Психолого-організаційні технології: зміст, структура, види та форми реалізації

Ключові слова: гуманітарні технології, психолого-організаційні технології; структура організаційно-психологічних технологій; види організаційно-психологічних технологій; форми реалізації психолого-організаційних технологій

Анотація

Вступ. Інтенсифікація діяльності організацій  в  умовах   постійного введення  змін, соціальної напруженості, викликаної  військовою загрозою, пандемією COVID-19, обумовлює необхідність розробки та впровадження психолого-організаційних технологій. Це потребує вивчення змісту та організаційних основ підготовки та впровадження таких технологій.  

Мета. Визначення змісту, структури, видів та  форм реалізації психолого-організаційних технологій.

Методи: теоретичний аналіз проблем, вивчення та узагальнення  практичного досвіду.

Результати. У статті проаналізовано сутність психологічних технологій як виду гуманітарних технологій. Визначено зміст психолого-організаційних технологій та роль технологічного підходу в їх розробці. Проаналізовано структуру психолого-організаційних технологій, розкрито зв’язок між структурними складовими технологій (компонентами технологій та змістовно-смисловими інтерактивними техніками). Обґрунтовано види та форми реалізації психолого-організаційних технологій.

Висновки. Представлені у статті підходи можуть використовуватися для розробки психолого-організаційних технологій та застосовуватися для підвищення ефективності діяльності організацій в процесі психологічної підготовки менеджерів й персоналу організацій.

Посилання

1. Балабан, Р. В. (2007). Теорія виборчої системи. Київ : Либідь, 2007.
2. Бех, І. (2003). Виховання особистості : У 2 кн. Кн. 1 : Особистісноорієнтований підхід : теоретико-методологічні засади : Навч.-метод. посібник. Київ : Либідь.
3. Бібік, Н. М. (Ред.) (2017). Нова українська школа: порадник для вчителя. Київ : ВД «Плеяди». Режим доступу : http://nus.org.ua/wp-content/uploads/2017/11/NUSH-poradnyk-dlya-vchytelya.pdf
4. Бондар, С., Момот, Л., Липова, Л., & Головко М. (2003). Перспективні педагогічні технології : Навч. посібник. Рівне : Тетіс.
5. Бушуев, С.Д., Бушуева, Н.С., & Бабаева, И.А. (2010). Креативные технологии управления проектами и программами: Монография, Київ : Саммит- Книга.
6. Даниленко, Л. (2006). Інноваційний освітній менеджмент : Навч. посібник. Київ : Вид-во Главник.
7. Дзюба, Т.М. (2007) Формування психологічної готовності заступника директора школи до взаємодії з учителями в умовах конфлікту. Дис. канд. психол. наук. Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти АПН України. Київ.
8. Дічківська, І. (2015). Інноваційні педагогічні технології. Київ : Академія.
9. Карамушка, Л.М. (2001). Концептуальні засади дослідження підготовки практичних психологів до надання психологічної допомоги управлінському персоналу організацій. Актуальні проблеми психології. Том.1: Соціальна психологія. Психологія управління. Організаційна психологія. 2, 260-267.
10. Карамушка, Л.М. (Ред.) (2005). Технології роботи організаційних психологів : Навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. та слухачів ін-тів післядиплом. освіти. Київ : Фірма «ІНКОС».
11. Кісарчук, З.Г. (Ред.). (2020). Технології психотерапевтичної допомоги постраждалим у подоланні проявів посттравматичного стрессового розладу : монографія. Київ : Видавничий Дім «Слово». Режим доступу: https://lib.iitta.gov.ua/722181
12. Клочко, А.О. (2021). Психологія розвитку інноваційних стилів управління у менеджерів освітніх організацій: монографія. Біла Церква : ФОП Марченко Б.В.
13. Колодей, К. (2021). Моббинг. Психотеррор на рабочем месте и в школе: пер. с нем. Харьков : Гуманитарный центр.
14. Колупаєва, А., & Таранченко, О. (2018). Педагогічні технології інклюзивного навчання. Київ : Ранок.
15. Креденцер, О.В. (2019). Психологія розвитку підприємницької активності персоналу освітніх організацій: монографія. Київ : Логос.
16. Кроупли, Д.Х., & Кроупли, А.Дж. (2019). Психология инноваций в организации: пер. с англ. Харьков : «Гуманитарный центр».
17. Лапада, М.Х., & Сачук Л.І. (2019).Сучасні освітні технології для Нової української школи. Режим доступу: https://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2019/12/Lapada_Educational_Technology_2019.pdf
18. Максименко, С.Д. (Ред.). (2020). Психологічні технології взаємодії суб’єктів освітнього простору: методичні рекомендації. Київ : Видавничий Дім «Слово». Режим доступу: https://lib.iitta.gov.ua/723087
19. Максименко, С.Д., Карамушка, Л.М., & Зайчикова, Т.В. (Ред). (2006). Синдром «професійного вигорання» та професійна кар’єра працівників освітніх організацій : ґендерні аспекти: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. та слухачів ін-тів післядиплом. освіти. 2-е вид., перероб. та доповн. Київ: Міленіум.
20. Павлюк, М. М., & Шепельова, М. В. (2020). Сучасні психологічні технології надання психологічної допомоги сім’ям постраждалих у подоланні складних життєвих обставин: практичний посібник. Київ : Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України.
21. Панок, В.Г. (1997). До побудови теоретичних засад української практичної психології. Проблеми розвиваючого навчання : Матер. І та ІІ Міжнар. конф. (с.344-351).
22. Паньковець, В.Л. (2006). Психологічні чинники професійного стресу менеджерів освітніх організацій. Дис. канд. психол. наук. Інститут психології імені Г.С. Костюка АПН України. Київ.
23. Пєхота, О.М. (Ред). (2001). Освітні технології: Навч.-метод. посібник. Київ : А.С.К.
24. Приходченко, Л.Л. (Ред.) (2021). Технології тайм-менеджменту в управлінській діяльності державних службовців: Монографія. Одеса : ОРІДУ НАДУ.
25. Прохоров, А. О. (2021). Технологии психической саморегуляции. Харьков : Гуманитарный центр.
26. Сердюк, Л.З. (Ред.) (2018). Психологічні технології самодетермінації розвитку особистості : монографія. Київ: Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України.Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/712878/
27. Таурит, Г.Е. Технологія. (1985). Українська радянська енциклопедія (УРЕ): в 12 томах (1974–1985р.р.). Гол. ред М.П. Бажан. Київ : Головна редакція УРЕ. Режим доступа: http://leksika.com.ua/ure/
28. Терещенко, К. В. (2017). Зміст та структура тренінгу розвитку толерантності персоналу закладів освіти в умовах соціальної напруженості. Організаційна психологія. Економічна психологія, 1 (8), 65–75.
29. Федосова, Г.Л. (2007). Соціально-психологічні умови подолання комунікативних бар’єрів студентської молоді. Дис. канд. психол. наук. Інститут психології імені Г.С. Костюка АПН України. Київ.
30. Фраймут, И. (Ред). (2005). Страх в работе менеджеров. Психология и инновационный менеджмент: пер. с нем. Харьков : Гуманитарный центр.
31. Чепелєва Н.В. (Ред). (2019). Дискурсивні технології само проектування особистості : монографія. Київ : Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України. Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/717132/
Опубліковано
2022-05-16

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##