Укр. Укр.

Рос. Рос.

Eng. Eng.
У В А Г А!!!! Науковий журнал проіндексовано в міжнародних наукометричних базах
Головна Міжнародна редакційна колегія Вимоги до статей Процедура рецензування Заява про конфіденційність Звернення щодо відкритого доступу Новини Контакти


Анотації та статті 

Організаційна психологія. Економічна психологія:


науковий журнал Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України та УАОПП/ за ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. - 2019. - № 1 (16). - 90 с.


 

DOI (Article): 10.31108/2.2019.1.16.1
УДК: 37.091.113:159.9:376(045)

Авдєєва С.О.
Авдєєва Світлана Олександрівна, науковий співробітник науково-дослідної лабораторії інклюзивного навчання Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, м. Запоріжжя, Україна.

Мова статті: українська

 

Тренінг «Формування психологічної готовності керівників до управління освітніми організаціями в умовах інклюзії»

У статті представлено програму тренінгу «Формування психологічної готовності керівників до управління освітніми організаціями в умовах інклюзії» з акцентом на когнітивний, операційний та особистісний компоненти. Тренінг ґрунтується на визначенні психологічної готовності до управління освітніми організаціями керівників, з одного боку, як стану готовності до певної діяльності, з іншого – як результату підготовленості особистості до діяльності. Тренінг розроблено на основі технологічного підходу Л.М. Карамушки. Змістовна та структурна частина тренінгу складається з 3 тренінгових сесій, кожна з яких містить інформаційно- смисловий, діагностичний та корекційно-розвивальний компоненти, а також домашні завдання. Представлено інтерактивні техніки, які використовувались та апробувались в процесі реалізації тренінгової програми
Ключові слова: освітні організації; психологічна готовність до управління; керівники освітніх організацій; інклюзія; тренінгова сесія; інтерактивні технології

Org_psy_Eco_psy 2019, 1 (16): 7-13 (pdf) 

 

DOI (Article): 10.31108/2.2019.1.16.4
УДК: 159.923.3:331.108.4 - 057.87

Канівець Т.М., Фесун Г.С.
Канівець Тетяна Миколаївна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри практичної психології факультету педагогіки, психології та соціальної роботи Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, Чернівці, Україна
Фесун Галина Стефанівна, кандидат політичних наук, доцент кафедри практичної психології факультету педагогіки, психології та соціальної роботи Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, Чернівці, Україна

Мова статті: українська

 

Загальний показник психологічної готовності студентів до здійснення майбутньої професійної кар’єри: рівень розвитку та зв’язок з організаційно-професійними та соціально-демографічними чинниками

У статті проаналізовано зміст і структуру психологічної готовності студентів до здійснення професійної кар’єри. Проаналізовано зміст її основних компонентів (мотиваційного, когнітивного, операційногота особистісного). На основі проведеного авторами емпіричного дослідження констатовано недостатній рівень розвитку загального показника психологічної готовності студентів до здійснення майбутньої професійної кар’єри. Виявлено, що результати самооцінки студентами рівня власної психологічної готовності до здійснення майбутньої професійної кар’єри є завищеними. Проаналізовано вплив на рівень розвитку загального показника психологічної готовності таких чинників: організаційно-професійних (тип факультету) та соціально-демографічних (вік; стать студентів) чинників.
Ключові слова: вищі навчальні заклади; студенти; професійна кар’єра; психологічна готовність студентів до здійснення майбутньої кар’єри; майбутня професійної кар’єри

Org_psy_Eco_psy 2019, 1 (16): 14-21 (pdf) 

 

DOI (Article): 10.31108/2.2019.1.16.2
УДК: 159.9: 614-047.37

Карамушка Л.М., Дзюба Т.М.
Карамушка Людмила Миколаївна, член-кореспондент НАПН України, доктор психологічних наук, професор, завідувачка лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м.Київ, Україна.
Дзюба Тетяна Михайлівна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри загальної, вікової та практичної психології Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, м. Полтава, Україна.

Мова статті: українська

 

Феномен «здоров’я» як актуальний напрям досліджень в організаційній психології

У статті представлено результати теоретичного дослідження психологічного змісту феномену здоров’я в інтерпретації новітніх досліджень психологічної науки. Розмежовано сутність понять «психічне здоров’я» і «психологічне здоров’я», описано різні підходи до розуміння їхнього змісту. Запропоновано авторське розуміння психічного здоров’я як важливої складової здоров’я, що забезпечує повноцінне функціонування всіх психічних структур індивіда, виділено його основні критерії.
Показано зростаючий інтерес до проблем психологічного супроводу і профілактики загроз здоров’ю працюючої людини як одного з важливих завдань функціонування й розвитку сучасних організацій в умовах соціальної напруженості. Виділено актуальні проблеми досліджень феномену здоров’я в організаційної психології.
Ключові слова: здоров’я, психологічний зміст феномену здоров’я, психічне здоров’я, психологічне здоров’я, критерії психологічного здоров’я. актуальні проблеми досліджень феномену здоров’я в організаційній психології

Org_psy_Eco_psy 2019, 1 (16): 22-33 (pdf) 

 

DOI (Article): 10.31108/2.2019.1.16.3
УДК: 330.16:37.07

Карамушка Л.М., Креденцер О.В.
Карамушка Людмила Миколаївна, член-кореспондент НАПН України, доктор психологічних наук, професор, завідувачка лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м.Київ, Україна.
Креденцер Оксана Валеріївна, кандидат психологічних наук, доцент, старший науковий співробітник лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна.

Мова статті: українська

 

Роль внутрішньо організаційного підприємництва в реалізації концепції «Нова українська школа»

В статті представлено результати теоретичного дослідження щодо ролі внутрішньоорганізаційного підприємництва в реалізації концепції«Новаукраїнськашкола».Проаналізованосутністьпоняття внутрішньоорганізаційного підприємництва», його структуру. Визначено особливості внутрішньоорганізаційного підприємництва в загальноосвітніх навчальних закладах, його основні функції. За основними ключовими компонентами концепції «Нова українська школа» визначено роль внутрішньоорганізаційного підприємництва. Підкреслено значущість впливу внутрішньоорганізаційного підприємництва на розвиток підприємницьких компетенцій вчителів та учнів.
Ключові слова: освітні організації, Нова українська школа, внутрішньоорганізаційне підприємництво, функції внутрішньоорганізаційного підприємництва

Org_psy_Eco_psy 2019, 1 (16): 33-46 (pdf) 

 

DOI (Article): 10.31108/2.2019.1.16.5
УДК: 37.015.3:378:347.96

Клибанівська Т.М.
Клибанівська Тетяна Миколаївна, кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри історії України та філософії Вінницького національного аграрного університету, м. Вінниця, Україна.

Мова статті: українська

 

Особливості адаптації до навчальної діяльності студентів-правників

У статті висвітлюються особливості соціально-психологічної адаптації студентів-правників до навчання в університеті. Представлено ряд визначень адаптації до освітньої діяльності. Проаналізовано сучасні літературні джерела з проблеми дослідження адаптації студентів. Виявлено чинники, що впливають на динаміку і якість адаптаційного процесу. Розглянуто структуру, особливості та умови процесу психологічної адаптації студентів до умов навчання в університеті. Розроблено рекомендації, які зможуть забезпечити підвищення ефективності навчальної діяльності студентів-правників.
Ключові слова: студенти, правники, юристи, адаптація, адаптованість, освітня діяльність

Org_psy_Eco_psy 2019, 1 (16): 47-54 (pdf) 

 

DOI (Article): 10.31108/2.2019.1.16.6
УДК: 159.923:37.07

Клочко А.О.
Клочко Алла Олексіївна, кандидат педагогічних наук, заступник директора з науково- навчальної роботи Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти Державного вищого навчального закладу «Університет менеджменту освіти», м. Біла Церква, Україна.

Мова статті: українська

 

Розвиток емоційного інтелекту у менеджерів освітніх організацій: зв’язок із соціально-демографічними та організаційно-професійними чинниками

У статті на основі емпіричного дослідження виявлено рівні розвитку складових та інтегративного показника емоційного інтелекту в менеджерів освітніх організацій. Виділено типи менеджерів освітніх організацій («емоційно необізнаний», «контролюючий емоції», «емоційно чутливий»). Обґрунтовано доцільність виділення традиційних та інноваційних стилів управління менеджерів освітніх організацій відповідно до особливостей розвитку в них емоційного інтелекту. Проаналізовано зв’язок між типами менеджерів освітніх організацій та соціально-демографічними чинниками (вік, стать,сімейний стан, наявність дітей). Досліджено зв’язок між типами менеджерів освітніх організацій та організаційно- професійними чинниками (посада, рівень освіти, тип освіти, стаж трудової діяльності, стаж на посаді, кваліфікаційна категорія, педагогічне звання, відзнаки).
Ключові слова: освітні організації; емоційний інтелект; традиційні та інноваційні типи менеджерів освітніх організацій; традиційні та інноваційні стилі управління менеджерів освітніх організацій; соціально-демографічні чинники; організаційно-професійні чинники

Org_psy_Eco_psy 2019, 1 (16): 54-63 (pdf) 

 

DOI (Article): 10.31108/2.2019.1.16.7
УДК: 658.114.25:336.74:159.9

Паршак О.І.
Паршак Олександр Іванович, науковий кореспондент лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна

Мова статті: українська

 

Вплив соціально-демографічних та організаційно-професійних характеристик персоналу комерційних організацій на його оцінку способів отримання грошей.

У статті на основі емпіричного дослідження проаналізовано особливості оцінки працівниками комерційних організацій способів отримання грошей. Проаналізовано зв’язок між оцінкою працівниками комерційних організацій способів отримання грошей та соціально-демографічними характеристиками працівників (вік, сімейний стан, наявність дітей, стать). Досліджено зв’язок між оцінкою персоналом комерційних організацій способів отримання грошей та організаційного-професійними характеристиками працівників (рівень освіти, загальний трудовий стаж, стаж роботи в компанії, посада в організації). Визначено низку важливих напрямків оптимізації ставлення до грошей у працівників комерційних організацій
Ключові слова: комерційні організації; працівники комерційних організацій; оцінка працівниками комерційних організацій способів отримання грошей; соціально-демографічні характеристики працівників, організаційно-професійні характеристики працівників; напрямки оптимізації ставлення до грошей персоналу комерційних організацій

Org_psy_Eco_psy 2019, 1 (16): 64-73 (pdf) 

 

DOI (Article): 10.31108/2.2019.1.16.8
УДК: 159.9.019/.07:373.5

Снігур Ю.С.
Снігур Юлія Сергіївна, аспірантка лабораторії організаційної психології та соціальної психології, Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна.

Мова статті: українська

 

Рівень професійного стресу в керівників загальної середньої освіти: зв’язок з чинниками мезорівня

У даній статті на основі емпіричного дослідження визначено рівень професійного стресу керівників загальної середньої освіти за його основними складовими. Досліджено зв'язок між рівнем професійного стресу і такими чинниками мезорівня, як організаційно-функціональні характеристиками освітніх організацій (кількість людей в організації, термін існування організації, місце розташування організації). Показано, що найбільший вплив на вираженість професійного стресу в керівників закладів загальної середньої освіти здійснюють такі чинники мезорівня (організаційно- функціональні характеристики освітніх організацій - «кількість людей в організації» та «місце розташування організації»).
Ключові слова: заклади загальної середньої освіти; керівники закладів загальної середньої освіти; професійний стрес; рівень вираженості професійного стресу; чинники мезорівня

Org_psy_Eco_psy 2019, 1 (16): 74-82 (pdf) 

 

DOI (Article): 10.31108/2.2018.4.15.10
УДК: 159.922

Терещенко К.В.
Терещенко Кіра Володимирівна, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник лабораторіїорганізаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна.

Мова статті: англійська

 

Оцінка толерантності освітнього персоналу

У статті проаналізовано результати анкетування педагогічних працівників стосовно рівня, видів та психологічного забезпечення розвитку толерантності персоналу закладів освіти в умовах соціальної напруженості. Було використано авторську анкету «Толерантність освітнього персоналу». У ході дослідження було розглянуто оцінку респондентами рівня толерантності освітнього персоналу в організації в цілому, а також рівня толерантності персоналу до внутрішніх та зовнішніх мігрантів. На думку педагогічних працівників, толерантність до внутрішніх мігрантів в освітніх організаціях представлена на більш високому рівні, ніж до зовнішніх мігрантів. Встановлено, що педагогічні працівники вважають найбільш проблемними видами толерантності в освітніх організацій толерантність, яка стосується взаємодії педагогів з батьками, а також толерантність, яка стосується взаємодії педагогічних працівників між собою. На думку працівників освітніх організацій, серед видів толерантності необхідно насамперед розвивати в організації толерантність до осіб з іншими політичними поглядами та до осіб з іншим соціальним статусом, а також толерантність до представників інших вікових груп. Здійснено аналіз умов та форм роботи які, на думку педагогічних працівників, можуть сприяти психологічному забезпеченню розвитку толерантності в освітніх організаціях. До форм роботи, які можуть бути застосовані для психологічного забезпечення розвитку толерантності в освітній організації, респонденти відносять насамперед соціально-психологічні тренінги й індивідуальні та групові консультації. Зроблено висновок, що працівники освітніх організацій надають перевагу колективним та індивідуальним формам роботи з розвитку толерантності всередині організацій та менше схильні до залучення до цього зовнішніх експертів.
Ключові слова: толерантність, види толерантності, анкетування, психологічне забезпечення розвитку толерантності, освітній персонал, освітні організації

Org_psy_Eco_psy 2019, 1 (16): 83-90 (pdf) 

 

© 2014-2019 Науковий журнал ОРГАНІЗАЦІЙНА ПСИХОЛОГІЯ. ЕКОНОМІЧНА ПСИХОЛОГІЯ