Укр. Укр.

Рос. Рос.

Eng. Eng.
У В А Г А!!!! Науковий журнал проіндексовано в міжнародних наукометричних базах
Головна Міжнародна редакційна колегія Вимоги до статей Процедура рецензування Заява про конфіденційність Звернення щодо відкритого доступу Новини Контакти


Анотації та статті 

Організаційна психологія. Економічна психологія:


науковий журнал Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України та УАОПП/ за ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. - 2018. - № 4 (15). - 96 с.


 

DOI (Article): 10.31108/2.2018.4.15.1
УДК: 378:364-051

Балахтар В.В.
Балахтар Валентина Візіторівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та соціальної роботи Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, м. Чернівці, Україна.

Мова статті: українська

 

Цінність особистісно-професійної самореалізації фахівця як одного з компонентів професійного становлення у сфері соціальної роботи

У статті розглянуто проблему особистісно-професійної самореалізації фахівця. Проаналізовано публікації науковців щодо мотивації особистісно-професійної самореалізації, її цінності як одного з компонентів професійного становлення у сфері соціальної роботи. Висвітлено особливості самореалізації фахівця як творчої особистості. Наведено результати емпіричного дослідження особистісно-професійної самореалізації фахівця у сфері соціальної роботи, зокрема виявлено найбільш високі її показники: «здатність до саморозвитку, самоосвіти, самовиховання та самовдосконалення у професійній діяльності» та «можливість якісно і творчо виконувати професійну діяльність з урахуванням вимог сьогодення». Виявлено найнижчі показники щодо внесення власного доробку з метою покращення соціальної сфери в Україні; прояву і використання індивідуальних професійно-особистісних якостей і властивостей фахівця; можливості опанування нових цілей; працевлаштування за спеціальністю та задоволеності результатами власної праці.
Ключові слова: особистісно-професійна самореалізація, цінність, фахівець з соціальної роботи, професійне становлення

Org_psy_Eco_psy 2018, 4 (15): 7-14 (pdf) 

 

DOI (Article): 10.31108/2.2018.4.15.2
УДК: 159.9

Борець О.А.
Борець Олеся Анатоліївна, аспірант кафедри психології та соціальної роботи Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України, м. Монастирище, Черкаська обл., Україна

Мова статті: українська

 

Дослідження мотиваційної сфери особистості, що шукає роботу

У статті висвітлюється теоретичне і практичне дослідження мотивації працевлаштування в осіб, що шукають роботу, проаналізовано мотивацію поведінки особистості у ситуації безробіття. Наведено результати теоретичного аналізу проблеми в сучасній науковій літературі. Обґрунтовано психодіагностичні методи, що дозволяють визначити основні мотиви, які спонукають людину до пошуку роботи. На основі емпіричного дослідження проаналізовано мотиваційний профіль осіб, що шукають роботу, та представлено аналіз результатів дослідження мотивації пошуку роботи. Отримано експериментальні дані та виявлено відмінності у ступені виразності домінуючих мотивів осіб, що шукають роботу, та тих, що перебувають у різних типах зайнятості. Проведено рейтинговий аналіз структури виразності мотивів
Ключові слова: мотивація, мотив, мотиваційний профіль, безробіття, мотиви пошуку роботи, потреби, мотиваційна сфера особистості

Org_psy_Eco_psy 2018, 4 (15): 15-27 (pdf) 

 

DOI (Article): 10.31108/2.2018.4.15.3
УДК: 159.923

Власенко А.А.
Власенко Андрій Анатолійович, аспірант кафедри психології управління ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, м. Київ, Україна

Мова статті: українська

 

Про когнітивну складову професійної соціалізації особистості студента

У статті на основі аналізу наукових досліджень соціалізації особистості представлено теоретичне дослідження когнітивної складової професійної соціалізації особистості студента. Виходячи з принципу безперервності процесу професійної соціалізації особистості, встановлено основні ступені в даному процесі, важливі їх компоненти. Виділено етапи в процесі професіоналізації особистості студента, встановлено їх наступництво, специфіка. Визначено механізми професіоналізації особистості студента, роль когнітивної компоненти в них. На основі даних механізмів складено когнітивні карти. Визначено взаємозв’язок механізму наслідування як важливої компоненти професійної соціалізації особистості студента і когнітивного механізму під час навчального процесу. Представлено модель їх взаємодії
Ключові слова: соціалізація особистості, професійна соціалізація особистості, когнітивна компонента професійної соціалізації особистості, особистість студента, професійний соціум, професійне інформаційне поле, особистість викладача, соціальне наслідування

Org_psy_Eco_psy 2018, 4 (15): 27-41 (pdf) 

 

DOI (Article): 10.31108/2.2018.4.15.4
УДК: 005.95: 005.334: 316.6: 331.108.26

Іщук О. В., Дєєва Т. В.
Іщук Ольга Вікторівна, кандидат психологічних, наук, доцент кафедри психології Запорізького національного університету, м. Запоріжжя, Україна.
Дєєва Тетяна Віталіївна, магістр 2 року навчання факультету соціальної педагогіки та психології Запорізького національного університету, м. Запоріжжя, Україна.

Мова статті: англійська

 

Спрямована мотивація як чинник впливу на ефективність діяльності персоналу підприємства

Сьогодні для українських підприємств є актуальним питання підвищення ефективності діяльності своїх співробітників. Ефективні мотиваційні програми сприяють підвищенню якості роботи працівників та їхнього ставлення як до праці, так і до організації в цілому. Отже, в статті розглянуто актуальний напрям організаційної психології, а саме дослідження спрямованої мотивації як чинник впливу на ефективність діяльності персоналу підприємства. Спрямована мотивація персоналу на підприємстві є засобом, що забезпечує отримання максимального прибутку організації за рахунок самовідданої праці, ефективного та економічного використання ресурсів (як матеріальних, так і нематеріальних), розкриття кадрового потенціалу тощо. Визначено, що спрямована мотивація – це процесуальна система стимулюючих заходів, що приводить до необхідної та заздалегідь визначеної поведінки працівника. Проаналізовано існуючі системи спрямованої мотивації як чинника впливу на ефективність діяльності персоналу українських підприємств в динаміці від 2006 року до 2018 року. Представлено найважливіші матеріальні та нематеріальні фактори мотивації, що впроваджено в організаціях України, серед яких премії та бонуси, підвищення заробітної плати, медичне страхування співробітників, корпоративні свята, навчання на тренінгах, усні подяки, дружній клімат, цікава робота, різнопланові й нестандартні робочі задачі, організація харчування в офісі та багато іншого. Висвітлено результати власного дослідження, що підтверджують результати попередніх досліджень, починаючи з 2006 року
Ключові слова: спрямована мотивація, вплив, мотивація, персонал, підприємство, організація, керівництво, ефективність, стимулювання

Org_psy_Eco_psy 2018, 4 (15): 42-49 (pdf) 

 

DOI (Article): 10.31108/2.2018.4.15.5
УДК: 658.114.25:005.95.96:331.211.5:330.59 – 047.44

Карамушка Л.М., Паршак О.І.
Карамушка Людмила Миколаївна, член-кореспондент НАПН України, доктор психологічних наук, професор, завідувачка лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, м.Київ, Україна.
Паршак Олександр Іванович, науковий кореспондент лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна.

Мова статті: українська

 

Оцінка працівниками комерційних організацій ролі грошей у їх життєдіяльності: зв’язок із соціально-демографічними та організаційно-професійними характеристиками працівників

У статті на основі емпіричного дослідження проаналізовано особливості оцінки працівниками комерційних організацій ролі грошей у їх життєдіяльності, виявлено певні диспропорції в оцінці. Проаналізовано зв’язок між оцінкою працівниками комерційних організацій ролі грошей у їх життєдіяльності та соціально-демографічними характеристиками працівників (вік, сімейний стан, наявність дітей, стать). Досліджено зв’язок між оцінкою персоналом комерційних організацій ролі грошей у їх життєдіяльності та організаційного-професійними характеристиками працівників (рівень освіти, загальний трудовий стаж, стаж роботи в компанії, посада в організації). Визначено низку важливих напрямків оптимізації ставлення до грошей у працівників комерційних організацій
Ключові слова: комерційні організації; працівники комерційних організацій; оцінка працівниками комерційних організацій ролі грошей у їх життєдіяльності; соціально-демографічні характеристики працівників, організаційно-професійні характеристики працівників; напрямки оптимізації ставлення до грошей персоналу комерційних організацій

Org_psy_Eco_psy 2018, 4 (15): 50-57 (pdf) 

 

DOI (Article): 10.31108/2.2018.4.15.6
УДК: 005.32:316.48

Карамушка Л.М., Терещенко К.В.
Карамушка Людмила Миколаївна, член-кореспондент НАПН України, доктор психологічних наук, професор, завідувачка лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна.
Терещенко Кіра Володимирівна, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна.

Мова статті: українська

 

Модифікація та адаптація методики «Індекс організаційної напруженості (на прикладі освітніх організацій)»

Проведена модифікація методики Р. Л. Кана, Д. М. Вольфа та ін. дозволила привести її у відповідність до реалій вітчизняних освітніх організацій та виокремити шкали, що відповідають основним видам організаційної напруженості. Методом факторного аналізу виділено п’ять основних шкал методики «Індекс організаційної напруженості (на прикладі освітніх організацій)». Отримані у ході адаптації методики дані свідчать про достатньо високу валідність та надійність методики «Індекс організаційної напруженості (на прикладі освітніх організацій)». Проведена стандартизація методики дозволяє застосовувати її для аналізу рівня та окремих видів напруженості в освітніх організаціях.
Ключові слова: напруженість, організаційна напруженість, індекс організаційної напруженості, шкали організаційної напруженості, модифікація, адаптація, стандартизація, освітні організації

Org_psy_Eco_psy 2018, 4 (15): 57-66 (pdf) 

 

DOI (Article): 10.31108/2.2018.4.15.7
УДК: 159.9

Клочко А.О.
Клочко Алла Олексіївна, кандидат педагогічних наук, заступник директора з науково-навчальної роботи Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти Державного вищого навчального закладу «Університет менеджменту освіти», м. Біла Церква, Україна

Мова статті: українська

 

Традиційні та інноваційні стилі управління менеджерів освітніх організацій (у контексті формування взаємостосунків менеджерів і педагогічного колективу)

У статті на основі емпіричного дослідження виявлено рівні розвитку основних складових та загального показникауправлінської діяльності менеджерів освітніх організацій (у контексті формування взаємостосунків менеджерів і педагогічного колективу). Визначено традиційні та інноваційні стилі управлінської діяльності. Виділено типи менеджерів освітніх організацій («комунікативно-інноваційний», «функціональний», «проблемний») відповідно до особливостей розвитку в них традиційних та інноваційних стилів управлінської діяльності, визначено їх кількісну вираженість. Проаналізовано зв’язок між організаційно-функціональними чинниками мезорівня і типами менеджерів освітніх організацій
Ключові слова: освітні організації; менеджери освітніх організації; взаємостосунки менеджерів та педагогічного колективу; традиційні стилі управління; інноваційні стилі управління; типи менеджерів освітніх організацій; організаційно-функціональні чинники

Org_psy_Eco_psy 2018, 4 (15): 67-73 (pdf) 

 

DOI (Article): 10.31108/2.2018.4.15.9
УДК: 159.923.2-057.34

Рутина Ю.В.
Рутина Юлія Валеріївна, аспірантка, лабораторія організаційної та соціальної психології, Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна.

Мова статті: українська

 

Зв’язок рівня професійної самоактуалізації державних службовців з психологічними та організаційно-функціональними характеристиками організації

У статті на основі проведеного емпіричного дослідження визначено рівень розвитку професійної самоактуалізації державних службовців (за загальним показником, основними та базовими шкалами). Констатовано недостатній рівень професійної самоактуалізації державних службовців. Проаналізовано зв’язок рівня професійної самоактуалізації державних службовців з психологічними характеристиками організації, де працюють державні службовці (соціально-психологічним кліматом, силою організаційної культури). Досліджено зв’язок рівня професійної самоактуалізації державних службовців та організаційно-функціональних характеристик організації (терміном існування організації, кількістю людей в організації, статусом організації)
Ключові слова: державні службовці; професійна самоактуалізація; рівень розвитку професійної самоактуалізації державних службовців; психологічні характеристики організації; організаційно-функціональні характеристики організації

Org_psy_Eco_psy 2018, 4 (15): 73-80 (pdf) 

 

DOI (Article): 10.31108/2.2018.4.15.10
УДК: 159.922

Синельников Р.Ю.
Синельников Роман Юрійович, асистент кафедри загальної психології, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна.

Мова статті: українська

 

Психологічні чинники громадянської ідентичності особистості.

У статті розкривається зміст поняття «громадянська ідентичність». Теоретично обґрунтовано сфери полісиcтемного буття особистості, як середовища функціонування психологічних чинників громадянської ідентичності особистості. Окреслено межі між процесами формування та становлення громадянської ідентичності. З метою уникнення впливу артефактів на чистоту експериментального дослідження було розроблено емпіричний підхід до діагностики чинників громадянської ідентичності (авторська модифікація моделі Л. Терстоуна). Представлено результати емпіричного дослідження психологічних чинників громадянської ідентичності у вигляді якісної регресійної моделі та рівняння регресії.
Ключові слова: громадянська ідентичність, психологічні чинники громадянської ідентичності, модель Л. Терстоуна, артефакти дослідження, ефект Розенталя (Пігмаліона), формування, становлення, образ держави

Org_psy_Eco_psy 2018, 4 (15): 80-86 (pdf) 

 

© 2014-2019 Науковий журнал ОРГАНІЗАЦІЙНА ПСИХОЛОГІЯ. ЕКОНОМІЧНА ПСИХОЛОГІЯ