Укр. Укр.

Рос. Рос.

Eng. Eng.
У В А Г А!!!! Науковий журнал проіндексовано в міжнародних наукометричних базах
Головна Міжнародна редакційна колегія Вимоги до статей Процедура рецензування Заява про конфіденційність Звернення щодо відкритого доступу Новини Контакти


Анотації та статті 

Організаційна психологія. Економічна психологія:


науковий журнал Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України та УАОПП/ за ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. - 2017. - № 2-3 (9-10). - 124 с.


 

УДК: 159.9.072:005.32

Гончаренко Я.В.
Гончаренко Ярослава Валентинівна, науковий кореспондент лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г. С.Костюка НАПН України, м. Київ, Україна

Мова статті: українська

Зв’язок типів персоналу комерційних організацій щодо його орієнтації на клієнта з організаційним розвитком і організаційною культурою
У статті на основі емпіричного дослідження виділено чотири типи персоналу комерційних організацій щодо орієнтації на клієнта: «директивний»; «емоційно обізнаний»; «власне орієнтований на клієнта»; «не спрямований на взаємодію». Встановлено, що кількість персоналу, яка належить до типу «власне орієнтований на клієнта», складає невелику частину опитаних (менше однієї шістнадцятої від загальної кількості опитаних). Розкрито зв’язок типів персоналу комерційних організацій щодо його орієнтації на клієнта з організаційним розвитком і організаційною культурою.
Ключові слова: комерційні організації; персонал; орієнтація на клієнта; типи персоналу щодо орієнтації на клієнта; організаційний розвиток; організаційна культура

Org_psy_Eco_psy 2017, 2-3 (9-10): 7-18 (pdf) 

 

УДК: 159.9:316.6

Danyliuk, I.V., Kurapov, A.O.
Данилюк Іван Васильович, доктор психологічних наук, професор, заслужений працівник освіти України, декан факультету психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна.
Курапов Антон Олександрович, аспірант кафедри загальної психології факультету психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна.

Мова статті: англійська

Стратегії акультурації як чинники специфіки організаційної комунікації в чужорідному культурному середовищі
Поступовий і постійний розвиток глобалізації в сучасному світі стирає межі між державами та народами. Люди отримують можливість бути більш гнучкими та мобільними з точки зору транскордонних рухів, тобто просто перебувати в іншій країни. Це стосується не лише проблем, але й робочого середовища, оскільки багато людей прагнуть займати нові посади за кордоном, особливо під час роботи на деяких транснаціональних підприємствах. Тим не менше, завжди проблематично знайти відповідний спосіб спілкування та поведінки у зарубіжному культурному середовищі. Щойно особа переселяється в інше місце чи країну, він або вона проходить процес акультурації, який приводить до вибору конкретної стратегії акультурації. Останні визначають закономірності поведінки та закономірності подальшої взаємодії з колегами та навіть керівниками. У статті розкрито специфіку впливу обраної стратегії акультурації на наявність комунікаційних проблем усередині організації. Результати дослідження сфокусовані на мігрантах, або тих людях, які вимушено або добровільно переїхали на роботу до чужорідного культурного середовища. Було розкрито, який саме вплив має стратегія акультурації на наявність комунікаційних проблем та в чому саме полягає причина вибору саме такої стратегії. До того ж, у статті представлено можливі причини, які призводять як до проблем в комунікації при роботі в організації, яка сформована більшою мірою із представників чужих етнокультурних груп, так і до вибору певної стратегії акультурації.
Ключові слова: акультурація, стратегії акультурації, організаційна комунікація, бар’єри комунікації, чужорідне культурне середовище, мігранти

Org_psy_Eco_psy 2017, 2-3 (9-10): 18-28 (pdf) 

 

УДК: 316.647.5:005.32:373

Заіка І.В.
Заіка Інна В’ячеславівна, науковий кореспондент лабораторії організаційної та соціальної психо¬ло¬гії Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна

Мова статті: українська

Вплив соціальної напруженості на вияви особистісної напруженості педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів
У статті на основі емпіричного дослідження проаналізовано вплив соціальної напруженості на діяльність та особистісну напруженість педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів. Виявлено високий рівень особистісної напруженості педагогічних працівників (ситуативної та особистісної тривожності; соціальної фрустрованості). Також досліджено показники індексу життєвої задоволеності. Виявлено незадоволеність освітнього персоналу практично за всіма показниками індексу життєвої задоволеності.
Ключові слова: загальноосвітні навчальні заклади; педагогічні працівники; соціальна напруженість; особистісна напруженість; ситуативна тривожність; особистісна тривожність; соціальна фрустрованість; індекс життєвої задоволеності

Org_psy_Eco_psy 2017, 2-3 (9-10): 29-39 (pdf) 

 

УДК: 316.42

Карамушка Л.М.
Карамушка Людмила Миколаївна, член-кореспондент НАПН України, доктор психологічних наук, професор, завідувачка лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна

Мова статті: українська

Соціальна напруженість в освітній організації: вираженість основних видів і зв’язок з організаційно-функціональними чинниками мезорівня
У статті наведено розроблену автором класифікацію основних видів соціальної напруженості в організації (СНО), яка стосується освітніх організацій системи середньої освіти. На основні емпіричного дослідження представлено дані, які стосуються вираженості основних видів СНО в освітніх організаціях. Розкрито статистично значущі зв’язки між вираженістю основних видів СНО в освітніх організаціях та «зовнішніми» (організаційно-функціональними) чинниками мезорівня (кількість працівників в організації, термін функціонування організації, місце розташування організації)
Ключові слова: соціальна напруженість в організації; види соціальної напруженості в організації; організаційно-функціональні чинники мезорівня; місце розташування організації; термін функціонування організації; кількість осіб в організації

Org_psy_Eco_psy 2017, 2-3 (9-10): 39-52 (pdf) 

 

УДК: 37.091.113:005.322

Karamushka, L.M., Brukhovetska, O.V., Ivkin, V.M.
Карамушка Людмила Миколаївна, член-кореспондент НАПН України, доктор психологічних наук, професор, завідувачка лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна
Брюховецька Олександра Вікторівна, кандидат психологічних наук, доцент, докторант кафедри загальної та практичної психології, Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти» НАПН України, м. Київ, Україна
Івкін Володимир Миколайовичкандидат психологічних наук, доцент, науковий співробітник лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна

Мова статті: ангійська

Особливості спрямованості професійної толерантності керівників загальноосвітніх навчальних закладів
У статті представлена концептуальна модель професійної толерантності керівників загальноосвітніх навчальних закладів і охарактеризовані її компоненти. Виявлено три типи спрямованості професійної толерантності керівників загальноосвітніх навчальних закладів: інтертолерантність (зовнішній тип) – спрямованість переважно на навколишнє середовище і суб’єкти навчально-виховного процесу; аутотолерантність (внутрішній тип) – спрямованість переважно на особистість керівника, позитивне прийняття власної особистості, ставлення до себе як самоцінності; збалансований тип толерантності – характеризується активною позицією в професійній діяльності і апріорно позитивним ставленням як до співробітників і навколишньої дійсності, так і до себе як керівника і особистості. Визначено недостатній рівень сформованості професійної толерантності досліджуваних керівників загальноосвітніх навчальних закладів. Проаналізовано баланс спрямованості професійної толерантності досліджуваних керівників загальноосвітніх навчальних закладів. Встановлено взаємозв’язок типів спрямованості з рівнями сформованості професійної толерантності досліджуваних керівників загальноосвітніх навчальних закладів
Ключові слова: професійна толерантність керівника загальноосвітнього навчального закладу, сформованість професійної толерантності керівника загальноосвітнього навчального закладу, типи спрямованості професійної толерантності керівника загальноосвітнього навчального закладу

Org_psy_Eco_psy 2017, 2-3 (9-10): 52-57 (pdf) 

 

УДК: 159.9:005.32:172

Карковська Р.І.
Карковська Руслана Ігорівна, кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів, Україна

Мова статті: українська

Етична організаційна поведінка у вітчизняних психологічних дослідженнях
Статтю присвячено аналізу вітчизняних психологічних досліджень проблем етичності в організації. Проаналізовано змістовні та методологічні аспекти вивчення в Україні етичної організаційної поведінки. Встановлено, що в дослідженнях етичності в організації опитуваними переважно є працівники наукових і освітніх організацій, правоохоронних органів та підприємці. Форми неетичної поведінки, які стали об’єктом пізнання психологів, – корупція, наукове шахрайство, мобінг. Констатовано деякі зовнішні чинники етичної організаційної поведінки: низька оплата праці, незайнятість на робочому місці, відсутність дієвих санкцій тощо. В якості емпіричних методів вивчення етичної організаційної поведінки застосовують опитування і аналіз документації. Найпоширеніший психологічний підхід до підвищення етичності в організаціях – розвиваючий вплив на моральну свідомість працівників з допомогою соціально-психологічної тренінгу, психологічного консультування та просвітницької роботи
Ключові слова: етична організаційна поведінка, моральна свідомість, етичний кодекс, корупція, плагіат, шахрайство, мобінг

Org_psy_Eco_psy 2017, 2-3 (9-10): 57-70 (pdf) 

 

УДК: 159.9.019.3:130.2

Когут О.О.
Когут Олександра Олександрівна, кандидит психологічних наук, науковий співробітник науково-дослідної лабораторії з проблемних питань правоохоронної діяльності Донецького юридичного інституту МВС України, м. Кривий Ріг, Україна

Мова статті: українська

Теоретичні аспекти дослідження розвитку організаційної культури
У статті розглянуто сучасні напрями дослідження розвитку організаційної культури вищого навчального закладу зі специфічними умовами навчання, виокремлено етапи розвитку організаційної культури та її компоненти, здійснено пошук понятійно-категоріального апарату обраної теми дослідження. Поняття «організаційна культура» розглядається як ідеологічна основа організації, на якій ґрунтується її філософія, здійснюється стиль керівництва вищим навчальним закладом та підрозділами, створюються умови для праці, розробляються мотиватори для розвитку професійно-особистісної й особистої сфер життєдіяльності працівників. Організаційна культура досліджується як система взаємопов’язаних компонентів, що динамічно розвиваються та визначають певні етапи її розвитку; як процес діяльності та взаємодії співробітників, відображений у психологічному та організаційному кліматі; як структурна організація, що є конкурентоспроможною на ринку праці
Ключові слова: організаційна культура, конкуренція, управлінська команда, лідерство, організація, психологічний клімат, організаційний клімат

Org_psy_Eco_psy 2017, 2-3 (9-10): 70-77 (pdf) 

 

УДК: 159.9.019.3:130.2

Креденцер О.В.
Креденцер Оксана Валеріївна, кандидат психологічних наук, доцент, старший науковий співробітник лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна

Мова статті: українська

Вплив організаційної культури на рівень задоволеності працею персоналу освітніх організацій в умовах соціальної напруженості
В статті проаналізовано результати емпіричного дослідження взаємозв’язку між рівнем розвитку організаційної культури та рівнем задоволеності працею персоналу освітніх організацій в умовах соціальної напруженості. Показано недостатній рівень задоволеності працею персоналу освітніх організацій. Встановлено, що організаційна культура значною мірою впливає на задоволеність працею персоналу освітніх організацій, особливо за такими складовими задоволеності працею, як «задоволеність досягненнями в роботі», «задоволеність взаємостосунками зі співробітниками», «задоволеність взаємостосунками з керівництвом», «задоволеність умовами праці»
Ключові слова: організаційна культура, задоволеність працею, соціальна напруженість, освітні організації, персонал освітніх організацій

Org_psy_Eco_psy 2017, 2-3 (9-10): 77-85 (pdf) 

 

УДК: 616.8-009.12-053.4:316.6:159.9

Кривоногова О.В., Карманова С.В.
Кривоногова Оксана Валеріївна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології, Одеський національний медичний університет, м. Одеса, Україна
Карманова Світлана Василівна, магістрант кафедри психології, Одеський національний медичний університет, м. Одеса, Україна

Мова статті: українська

Організація медико-психологічного супроводу дошкільників із гіперкінетичним розладом в умовах родини та освітньої організації
В результаті дослідження у дошкільників із гіперкінетичним розладом було виявлено порушення в психоемоційній, когнітивній, та поведінковій сферах, зниження самооцінки, а також порушення комунікативних навичок. Отримано дані про порушення дитячо-батьківських відносин, дезадаптивний тип ставлення батьків до хвороби дитини, зниження якості життя членів обстежених родин. Визначено недостатність необхідних професійних знань та навичок та прояви синдрому емоційного вигоряння у вихователів освітніх організацій. Статистично доведено ефективність розробленого і впровадженого комплексного медико-психологічного супроводу, який складався з трьох блоків: спрямованого на дитину з гіперкінетичним розладом, на батьків дітей, а також педагогів дошкільної освітньої організації
Ключові слова: гіперкінетичний розлад, дошкільний вік, сім’я, дошкільна освітня організація, медико-психологічний супровід

Org_psy_Eco_psy 2017, 2-3 (9-10): 86-93 (pdf) 

 

УДК: 159.947.24:37.048.4 (044.332-048.42)

Пасічна В.Г.
Пасічна Валерія Григорівна, аспірантка кафедри психології, Вищий навчальний заклад Університет економіки та права «Крок», м. Київ, Україна

Мова статті: українська

Аналіз результатів дослідження емоційно-вольової сфери безробітних у процесі адаптації до професійної перепідготовки
У статті представлено результати аналізу матеріалів дослідження емоційно-вольової сфери як компоненти адаптації безробітних під час професійної перепідготовки. Встановлено, що процес навчання з використанням методів психологічного супроводу сприяв вторинній адаптації представників усіх чотирьох груп обстежуваних, що привело до подолання в безробітних емоційного та інтелектуального напруження, зниження рівня емоційного вигоряння, реактивної тривожності, підвищення рівня показників вольової саморегуляції, що у сукупності сприяє адекватному рівню вторинної адаптації в період професійної перепідготовки. З’ясовано, що найбільш фрустраційними для безробітних постають негативні суспільні чинники (матеріальне становище, становище в суспільстві, житлово-побутові умови, медичне обслуговування тощо), а найменш фрустраційними – суб’єктивні чинники (сфера взаємин з оточуючими)
Ключові слова: емоційно-вольова сфера, безробітні, адаптація, професійна перепідготовка

Org_psy_Eco_psy 2017, 2-3 (9-10): 93-102 (pdf) 

 

УДК: 316.647.5:005.32:373

Терещенко К.В.
Терещенко Кіра Володимирівна, кандидат психологічних наук, науковий співробітник лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна.

Мова статті: українська

Взаємозв’язок між толерантністю і рівнем суб’єктивного благополуччя освітнього персоналу
Проведено емпіричне дослідження рівнів розвитку основних видів толерантності персоналу закладів освіти. Проаналізовано зв’язок основних видів толерантності із загальним показником суб’єктивного благополуччя освітнього персоналу. Встановлено зв’язок показників суб’єктивного благополуччя «Напруженість і чутливість», «Ознаки, що супроводжують основну психоемоційну симптоматику», «Значущість соціального оточення», «Ступінь задоволеності повсякденною діяльністю» з окремими видами толерантності освітнього персоналу
Ключові слова: толерантність, види толерантності, суб’єктивне благополуччя, задоволеність повсякденною діяльністю, освітній персонал, заклади освіти

Org_psy_Eco_psy 2017, 2-3 (9-10): 102-108 (pdf) 

 

УДК: 159.9

Шевченко А.М.
Шевченко Антоніна Михайлівна, старший викладач кафедри педагогіки, психології та менеджменту Комунального вищого навчального закладу Київської обласної ради «Академія неперервної освіти», кандидат психологічних наук, м. Київ, Україна

Мова статті: українська

Комплекс методик для дослідження психологічного здоров’я менеджерів освітніх організацій
У статті представлено комплекс методик для дослідження психологічного здоров’я менеджерів освіт-ніх організацій. Комплекс поєднує три групи методик, які дають можливість діагностувати: а) особливості психологічного здоров’я менеджерів освітніх організацій; б) взаємозв’язки між рівнем розвитку психологічного здоров’я менеджерів освітніх організацій та чинниками мезорівня (організа-ційно-функціональні, психологічні та організаційно-педагогічні характеристики); в) взаємозв’язки між рівнем розвитку психологічного здоров’я менеджерів освітніх організацій та чинниками мікрорівня (особистісні, професійні, соціально-демографічні, організаційно-професійні характеристики)
освітні організації; менеджери освітніх організацій; пси¬хологічне здоров’я; методики для дослідження психологічного здоров’я менеджерів освітніх організацій

Org_psy_Eco_psy 2017, 2-3 (9-10): 109-118 (pdf) 

 

УДК:

Карамушка Л.М., Терещенко К.В., Креденцер О.В., Лагодзінська В.І., Ковальчук О.С., Івкін В.М., Власов П.К., Соколова І.М., Кисельова Г.А.
Карамушка Людмила Миколаївна, член-кореспондент НАПН України, доктор психологічних наук, професор, заступник директора з науково-організаційної роботи та міжнародних наукових зв’язків Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, завідувачка лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Президент Української Асоціації організаційних психологів та психологів праці, м. Київ, Україна
Терещенко К.В., Креденцер О.В., Лагодзінська В.І., Ковальчук О.С., Івкін В.М. – наукові співробітники лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, члени Виконавчої дирекції Української Асоціації організаційних психологів і психологів праці, м. Київ, Україна
Власов Петро Костянтинович, кандидат психологічних наук, директор Інституту прикладної психології «Гуманітарний центр», голова Регіонального осередку Української Асоціації організаційних психологів та психологів праці в Харківський області, м. Харків, Україна

Мова статті: українська

ХІІ Міжнародна науково-практична конференція з організаційної та економічної психології «Організаційна та економічна психологія в Україні: сприяння регіональному розвитку» (1–3 червня 2017 року, м. Харків)

Org_psy_Eco_psy 2017, 2-3 (9-10): 119-123 (pdf) 

 

© 2014-2019 Науковий журнал ОРГАНІЗАЦІЙНА ПСИХОЛОГІЯ. ЕКОНОМІЧНА ПСИХОЛОГІЯ