Психологічні чинники професійно-управлінської діяльності в контексті прийняття рішень керівниками органів охорони державного кордону

  • Вадим Валентинович Журавльов Національна академія Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького, м. Хмельницький
Ключові слова: психологічні чинники, управлінські рішення, психологічна готовність, екстремальна ситуація, керівники органів охорони державного кордону

Анотація

У статті проаналізовано сутність психологічних чинників професійно-управлінської діяльності керівників органів охорони державного кордону. Охарактеризовані психологічні аспекти управлінських рішень керівників у процесі професійно-управлінської діяльності. Визначено міру сприятливості організаційно-психологічної підготовки для забезпечення ефективності професійно-управлінської діяльності та прийняття управлінських рішень керівним складом ООДК в екстремальних ситуаціях. Представлено результати рейтингової оцінки та рівень професійно значущих якостей ефективного керівника.

Посилання

1. Будник С. М. Деякі аспекти розвитку професійної готовності офіцерів-прикордонників до творчого вирішення завдань в управлінській діяльності / С. М. Будник // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія
№ 12. – Психологія : зб. наукових праць. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2005. – № 6 (30). – Ч. ІІ. – С. 9–15.
2. Карамушка Л. М. Психологія управління закладами середньої освіти : монографія / Л. М. Карамушка. − К. : Ніка-Центр, 2000. − 332 с.
3. Карамушка Л. М. Психологія підготовки майбутніх менеджерів до управління змінами в організації : монографія / Л. М. Карамушка, М. В. Москальов. – К.-Львів : Сполом, 2011. – 216 с.
4. Караван А. В. Формирование положительных психических состояний у курсантов военно-учебных заведений средствами физической подготовки и спорта : автореф. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Александр Васильевич Караван. – СПб., 2003. – С. 4–6.
5.Ковальчук О. С. Особливості прийняття управлінських рішень в умовах організаційного розвитку / О. С. Ковальчук // Актуальні проблеми психології : зб. наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України / [ред. кол. : С.Д. Максименко (гол. ред.) та ін.]. – К. : А.С.К., 2011. – Т. І : Організаційна психологія. Соціальна психологія. Економічна психологія / за ред. С. Д. Максименка, Л. М. Карамушки. – 2011. – Вип. 30. – С. 168–174.
6. Карпов А. В. Структурно-функциональная организация процессов принятия решений в трудовой деятельности : дисс. ... д-ра психол. наук. 19.00.03. / Анатолий Викторович Карпов. – М., 1992. – 442 с.
7. Косова Е. Г. Психическая ригидность как фактор развития посттравматического стрессового расстройства у сотрудников оперативных подразделений, перенесших боевой стресс возрасте : автореф. … канд. психол. наук : 19.00.04 / Елена Германовна Косова. – Томск, 2005. – С. 4–10.
8. Козелецкий Ю. П. Психологическая теория решений / Ю. П. Козелецкий. – М. : Прогресс, 1979. – 504 с.
9. Мескон М. Основы менеджмента : пер. с англ. / М. Мескон, М. Альберт , Ф. Хедоури. – М. : Дело, 1997. – 704 с.
10. Сціборовський О. А. Психологічні особливості прийняття ефективних рішень і їхнє врахування при підготовці офіцерів ДПС України до управлінської діяльності / О. А. Сціборовський // Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / за ред. С. Д. Максименка. – К. : Міленіум, 2005. – № 1. – С. 34–39.
11. Сціборовський О. А. Психологічні особливості прийняття ефективних рішень і їх врахування при підготовці офіцерів ДПС України до управлінської діяльності / О. А. Сціборовський // Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / за ред. С.Д. Максименка. – К. : Міленіум, 2005. – № 1. – С. 34–39.
12. Екстремальна психологія : підручник / за заг. ред. проф. О. В. Тімченка. – К. : ТОВ «Август Трейд», 2007. – 502 с.
13. Хуртенко О. В. Психологічна готовність майбутніх тренерів до прийняття рішень в екстремальних ситуаціях професійної діяльності / О. В. Хуртенко // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 12. Психологічні науки : зб. наук. праць. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2007. – № 20 (44). – С. 172–178.
14. Царьов Ю. О. Психологічні аспекти вдосконалення підготовки до професійно-управлінської діяльності керівників оперативно-тактичного рівня органів охорони державного кордону / Ю. О. Царьов // Збірник наукових праць. – № 34. – Частина II. – Хмельницький : Вид-во Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького, 2005. – С. 140–142.
Опубліковано
2017-03-25
Як цитувати