Зміст та структура тренінгу розвитку толерантності персоналу закладів освіти в умовах соціальної напруженості

  • Кіра Володимирівна Терещенко Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ
Ключові слова: тренінг, толерантність, розвиток, чинники розвитку толерантності, персонал закладів освіти, соціальна напруженість

Анотація

У статті висвітлено зміст та структуру тренінгу «Розвиток толерантності персоналу закладів освіти». Тренінг складається зі вступу, основної частини та підведення підсумків. Основна частина включає чотири тренінгові сесії: «Зміст та структура толерантності особистості», «Поняття про толерантність персоналу закладів освіти в умовах соціальної напруженості», «Чинники розвитку толерантності освітнього персоналу на рівні організації», «Чинники розвитку толерантності освітнього персоналу на рівні особистості в організації». Тренінг розглядається як один із напрямків психологічного забезпечення діяльності освітніх організацій в умовах соціальної напруженості.

Посилання

1. Бардиер Г. Л. Социальная психология толерантности / Г. Л. Бардиер. – СПб. : Изд-во СПбГУ, 2005. – 188 c.
2. Власов П. К. Партнерское общение. Тренинг. Игры и упражнения. Методические материалы для ведущего / П. К. Власов / [2-е изд., испр., доп., перераб.]. – Х. : Изд-во «Гуманитарный Центр», 2014. – 172 с.
3. Кихтюк О. Експериментальна програма з формування етнічної толерантності / О. Кихтюк // Соціальна психологія. – 2010. – №1. – С. 152–160.
4. Король Л. Д. Умови та фактори формування міжнаціональної толерантності в молоді / Л. Д. Король // Актуальні проблеми психології : зб. наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України / [ред. кол. : С. Д. Максименко (гол. ред.) та ін.]. – Т. І : Організаційна психологія. Соціальна психологія. Економічна психологія / за ред. С. Д. Максименка, Л. М. Карамушки. – К.-Алчевськ : ЛАДО, 2013. – Вип. 39. – С. 112–117.
5. Литвинова С. Толерантність як соціально-педагогічна проблема / С. Литвинова // Гуманізація навчально-виховного процесу. – 2010. – Вип. LІІ. – Част. І. – С. 176–181.
6. Москаленко В. В. Соціальна психологія : підручник / В. В. Москаленко. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 688 с.
7. Олпорт Г. Толерантная личность / Г. Олпорт // Национальный психологический журнал. – 2011. – №2(6). – С. 155–159.
8. Орбан-Лембрик Л. Толерантність як основа адекватних взаємин у полікультурному світі / Л. Орбан-Лембрик // Соціальна психологія. – 2008. – №4. – С. 73–85.
9. Полякова В. І. Cоціально-психологічні проблеми розвитку ґендерної толерантності педагогічних працівників / В. І. Полякова // Актуальні проблеми психології: зб. наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України / [ред. кол. : С. Д. Максименко (гол. ред.) та ін.]. – Т. І : Організаційна психологія. Соціальна психологія. Економічна психологія / за ред. С. Д. Максименка, Л. М. Карамушки. – К.-Алчевськ : ЛАДО, 2014. – Вип. 40. – С. 156–160.
10. Почебут Л. Г. Кросс-культурная и этническая психология : учебное пособие / Л. Г. Почебут. – СПб. : Питер, 2012. – 336 с.
11. Прилутская О. А. Социальная напряженность: причины возникновения и форма проявления / О. А. Прилутская // Вестник ОГУ : Гуманитарные науки. – 2001. – №4. – С. 40–44.
12. 18 программ тренингов: Руководство для профессионалов / под науч. ред. В. А. Чикер. – СПб. : Речь, 2008. – 368 с.
13. Психодиагностика толерантности личности / под ред. Г. У. Солдатовой, Л. А. Шайгеровой. – М. : Смысл, 2008. – 172 с.
14. Психологічні детермінанти розвитку організаційної культури : монографія / Л. М. Карамушка, О. В. Креденцер, К. В. Терещенко [та ін.] ; за ред. Л. М. Карамушки. – К. : Педагогічна думка, 2015. – 288 с.
15. Ромек В. Г. Тренинг уверенности в межличностных отношениях / В. Г. Ромек. – СПб. : Речь, 2003. – 175 с.
16. Руда О. Ю. Толерантність у роботі викладача з підлітками / О. Ю. Руда // Вісник НТУУ «КПІ». Філософія. Психологія. Педагогіка. – 2010. – Вип. 2. – С. 181–184.
17. Семенова Е. М. Тренинг эмоциональной устойчивости педагога : учеб. пособие / Е. М. Семенова. – М. : Психотерапия, 2006. – 256 с.
18. Слюсаревський М. Соціальна напруженість: теоретична модель необхідних і достатніх показників / М. Слюсаревський // Наукові студії із соціальної та політичної психології. – 2002. – №5 (8). – С. 3–23.
19. Терещенко К. В. Роль толерантності персоналу у формуванні організаційної культури закладів освіти в умовах соціальної напруженості / К. В. Терещенко // Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць Ін-ту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. – 2016. – Том І : Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія. – Вип. 45. – C. 71-76.
20. Терещенко К. В. Толерантність педагогічних працівників в контексті розвитку організаційної культури закладів освіти / К.В. Терещенко // Проблеми сучасної психології : зб. наук. праць Державного вищого навчального закладу «Запорізький національний університет» та Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України / за ред. С. Д. Максименка, Н. Ф. Шевченко, М. Г. Ткалич. – Запоріжжя : ЗНУ, 2014. – № 1(5). – С. 104–110.
21. Технологія психологічної підготовки персоналу організацій до роботи в умовах соціально-економічних змін (на матеріалі освітніх організацій) : навч. посіб. / за наук. ред. Л. М. Карамушки. – К. : Наук. світ, 2008. – 230 с.
22. Ткалич М. Г. Психологія ґендерної взаємодії персоналу організацій : [монографія] / М. Г. Ткалич. – К.-Запоріжжя : ЗНУ, 2015. – 315 с.
23. Узунов В. В. Оцінка і діагностика соціальної напруги в державних цільових програмах : автореф. дис. … к. е. н. : спец. 08.00.03 / В. В. Узунов [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.lib.uaru.net/diss/cont/350980.html
24. Фопель К. Сплоченность и толерантность в группе. Психологические игры и упражнения / К. Фопель ; пер. с нем. – М. : Генезис, 2002. – 336 с.
25. Формування психологічної компетентності керівників освітніх організацій в умовах післядипломної педагогічної освіти : наук.-метод. посіб. / [О. І. Бондарчук, Л. М. Карамушка, О. В. Брюховецька та ін. ; за наук. ред. О. І. Бондарчук]. – К. : Наук. світ, 2012. – 190 с.
26. Шейн Э. Х. Организационная культура и лидерство / [пер. с англ.] ; под ред. В. А. Спивака / Э. Х. Шейн. – СПб. : Питер, 2002. – 336 с.
Опубліковано
2017-03-25

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##

1 2 > >>