Методика діагностики когнітивних аспектів суб’єктивного благополуччя особистості

  • Олена Вячеславівна Савченко Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана https://orcid.org/0000-0002-7069-7419
  • Олександра Олександрівна Калюк Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Ключові слова: психологічне благополуччя, суб'єктивне благополуччя, особистість, задоволеність життям, переживання задоволення, діагностика, методика психологічної діагностики, відносність емоційних переживань.

Анотація

Вступ. Суб’єктивне благополуччя є одним з показників успішності і умовою соціально-психологічної адаптації особистості до невизначених ситуацій, нестабільних соціальних відносин. Існує потреба у розробці як нових концептуальних моделей цього явища, так і засобів психологічної діагностики окремих форм, складових суб’єктивного благополуччя особистості.

Мета. Мета дослідження полягає у розробці методики діагностики когнітивного компонента суб’єктивного благополуччя особистості.

Методи. Запропонована авторська методика «Когнітивні особливості суб’єктивного благополуччя (КОСБ-3)» (О. Калюк, О. Савченко), здійснені необхідні заходи перевірки її валідності, дискримінативності тверджень, надійності. Для перевірки конвергентної валідності: «Шкала психологічного благополуччя» (К. Ріфф), «Задоволеність життям» (Н. Мельникова).

Результати. Проведені процедури підтвердили високу валідність і надійність розробленого інструментарію. Проведена стандартизація шкал методики на студентській вибірці (N=256). Сформовані тестові норми за шкалою станайнів, які дозволяють визначати рівень індивідуального результату за методикою.

Висновки. Розроблена методика «КОСБ-3» придатна для вимірювання когнітивних аспектів суб’єктивного благополуччя. Методика може використовуватися як психодіагностичний інструмент дослідження осіб юнацького віку (16-25 років).

Посилання

1. Вилюнас, В.К. (1976). Психология эмоциональных переживаний. Москва: Изд-во МГУ.
2. Жуковская, Л.В., & Трошихина, Е.Г. (2011). Шкала психологического благополучия К. Рифф. Психологический журнал, 32(2), 82-93.
3. Лосский, Н.О. (1931) Ценность и бытие. Бог и царство божие как основа ценностей. Киев : Библиотека Фонда содействия развитию психической культуры. URL: http://psylib.org.ua/books/lossn01/index.htm
4. Маслоу, А. (2003) Психология бытия. Москва : Рефл-бук, Киев : Ваклер, PSYLIB. URL: http://psylib.org.ua/books/masla02/txt06.htm.
5. Мельникова, Н.Н. (2004) Диагностика социально-психологической адаптации личности: Учебное пособие. Челябинск : Изд-во ЮУрГУ.
6. Панина, Н.В. (2003) Индекс жизненной удовлетворенности. Психология развития конкурентоспособной личности. Москва : Изд-во Московского психолого-социального института, 192–194.
7. Cавченко, О.В., & Калюк, О.О. (2021) Структура суб’єктивного благополуччя студентів. Організаційна психологія. Економічна психологія, 4(24), 61-67. DOI: https://doi.org/10.31108/2.2021.4.24.8
8. Сидоренко, Е.В. (2003). Методы математической обработки в психологии. СПб.: ООО «Речь».
9. Симонов, П.В. (2021) Эмоциональный мозг. Санкт-Петербург : Питер.
10. Соколова, М.В. (1996) Шкала субъективного благополучия (ШСБ): руководство. Ярославль : Психодиагностика.
11. Bradburn, N.M. (1965) Reports on Happiness. A Pilot Study of Behavior Related to Mental Health. Chicago: Aldine Publishing Company.
12. Bradburn, N.M., & Caplovitz, D. (1965) Reports on Happiness. A Pilot Study of Behavior Related to Mental Health. Aldine Publishing Company.
13. Comunian, A.L. & Sarmany Schuller, I. (1995) Cross cultural comparison of anxiety and arousability inventory (AAI). Studia Psychologica; Bratislava, 37 (1), 11-19.
14. Deci, E.L. & Ryan, R.M. (2002) Self-determination research: reflections and future directions. Handbook of self-determination research. Rochester (NY.): University of Rochester Press, 431–441.
15. Diener, E. (Ed.) (2009) Culture and Well-Being: The collected works of Ed Diener. Social Indicators Research Series, 38. Springer. DOI: https://doi.org/10.1007/978-90-481-2350-0.2
16. Neugarten, B.L., Havighurst, R.J. & Tobin, S. (1961) The Measurement of Life Satisfaction. Journal of Gerontology, 16, 134-143.
17. Ryff, C.D. (2014) Psychological Well-Being Revisited: Advances in the Science and Practice of Eudaimonia. Psychother Psychosom. 83, 10-28. DOI: https://doi.org/10.1159/000353263
18. Waterman, A., Schwartz, S. & Conti, R. (2008) The implications of two conceptions of happiness (hedonic enjoyment and eudaimonia) for the understanding of intrinsic motivation. Journal of happiness studies, 9 (1), 41-79. DOI:10.1007/s10902-006-9020-7
Опубліковано
2022-05-16