Психологічна безпека підприємця в умовах пандемічних обмежень

  • Олена Василівна Винославська Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського https://orcid.org/0000-0002-0311-376X
  • Марія Олександрівна Кононець Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського https://orcid.org/0000-0001-9303-707X
Ключові слова: психологічна безпека, психологічна безпека підприємця, загрози психологічній безпеці підприємця, людський фактор

Анотація

Вступ. Підприємницька діяльність є одним з основних джерел надходжень у державний бюджет. Відповідно, забезпечення безпеки підприємця, зокрема психологічної, має важливе значення. На жаль, в умовах пандемічних обмежень велика кількість підприємців була змушена закрити свій бізнес або суттєво скоротити обсяги діяльності своїх підприємств, що негативно вплинуло на їхню психологічну безпеку. Отже, визначення основних загроз психологічній безпеці підприємця та можливих напрямів захисту від них є актуальним завданням економічної психології.

 Мета. Визначити основні загрози психологічній безпеці підприємця в умовах пандемічних обмежень і можливі напрями захисту від них.

Результати. Актуальність дослідження підкріплюється переліком сучасних публікацій з проблеми негативного впливу пандемії covid-19 на психологічну безпеку особистості, зокрема на суб’єктів підприємницької діяльності. У статті проаналізовано зміст поняття «психологічна безпека підприємця», розкрито загрози психологічній безпеці суб’єктів підприємницької діяльності, визначено основні напрями, за якими має здійснюватися забезпечення психологічної безпеки підприємців в умовах пандемічних обмежень. Автори розглядають поняття «психологічна безпека підприємця» як стан психологічної захищеності суб’єкта підприємницької діяльності від внутрішніх і зовнішніх загроз, які мають негативні наслідки на всіх стадіях функціонування підприємства, а також як стан, що дозволяє генерувати та імплементувати нові ідеї та підвищувати продуктивність діяльності.

Висновки. Подана у статті інформація може бути корисною при дослідженні наслідків впливу пандемічних обмежень на психологічне благополуччя підприємця.

Посилання

1. Большаков, А.В. (2010). Философский взгляд на безопасность предпринимательской деятельности в Украине. Ефективна економіка, 9, 1–7. http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2010_9_5
2. Винославська, О., Кононець, М. (2021). Економічна безпека особистості в умовах пандемії COVID-19. Організаційна психологія. Економічна психологія, 1(22), 33–44. https://doi.org/10.31108/2.2021.1.22.4
3. Комаров, В. (2018). Психологическая безопасность и опасная для безопасности психология предпринимателя. http://www.shop-academy.com/articles/retail-security/psychological-security.html.
4. Кулицький, С. (2020.) Український ринок праці під впливом пандемії COVID-19 : стан та оцінка перспектив розвитку. Україна : події, факти, коментарі, 12, 43–57. http://nbuviap.gov.ua/images/ukraine/2020/ukr12.pdf
5. Максименко, С.Д., Карамушка, Л.М. & Креденцер, О.В. (2020). Психологія здоров’я персоналу організацій в умовах пандемії COVID-19 : предмет та актуальні напрямки дослідження. Психологічне здоров’я персоналу організацій в умовах пандемії COVID-19 : проблеми та технології забезпечення: м-ли ХІV Міжнар. наук.-практ. онлайн-конф. з організаційної та економічної психології. Київ – Біла Церква, 11–13.
6. Мамаева, Л.Н. (2015). Безопасность предприятия : экономический аспект. Информационная безопасность регионов, 4(25), 65–67. https://cyberleninka.ru/article/n/bezopasnost-predpriyatiya-ekonomicheskiy-aspekt
7. Маслій, О.А., & Котелевець, М.М. (2021). Загрози фінансовій безпеці бізнесу в умовах пандемії. Економічна безпека : держава, регіон, підприємство : м-ли VІ Всеукр. наук-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю. Полтава: НУТУ, 67–69.
8. Слюсаревський, М.М. (2020). Дистанційне зондування суспільної свідомості як передумова адекватної відповіді психологічного співтовариства на виклики пандемії COVID-19. Досвід переживання пандемії COVID-19 : дистанційні психологічні дослідження, дистанційна психологічна підтримка : матеріали онлайн-семінарів. Київ: ІСПП НАПН України, 65–70.
9. Столяренко, О.О., Огірко, О.І., Гобела, В.В. (2021). Вплив інформаційних технологій та ресурсів на психологічну безпеку в умовах пандемії. Економіка та суспільство, 26. https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-26-61
10. Хроники кризиса бизнеса : кого в Украине больше всего накроет штормом коронавируса (2020, 19 марта). Экономическая правда. https://www.epravda.com.ua/rus/publications/2020/03/19/658296/
11. Ahorsu, D.K., Lin, C.-Y., Imani, V., Saffari, M., Griffiths, M.D., & Pakpour, A.H. (2020). The fear of COVID-19 scale: development and initial validation. Int. J. Ment. Health Addict, 1–9.
12. Axelsson, E., Andersson, E., Ljótsson, B., Björkander, D., Hedman-Lagerlöf, M., & Hedman-Lagerlöf, E. (2020). Effect of internet vs face-to-face cognitive behavior therapy for health anxiety: a randomized noninferiority Clinical Trial. JAMA Psychiatry, 77, 915–924. doi: 10.1001/jamapsychiatry.2020.0940
13. Bavel, J.J.V., Baicker, K., Boggio, P.S., Capraro, V., Cichocka, A., Cikara, M., et al. (2020). Using social and behavioural science to support COVID-19 pandemic response. Nat. Hum. Behav, 4, 460–471. doi: 10.1038/s41562-020-0884-z
14. Ghebreyesus, A.T. (2020). Addressing mental health needs: an integral part of COVID-19 response. World Psychiatry 19, 129–130. doi: 10.1002/wps.20768
15. Gunnell, D., Appleby, L., Arensman, E., Hawton, K., John, A., Kapur, N., et al. (2020). Suicide risk and prevention during the COVID-19 pandemic. Lancet Psychiatry, 7, 468–471. doi: 10.1016/S2215-0366(20)30171-1
16. Holmes, E.A., O’Connor, R.C., Perry, V.H., Tracey, I., Wessely, S., Arseneault, L., et al. (2020). Multidisciplinary research priorities for the COVID-19 pandemic: a call for action for mental health science. Lancet Psychiatry, 7, 547–560. doi:10.1016/S2215-0366(20)30168-1
17. Pfefferbaum, B., & North, C.S. (2020). Mental health and the Covid-19 Pandemic. N. Engl. J. Med., 383, 510–512. doi: 10.1056/NEJMp2008017
18. Ratten, Vanessa (2021, May 10). COVID-19 and Entrepreneurship Challenges and Opportunities for Small Business, Published by Routledge, 136 Pages. ISBN 9780367710873
19. Stressed about returning to work? Here's what your boss can do for you (2021). https://newsroom.unsw.edu.au/news/business-law/stressed-about-returning-work-heres-what-your-boss-can-do-you
20. Yao, H., Chen, J.-H., & Xu, Y.-F. (2020, April 01). Patients with mental health disorders in the COVID-19 epidemic. Lancet Psychiatry, 7(4), e21. doi: 10.1016/S2215-0366(20)30090-0
Опубліковано
2022-05-16

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##