Укр. Укр.

Рос. Рос.

Eng. Eng.
У В А Г А!!!! Науковий журнал проіндексовано в міжнародних наукометричних базах
Головна Міжнародна редакційна колегія Вимоги до статей Процедура рецензування Заява про конфіденційність Звернення щодо відкритого доступу Новини Контакти


Анотації та статті 

Організаційна психологія. Економічна психологія:


науковий журнал Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України та УАОПП/ за ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. - 2018. - № 1 (12). - 106 с.


 

УДК: 159.9.072:005.32

Гончаренко Я.В.
Гончаренко Ярослава Валентинівна, науковий кореспондент лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г. С.Костюка НАПН України, м. Київ, Україна

Мова статті: українська

Зміст і структура тренінгу «Психологія розвитку орієнтації на клієнта в персоналу комерційних організацій»
У статті розкрито мету, завдання, загальну структуру, обсяг тренінгу для підготовки персоналу комерційних організацій до орієнтації на клієнта. Тренінг включає п’ять тематичних сесій, які стосуються сутності орієнтації на клієнта та її ролі в діяльності комерційних організацій, структури та основних складових орієнтації на клієнта комерційних організацій, труднощів, які виникають у процесі реалізації орієнтації на клієнта комерційних організацій, впливу чинників мезорівня та мікрорівня на орієнтацію на клієнта в персоналу комерційних організацій. Детально представлено зміст кожної із тематичних сесій, який презентується за допомогою трьох основних компонентів (змістовно-смислового, діагностичного, корекційно-розвивального) та різноманітних інтерактивних форм (заповнення робочих аркушів, «мозкових штурмів», групових дискусій, ділових ігор, психологічних практикумів, домашніх творчих завдань, заключних творчих завдань та ін.).
Ключові слова: комерційні організації; орієнтація комерційних організацій на клієнта; структура орієнтації персоналу комерційних організацій на клієнта; тренінг; тренінгові сесії; інтерактивні форми

Org_psy_Eco_psy 2018, 1 (12): 7-15 (pdf) 

 

УДК: 316.614.034-057.36-0.57.75 (477)

Гуцуляк Н.М., Корнівська М.М., Матейчук Н.Г.
Гуцуляк Наталія Михайлівна, кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри практичної психології Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, м. Чернівці, Україна.
Корнівська Мар’яна Михайлівна, кандидат психологічних наук, асистент кафедри практичної психології Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, м. Чернівці, Україна.
Матейчук Наталія Георгіївна, асистент кафедри практичної психології Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, м. Чернівці, Україна.

Мова статті: англійська

Особливості соціально-психологічної реадаптації демобілізованих учасників АТО
У статті проаналізовано феномен соціально-психологічної реадаптації військовослужбовців, охарактеризовано патологічний та непатологічний характер соціальної дезадаптації учасників бойових дій. Представлено специфіку реадаптації демобілізованих учасників АТО до психотравмуючої ситуації, а також особливості реадаптації на основі інтегральних особливостей їхнього психічного та соціального розвитку.
Ключові слова: соціально-психологічна реадаптація, соціальна дезадаптація, якість та чинники реадаптаційного процесу учасників АТО

Org_psy_Eco_psy 2018, 1 (12): 15-22 (pdf) 

 

УДК: 159.9.378.37

Діденко М.С.
Діденко Марина Сергіївна, старший викладач кафедри психології та особистісного розвитку Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, м. Київ, Україна

Мова статті: українська

Дослідження психологічних особливостей розвитку професійно значущих якостей майбутніх менеджерів організацій
Стаття присвячена аналізу результатів емпіричного дослідження професійно значущих якостей майбутніх менеджерів організацій в процесі здобуття ними професійної освіти. У результаті дослідження нами визначено, що структура професійно значущих якостей майбутніх менеджерів організацій передбачає когнітивний, мотиваційний, операційний, комунікативний та особистісний компоненти, кожний з яких має свої складові. Нами прослідковано залежність рівня розвитку кожного із зазначених компонентів професійно значущих якостей від курсу навчання. Особливості розвитку професійно значущих якостей було проаналізовано не лише в контексті здобуття освіти, але й з урахуванням таких допоміжних чинників, як: форма освіти, наявність/відсутність трудового стажу та керівного стажу, кількість років керівного стажу, стать, вік, національність, сімейний стан, регіон та місце проживання.
Ключові слова: якість особистості, менеджер, професійно значущі якості, когнітивний компонент, мотиваційний компонент, операційний компонент, особистісний компонент, комунікативний компонент

Org_psy_Eco_psy 2018, 1 (12): 22-28 (pdf) 

 

УДК: 159.923:338.242.2:338.48

Жовнер В.Ю.
Жовнер Віталій Юрійович, аспірант кафедри психології Київського національного торговельно-економічного університету, м. Київ, Україна

Мова статті: українська

Порівняльний аналіз показників конкурентоспроможності контрольних і експериментальних груп фахівців туристичного бізнесу в процесі професійного навчання
У статті представлено результати порівняльного аналізу показників мотиваційного, професійного, типологічного, соціального, індивідуально-психологічного компонентів конкурентоспроможності контрольних і експериментальних груп обстежуваних фахівців туристичного бізнесу в процесі професійного навчання. Здійснено апробацію психологічної тренінгової програми розвитку конкурентоспроможності фахівців туристичного бізнесу. Доведено, ефективність застосування програми на етапі проведення формувального експерименту. Встановлено загальну закономірність, що полягає у суттєвому поліпшенні конкурентоспроможності фахівців туристичного бізнесу в експериментальних групах, результати позитивно змінились у зіставленні з відповідними даними констатувальних і контрольних вимірів
Ключові слова: показники, контрольні групи, експериментальні групи, конкурентоспроможність, фахівці туристичного бізнесу, професійне навчання

Org_psy_Eco_psy 2018, 1 (12): 29-35 (pdf) 

 

УДК: 316.42

Карамушка Л.М.
Карамушка Людмила Миколаївна, член-кореспондент НАПН України, доктор психологічних наук, професор, завідувачка лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна

Мова статті: ангійська

Класифікація видів соціальної напруженості в освітніх організаціях
У статті розкрито зміст феномену «соціальна напруженість в організації». Виділено два рівні аналізу видів соціальної напруженості в організації: а) на мезорівні (рівень аналізу організації в цілому та рівень взаємодії персоналу та організації); б) на мікрорівні (індивідуально-особистісний рівень аналізу). Обґрунтовано критерії для класифікації видів соціальної напруженості в організації на кожному із рівнів аналізу. Розроблено класифікацію видів соціальної напруженості в організації. Детально охарактеризовано зміст кожного із видів соціальної напруженості в організації
Ключові слова: соціальна напруженість в організації, критерії для аналізу соціальної напруженості в організації; види соціальної напруженості в організації; класифікація видів соціальної н напруженості в організації

Org_psy_Eco_psy 2018, 1 (12): 36-42 (pdf) 

 

УДК: 316.42

Карамушка Л.М., Терещенко К.В.
Карамушка Людмила Миколаївна, член-кореспондент НАПН України, доктор психологічних наук, професор, завідувачка лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна
. Терещенко Кіра Володимирівна, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна.

Мова статті: українська

Соціальна напруженість на рівні взаємодії освітнього персоналу та організації: зв’язок з типами організаційної культури
У статті на основі емпіричного дослідження представлено рівень вираженості основних видів та загального індексу соціальної напруженості на рівні взаємодії освітнього персоналу та організації. Відображено рівень вираженості основних типів організаційної культури освітніх організацій. Проаналізовано зв’язок між видами соціальної напруженості в освітніх організаціях і типами організаційної культури. Констатовано, що культура «особистості» та культура «завдань» сприяють зниженню соціальної напруженості на рівні взаємодії освітнього персоналу та організації в цілому та окремих її видів. Культура «влади» та культура «ролей» не впливають суттєво на загальний рівень соціальної напруженості на рівні взаємодії освітнього персоналу та організації, але можуть сприяти підвищенню вираженості окремих видів напруженості
Ключові слова: соціальна напруженість на рівні взаємодії освітнього персоналу та організації, види соціальної напруженості на рівні взаємодії освітнього персоналу та організації, індекс соціальної напруженості на рівні взаємодії освітнього персоналу та організації, організаційна культура освітніх організацій, зв’язок соціальної напруженості та організаційної культури

Org_psy_Eco_psy 2018, 1 (12): 43-53 (pdf) 

 

УДК: 331.544:37.091.212

Клибанівська Т.М., Недбалюк О.О.
Клибанівська Тетяна Миколаївна, кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри історії України та філософії Вінницького національного аграрного університету, м. Вінниця, Україна
. Недбалюк Оксана Олександрівна, старший викладач кафедри аграрного менеджменту Вінницького національного аграрного університету, м. Вінниця, Україна.

Мова статті: українська

Психологічна готовність студента-менеджера до майбутньої діяльності
В статті розкрито поняття «готовність до професійної діяльності». Зазначено, що важливою складовою навчального процесу студентів-менеджерів є їхня підготовка до здійснення майбутньої професійної діяльності. Зауважено, що одним із важливих чинників здійснення такої підготовки виступає формування у студентів психологічної готовності до здійснення майбутньої професійної діяльності. У статті представлено результати емпіричного дослідження, які відображають оцінку студентами чинників та умов формування психологічної готовності до здійснення майбутньої професійної діяльності. Виділено профілі та простежено динаміку розвитку компонентів психологічної готовності до професійної діяльності студентів впродовж навчання в університеті
Ключові слова: психологічна готовність, готовність до професійної діяльності, вищі навчальні заклади, студенти-менеджери, майбутня професійна діяльність, формування, чинники психологічної готовності

Org_psy_Eco_psy 2018, 1 (12): 54-63 (pdf) 

 

УДК: 37.07:005.95

Клочко А.О.
Клочко Алла Олексіївна, кандидат педагогічних наук, заступник директора з науково-навчальної роботи Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти Державного вищого навчального закладу «Університет менеджменту освіти», м. Біла Церква, Україна

Мова статті: українська

Комплекс методик для дослідження психологічних особливостей традиційних та інноваційних стилів управління менеджерів в освітніх організаціях
У статті представлено комплекс методик для дослідження традиційних та інноваційних стилів управління менеджерів в освітніх організаціях. Комплекс включає чотири групи методик, які дають можливість діагностувати: а) використання керівниками освітніх організацій традиційних та інноваційних стилів управління; б) взаємозв’язки між традиційними та інноваційними стилями управління менеджерів в освітніх організаціях і чинниками мезорівня (психологічними та організаційно-функціональними характеристиками організацій); в) взаємозв’язки між традиційними та інноваційними стилями управління менеджерів в освітніх організаціях і чинниками мікрорівня (особистісними, організаційно-професійними та соціально-демографічними характеристики керівників); г) вплив традиційних та інноваційних стилів управління менеджерів на ефективність діяльності освітніх організацій та поведінки персоналу (задоволеність роботою, суб’єктивне благополуччя персоналу, відданість персоналу організації)
Ключові слова: освітні організації; менеджери освітніх організацій; традиційні стилі управління: інноваційні стилі управління; методики для дослідження інноваційних та традиційних стилів управління менеджерів в освітніх організаціях

Org_psy_Eco_psy 2018, 1 (12): 63-70 (pdf) 

 

УДК: 316.647.5:005.32:373

Креденцер О.В.
Креденцер Оксана Валеріївна, кандидат психологічних наук, доцент, старший науковий співробітник лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна

Мова статті: українська

Психологічна підготовка персоналу освітніх організацій до розвитку організаційної культури в умовах соціальної напруженості
У статті представлено зміст та структуру тренінгу «Розвиток організаційної культури освітніх організацій в умовах соціальної напруженості». Розкрито його мету, завдання, основні структурні компоненти. Наведено цільову аудиторії, організацію та форму проведення тренінгу. Представлено основні інтерактивні техніки. Зміст тренінгу розкривається шляхом поєднання основних структурних елементів (тренінгових сесій), основних компонентів кожної із тем тренінгу (змістовно-смисловий, діагностичний та корекційно-розвивальний компоненти) та інтерактивних технік, які використовуються для представлення кожного із компонентів. В статті наведено детальний зміст тренінгу
Ключові слова: психологічна підготовка, психологічний тренінг, освітні організації; персонал освітніх організацій; організаційна культура; типи організаційної культури; соціальна напруженість

Org_psy_Eco_psy 2018, 1 (12): 70-78 (pdf) 

 

УДК: 159.9:316.6

Пащенко С. Ю., Москаленко А. М., Пащенко К. С.
Пащенко Світлана Юріївна, кандидат педагогічних наук, доцент, заступник декана факультету психології, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна
Москаленко Алла Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент, заступник декана факультету психології, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна
Пащенко Ксенія Сергіївна, магістр соціології, м. Київ, Україна

Мова статті: українська

Технологія «рівний рівному» як метод соціалізації студентів закладів вищої освіти
У статті представлено огляд історичних та сучасних підходів до технології навчання, розвитку та соціалізації особистості людини, що навчається – «рівний рівному». Подано огляд існуючих психологічних теорій та досліджень, які доводять ефективність цієї технології для соціалізації студентів закладів вищої освіти (ЗВО) – як лідерів, так і тих, кого вони залучають в орбіту взаємодії та міжособистісного спілкування, адаптують до особливостей навчального середовища та діяльності. Проаналізовано базові психологічні підходи, на яких ґрунтується технологія «рівний рівному», а саме теорія ієрархії людських потреб А. Маслоу з акцентом на двох важливих елементах, що визначають поведінку суб’єктів соціалізуючої взаємодії – зв'язок та прийняття; біхевіоральна теорія з ідеєю позитивного підкріплення від референтної групи чи студента-інструктора, адже саме стосунки між однолітками, що мають спільну мету та займаються спільною діяльності, мають суттєвий соціалізаційний вплив на особистість в академічному середовищі та процесі навчання; теорія соціального научіння А. Бандури, у фокусі якої – навчання на основі спостереження, подальшого моделювання та дії за зразком; теорія соціальної інтеракції Гордона, що базується на трьох головних уміннях – умінні слухати, застосовувати «Я-вислови» та уникати бар’єрів. Визначено основні аспекти життєдіяльності студента, де технологія «рівний рівному» має максимальний соціалізуючий ефект, та розкрито особистісні характеристики компетентності студентів-лідерів, які беруть участь у реалізації цієї технології в університетському середовищі. Представлено авторську програму підготовки студентів-лідерів (інструкторів) у технології «рівний рівному».
Ключові слова: технологія, «рівний рівному», заклади вищої освіти, студент, лідерство, соціалізація, навчання, особистість

Org_psy_Eco_psy 2018, 1 (12): 78-85 (pdf) 

 

УДК: 159.9

Шевченко А.М.
Шевченко Антоніна Михайлівна, старший викладач кафедри педагогіки, психології та менеджменту Комунального вищого навчального закладу Київської обласної ради «Академія неперервної освіти», кандидат психологічних наук, м. Київ, Україна

Мова статті: українська

Теоретичні аспекти дослідження психологічного здоров’я особистості
Здійснено аналіз основних дефініцій психологічного здоров’я. Представлено порівняльний аналіз понять «здоров’я», «психологічне здоров’я» та «психічне здоров’я». У ході аналізу різних наукових підходів визначено соціально-психологічні, індивідуально-психологічні та ціннісно-смислові критерії психологічного здоровя осо¬бистості. Проаналізовано моделі психологічного здоров’я, що визначені на основі врахуван¬ня різних наукових підходів (психо¬логічно здорова людина – вільна та незалежна людина; психологічно здорова лю¬дина – зріла особистість; психологічно здорова людина є сама собою; психологічно здорова людина – реалізована та задоволена у всіх сферах життє¬ді¬яль¬ності).
Ключові слова: здоров’я, психологічне здоров’я, психічне здоров’я, кри¬терії психологічного здоров’я, модель психологічного здоров’я

Org_psy_Eco_psy 2018, 1 (12): 86-92 (pdf) 

 

УДК: 159.923

Ягупов В.В., Фурс О.Й.
Ягупов Василь Васильович, доктор педагогічних наук, професор, заслужений працівник освіти України, професор кафедри суспільних наук Національного університету оборони України, м. Київ, Україна
Фурс Олег Йосипович, заступник начальника факультету, Воєнно-дипломатичної академії імені Євгенія Березняка, м. Київ, Україна

Мова статті: українська

Особливості діагностування психічної саморегуляції у майбутніх фахівців екстремальних видів діяльності
Статтю присвячено проблемі психічної саморегуляції фахівців екстремальних видів діяльності Міністерства оборони (МО) України, діяльність яких пов’язана з виконанням бойових завдань. Проаналізовано психолого-педагогічну література щодо поняття «критерії», розглянуто наукові погляди науковців щодо їхнього трактування. Визначено критерії, показники діагностування рівнів розвиненості психічної саморегуляції фахівців екстремальних видів діяльності та їхні методи. Встановлено, що психодіагностичні методики щодо діагностування розвиненості психічної саморегуляції можливо використовувати у вищих військових навчальних закладах (ВВНЗ)
психічна саморегуляція, майбутні фахівці, екстремальні види діяльності, критерій, показник, методика, діагностування

Org_psy_Eco_psy 2018, 1 (12): 93-98 (pdf) 

 

© 2014-2019 Науковий журнал ОРГАНІЗАЦІЙНА ПСИХОЛОГІЯ. ЕКОНОМІЧНА ПСИХОЛОГІЯ