Особливості прояву копінг-стратегій у керівників закладів освіти залежно від рівня професійного стресу

  • Алла Вікторівна Вознюк Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти https://orcid.org/0000-0002-4112-8612
Ключові слова: професійний стрес, копінг-стратегії, керівники закладів освіти, заклади освіти

Анотація

Вступ. Управлінська діяльність зумовлює виникнення у керівників закладів освіти значної кількості стресових ситуацій, що негативно позначається на ефективності виконання функціональних обов’язків та їх самопочутті. Виникає потреба у розвитку адаптивних копінг-стратегій у керівників закладів освіти, які б сприяли  зниженню рівня професійного стресу.

Мета дослідження. Дослідити особливості прояву копінг-стратегій у керівників закладів освіти залежно від рівня професійного стресу.

Результати дослідження. Встановлено наявність зв’язку між рівнями професійного стресу та рівнями прояву домінуючих копінг-стратегій у керівників закладів освіти.

Висновки. Встановлено, що підвищення рівня професійного стресу у керівників закладів освіти негативно позначається на використанні адаптивних копінг-стратегій.

Посилання

1. Брайт, Д., Джонс, Ф. (2003). Стресс. Теории, исследования, мифы. Пройм-ЕВРОЗНАК.
2. Брюховецька, О.В. (2019). Формування толерантності до професійного стресу у керівників закладів середньої освіти. Вісник післядипломної освіти. Серія: Соціальні та поведінкові науки. 9, 10–24.
3. Вознюк, А.В. (2007). Особливості професійного стресу менеджерів освітніх організацій. Вісник ХНПУ ім. Г.С. Сковороди. Психологія. ХНПУ, 23, 52–60.
4. Гренберг, Дж. (2002). Управление стрессом. Питер.
5. Дубравська, Д. М. (2001). Стрес та причини його прояву. Основи психології. Світ. 134–144.
6. Карамушка, Л. М. (2020). Вплив копінг-стратегій на структурні компоненти психологічного здоров’я персоналу освітніх організацій. Актуальні проблеми психології,1(57), 12-21.
7. Карамушка, Л. М., Снігур, Ю. С. (2020). Копінг-стратегії: сутність, підходи до класифікації, значення для психологічного здоров’я особистості та організації. Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць Ін-ту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. 2020. Том І : Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія. 55, 23-30.
8. Карамушка Л., Снігур Ю. (2020). Копінг-стратегії керівників закладів загальної середньої освіти: зв’язок із задоволеністю роботою та організацією. Організаційна психологія. Економічна психологія, 1(19), 44-53.
9. Леонова, А.Л. (2003). Проблема професійного стресу менеджерів освітніх організацій. Актуальні проблеми психології. Том 1: Соціальна психологія. Психологія управління. Організаційна психологія: Зб. наук. праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України. Міленіум, 131–140.
10. Лосієвська, О. Г., Байдик, В. В. (2011). Теоретичні аспекти вивчення проблеми стресу в управлінській діяльності в закладах освіти. Теоретичні і прикладні проблеми психології: зб. наук. праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2(26), 90–97.
11. Паньковець, В.Л. (2004). Психологічний аналіз професійного стресу в освітніх організаціях. Синдром «професійного вигорання» та професійна кар’єра працівників освітніх організацій: гендерні аспекти. Міленіум, 18–39.
12. Савчин, М.В., Василенко, Л.П. (2005). Психологія стресу. Акадамвидав.
13. Селье, Г. (1999). Стресс без дистресса. Прогресс.
14. Снігур, Ю. С. (2019). Зв’язок копінг-стратегій керівників закладів загальної середньої освіти з чинниками мікрорівня. Організаційна психологія. Економічна психологія. 2–3(17), 114–121.
15. Фетискин, Н.П., Козлов, В.В., Мануйлов, Г.М. (2002). Социально-психологическая диагностика развития личности и малых групп. Изд-во Института психотерапии.
16. Фонтана, Д. М. (2005). Как справиться со стрессом. Пресс.
Опубліковано
2021-10-03

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##