Результати експериментальної перевірки програми формування психологічної готовності майбутніх медіаторів до професійної діяльності

  • Олена Геннадіївна Урусова Український центр медіації при Києво-Могилянській Бізнес Школі [KMBS], м. Київ
Ключові слова: програма формування, психологічна готовність, майбутні медіатори, результати вивчення, ефективність програми

Анотація

Статтю присвячено результатам впровадження програми формування психологічної готовності майбутніх медіаторів до професійної діяльності. Визначено критерії ефективності програми формування психологічної готовності майбутніх медіаторів. Наведено результати вивчення ефективності впровадження програми, які стосуються структурних компонентів психологічної готовності майбутніх медіаторів до професійної діяльності (мотиваційний, операційний, емоційний, особистісний).

Посилання

1. Аллахвердова О. В. Методическое пособие для посредников-медиаторов / О. В. Аллахвердова, А. Д. Карпенко. – СПб., 2005. –107 с.
2. Асмолов А. Г. Деятельность и установка / А. Г. Асмолов. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1979. – 152 с.
3. Берн Э. Игры, в которые играют люди: психология человеческих взаимоотношений ; Люди, которые играют в игры : психология человеческой судьбы / Э. Берн. – М. : ИТД Гранд, 2003. – 472 с.
4. Бесемер Х. Медиация. Посредничество в конфликтах / Х. Бесемер ; пер. с нем. Н.В. Маловой. – Калуга : Духовное познание, 2004. – 176 с.
5. Бойко Ю. Ю. Формування психологічної готовності майбутніх юристів до практичної діяльності : автореф. дис. …канд. психол. наук : 19.00.07 / Національний педагогічний університет ім. Драгоманова / Ю. Ю. Бойко. – К., 2008. – 23 с.
6. Варлакова Є. О. Формування готовності майбутніх практичних психологів до розв’язання міжособистісних конфліктів : дис. … канд. психол. наук : 19.00.05 / Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України / Є. О. Варлакова. – К., 2011. – 261 с
7. Волобуєва О. Ф. Соціально-психологічний аспект перспективи упровадження медіації в Україні / О. Ф. Волобуєва, О. Г. Урусова // Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: психологічні науки. – Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2015. – №2. – С. 29–40.
8. Карамушка Л. М. Психологія управління : навч. посібник / Л. М. Карамушка. – К. : Міленіум, 2003. – 344 с.
9. Ковалькова Т. О. Формування готовності майбутніх психологів до професійної діяльності в авіаційній галузі у процесі фахової підготовки : дис. …канд. педаг. наук : 13.00.04 / Національний авіаційний університет / Т. О. Ковалькова. – К., 2016. – 390 с.
10. Леко Б. А. Медіація: підручник / Б. А. Леко, Г. В. Чуйко. – Чернівці : Книги – XXI, 2011. – 464 с.
11. Лимар Л. В. Соціально-психологічні умови розвитку готовності майбутніх лікарів до попередження конфліктів з пацієнтами : дис. … канд. психол. наук : 19.00.05 / Л. В. Лимар ; наук. кер. О. І. Бондарчук ; ДВНЗ «Університет менеджменту освіти». – К., 2013. – 262 с.
12. Максименко С. Д. Технологія спілкування (комунікативна компетентність учителя: сутність і шляхи формування) / С. Д. Максименко, М. М. Заброцький. – К. : Главник, 2005. – 112 с.
13. Мул С. А. Психологія готовності офіцера-прикордонника до професійної діяльності : дис. … доктора психол. наук : 19.00.01 / С. А. Мул ; наук. кер. С. Д. Максименко ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. – К., 2016. – 539 с.
14. Паркинсон Л. Семейная медиация / Л. Паркинсон. – М. : Межрегиональный центр управленческого и политического консультирования, 2010. – 400 с.
15. Пенькова Н. Є. Психологічна готовність військовослужбовців Національної гвардії України до службово-бойової діяльності у процесі проведення антитерористичної операції : дис. … канд. психол. наук : 19.00.09 / Національна академія Національної гвардії України / Н. Є. Пенькова. –Харків, 2015. – 245 с.
16. Сидоренко Е. В. Методы математической обработки в психологии / Е. В. Сидоренко. – СПб. : Социально-психологический центр, 1996. – 349 с.
17. Щербан Т. Д. Психологія навчального спілкування : монографія / Т. Д. Щербан. – К. : Міленіум, 2004. – 346 с.
18. Чепелєва Н. В. Особистісна підготовка психолога-практика / Н. В. Чепелєва // Персонал. – 2000. – №5. – С. 17–19.
19. Чудакова В. П. Формування психологічної готовності персоналу освітніх організації до інноваційної діяльності : дис. … канд. психол. наук :19.00.10 / В. П. Чудакова ; наук. кер. С. Д. Максименко ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. – К., 2016. – 474 с.
20. Boulle, L. & Nesic, M. (2001). Mediation: principles, process, practice. – London; Dublin ; Edinburgh : Butterworths. – 637 p.
21. Bowling, D. & Hoffman, D. (2003). Bringing Peace into the Room: The Personal Qualities of the Mediator and Their Impact on the Mediation. – San Francisco : Jossey-Bass. – 310 p.
22. Strasser, F. & Randolph, P. (2004). Mediation. A Psychological Insight into Conflict Resolution. – London : Continuum. – 196 р.
Опубліковано
2017-03-25
Як цитувати