, 25(2), 312-325.
28. Super, D. E. (1980). A life-span, life-space approach to career development. Journal of vocational behavior, 16(3), 282-298.
29. Uysal, H. T. & Ak, M. (2020). Invisible barriers in career processes: Glass ceiling syndrome and career anchors. Agathos, 11(2), 255-285.
Опубліковано
2022-05-16