Професійне здоров’я як умова успішної соціалізації працівника в ситуації мобінгу

  • Тетяна Михайлівна Дзюба Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, м. Полтава
Ключові слова: соціалізація особистості, професійна соціалізація, складові деструктивного професіогенезу, мобінг, професійне здоров’я

Анотація

У статті обґрунтовано ознаки руйнівного впливу мобінгу на професійне здоров’я педагогічних працівників, які ускладнюють процес успішної соціалізації працівника. Проаналізовано тісні кореляційні зв’язки за методом рангової кореляції Пірсона між фактором «мобінг» та окремими факторами ризиків професійного здоров’я (використано авторську методику «Ризики професійного здоров’я»). Виявлені кореляти доводять: мобінг, розтягнутий у часі, є особливим видом професійних деструкцій, що стає причиною порушення механізмів саморегуляції, деформації внутрішньої картини здоров’я фахівця, пролонгованою причиною великої кількості соматичних і психосоматичних захворювань педагогів.

Посилання

1. Дзюба Т. М. Психометричний аналіз розробки й апробації методики «Ризики професійного здоров’я» / Т. М. Дзюба // Вісник ХНПУ імені Г.С. Сковороди. Психологія. – Вип. 53. – Х. : ХНПУ, 2016. – С. 47–56.
2. Дружилов С. А. Психологический террор (моббинг) на кафедре вуза как форма профессиональных деструкций / С. А. Дружилов // Психологические исследования [Электронный ресурс]. – 2011. – № 3(17). – Режим доступа : http://psystudy.ru/index.php/num/2011n3-17/485-druzhilov17.html].
3. Карпинский К. В. Профессиональное самоотношение личности и методика его психологической диагностики : монография / К. В. Карпинский, А. М. Колышко. – Гродно : ГрГУ, 2010. – 140 с.
4. Макарова С. Н. Успешная профессиональная социализация: основные подходы к исследованию / С. Н. Макарова // Вестник Челябинского государственного университета. – 2007. – Вып. 17. – С. 145–155.
5. Осухова Н. Г. Психологическая помощь в трудных и экстремальных ситуациях : учеб. пособие для студентов высш. учебн. заведений / Н. Г. Осухова. – [2-е изд., испр.]. – М. : Издательский центр «Академия», 2007. – 288 с.
6. Пакулина С. А. Преодолевающая адаптация в условиях моббинга в педагогическом коллективе / С. А. Пакулина [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http: //www.edit.muh.ru/content/mag/trudy/03_2010/07.pdf.
7. Печеркина А. А. Профессиональное здоровье учителя: проблемы и перспективы / А. А. Печеркина // Актуальные вопросы современной психологии : м-лы Междунар. заоч. науч. конф. (г. Челябинск, март 2011 г.). – Челябинск, 2011. – С. 82–84.
8. Сидоров П. И. Синдром моббинга: ментальная экология деструктивного профессиогенеза / П. И. Сидоров // Экология человека. – 2013. – Вып. 6. – С. 33–41.
9. Шелехова Л. В. [и др.]. Моббинг как вид деструктивного поведения в образовательных организациях высшего образования / Шелехова Л. В., Нагоев А. В., Блягоз З. У., Тешев В. А., Глебова К. А. // Интернет-журнал «Мир науки». – 2016. – Том 4. – № 3 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://mir-nauki.com/PDF/35PDMN316.pdf
10. Leymann, H. The content and development of mobbing at work / Н. Leymann // European Journal of Work and Organizational Psychology. – 1996. – № 5(2). – Р. 165–184.
Spysok vykorystanykh dzherel
1. Dzyuba T. M. Psykhometrychnyy analiz rozrobky y aprobatsiyi metodyky «Ryzyky profesiynoho zdorov"ya» / T. M. Dzyuba // Visnyk KhNPU imeni H.S. Skovorody. Psykholohiya. – Vyp. 53. – Kh. : KhNPU, 2016. – S. 47–56.
2. Druzhilov S. A. Psihologicheskij terror (mobbing) na kafedre vuza kak forma professional'nyh destrukcij / S. A. Druzhilov // Psihologicheskie issledovanija [Jelektronnyj resurs]. – 2011. – № 3(17). – Rezhim dostupa : http://psystudy.ru/index.php/num/2011n3-17/485-druzhilov17.html].
3. Karpinskij K. V. Professional'noe samootnoshenie lichnosti i metodika ego psihologicheskoj diagnostiki : monografija / K. V. Karpinskij, A. M. Kolyshko. – Grodno : GrGU, 2010. – 140 s.
4. Makarova S. N. Uspeshnaja professional'naja socializacija: osnovnye podhody k issledovaniju / S. N. Makarova // Vestnik Cheljabinskogo gosudarstvennogo universiteta. – 2007. – Vyp. 17. – S. 145–155.
5. Osuhova N. G. Psihologicheskaja pomoshh' v trudnyh i jekstremal'nyh situacіjah : ucheb. posobie dlja studentov vyssh. uchebn. zavedenij / N. G. Osuhova. – [2-e izd., ispr.]. – M. : Izdatel'skij centr «Akademija», 2007. – 288 s.
6. Pakulina S. A. Preodolevajushhaja adaptacija v uslovijah mobbinga v pedagogicheskom kollektive / S. A. Pakulina [Jelektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa : http: //www.edit.muh.ru/content/mag/trudy/03_2010/07.pdf.
7. Pecherkina A. A. Professional'noe zdorov'e uchitelja: problemy i perspektivy / A. A. Pecherkina // Aktual'nye voprosy sovremennoj psihologiі : m-ly Mezhdunar. zaoch. nauch. konf. (g. Cheljabinsk, mart 2011 g.). – Cheljabinsk, 2011. – S. 82–84.
8. Sidorov P. I. Sindrom mobbinga: mental'naja jekologija destruktivnogo professiogeneza / P. I. Sidorov // Jekologija cheloveka. – 2013. – Vyp. 6. – S. 33–41.
9. Shelehova L. V. [i dr.]. Mobbing kak vid destruktivnogo povedenija v obrazovatel'nyh organizacijah vysshego obrazovanija / Shelehova L. V., Nagoev A. V., Bljagoz Z. U., Teshev V. A., Glebova K. A. // Internet-zhurnal «Mir nauki». – 2016. – Tom 4. – № 3 [Jelektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa : http://mir-nauki.com/PDF/35PDMN316.pdf
10. Leymann, H. The content and development of mobbing at work / Н. Leymann // European Journal of Work and Organizational Psychology. – 1996. – № 5(2). – Р. 165–184.
Опубліковано
2017-03-25