Укр. Укр.

Рос. Рос.

Eng. Eng.
У В А Г А!!!! Науковий журнал проіндексовано в міжнародних наукометричних базах
Головна Міжнародна редакційна колегія Вимоги до статей Процедура рецензування Заява про конфіденційність Звернення щодо відкритого доступу Новини Контакти


Анотації та статтіУДК: 37.091.113:005.344

Брюховецька О.В.
Брюховецька Олександра Вікторівна, кандидат психологічних наук, доцент, докторант кафедри загальної та практичної психології, Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти» НАПН України, м. Київ, Україна.

Мова статті: українська

 

Авторський навчальний модуль «Формування професійної толерантності майбутніх керівників у процесі професійної підготовки (отримання вищої освіти)» та аналіз результатів його впровадження

У статті підкреслено актуальність формування професійної толерантності як інтегральної професійно важливої якості особистості майбутніх керівників загальноосвітніх навчальних закладів у процесі професійної підготовки (отримання вищої освіти). Визначено мету, завдання, навчально-тематичний план і зміст авторського навчального модуля, в якому виокремлено три функціональні компоненти: 1) інформаційно-смисловий; 2) діагностичний; 3) корекційно-розвивальний. Інформаційно-смисловий компонент модуля ми реалізуємо через інноваційні види лекційних і семінарських занять. Діагностичний і корекційно-розвивальний компоненти модуля ми реалізуємо під час проведення тренінгу. Визначено мету, завдання, структуру тренінгу, активні форми і методи навчання (міні-лекції, групові дискусії, творчі проекти, ділові ігри, метод незакінчених речень, вправи тощо). Аналіз результатів впровадження авторського навчального модуля в освітній процес довів його ефективність.
Ключові слова: майбутні керівники загальноосвітніх навчальних закладів, професійна толерантність, формування професійної толерантності в процесі професійної підготовки (отримання вищої освіти), авторський навчальний модуль

Org_psy_Eco_psy 2016, 4 (7): 7-14 (pdf) 

УДК: 159.923:377.4:371.113

Вознюк А.В.
Вознюк Алла Вікторівна, кандидат психологічних наук, доцент, завідувач кафедри психології Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, м. Суми, Україна.

Мова статті: українська

 

Зміст та структура тренінгу «Психологічні особливості управління педагогічними працівниками в освітніх округах»

У статті представлено мету, завдання та тривалість проведення тренінгу. Визначено структуру тренінгової програми, яка включає в себе вступну, основну та заключну частини. Розкрито зміст тренінгових сесій, які складаються з трьох компонентів: змістовно-смислового (оволодіння новими знаннями); діагностичного (встановлення рівня знань та ступеню управлінського досвіду); корекційно-розвивального (розвиток первинних вмінь та удосконалення управлінського досвіду). Змістовне наповнення кожної тренінгової сесії представлено через систему інтерактивних технік
Ключові слова: тренінг, інтерактивні техніки, керівники освітніх організацій, освітній округ, управління педагогічними працівниками

Org_psy_Eco_psy 2016, 4 (7): 15-24 (pdf) 

УДК: 159.923.3

Грубі Т.В.
Грубі Тамара Валеріївна, кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри психології освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський, Україна.

Мова статті: українська

 

Комплекс методик для дослідження перфекціонізму особистості науково-педагогічного персоналу вищої школи

У статті представлено комплекс методик для дослідження перфекціонізму особистості науково-педагогічного персоналу вищої школи. Зазначений комплекс складається з шести методик. Авторська анкета «Перфекціонізм у професійній діяльності науково-педагогічного персоналу вищої школи» досліджує розуміння сутності перфекціонізму особистості, індивідуальні особливості та організаційні чинники, що обумовлюють виникнення перфекціонізму в професійній діяльності викладачів ВНЗ, особливості прояву перфекціонізму в професійній діяльності науково-педагогічного персоналу вищої школи тощо. «Велика тривимірна шкала перфекціонізму» М. Сміт, Д. Саклофскі, Й. Стоєбер, С. Шеррі розглядає перфекціонізм як багатовимірний конструкт, який складається з трьох шкал: «жорсткий перфекціонізм», «самокритичний перфекціонізм», «нарцисичний перфекціонізм», причому кожна шкала опитувальника поділяється ще на декілька субшкал. «Диференційний тест перфекціонізму» А. А. Золотарьової досліджує співвідношення «нормального» та «патологічного» типів перфекціонізму. Авторська модифікація «Шкали самовизначення» Ф. Кілпатрік і Г. Кантріл передбачає самоаналіз викладачів ВНЗ щодо якості виконуваної професійної діяльності. «Голландська шкала трудової залежності» В. Шауфелі, Т. Тарріс досліджує «надмірність у роботі» і «зацикленість на роботі». «Утрехтська шкала залученості в роботу» В. Шауфелі та В. Беккер досліджує «енергійність», «відданість» та «заглибленість» у професійну діяльність
Ключові слова: перфекціонізм особистості, види перфекціонізму, науково-педагогічний персонал вищої школи, викладач, комплекс методик, діагностичний інструментарій

Org_psy_Eco_psy 2016, 4 (7): 25-31 (pdf) 

УДК: 303.214.3:613.6

Дзюба Т.М.
Дзюба Тетяна Михайлівна, кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри загальної, вікової та практичної психології Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка, м. Полтава, Україна.

Мова статті: українська

 

Математична верифікація критеріальної валідності методики дослідження ризиків професійного здоров’я

У статті представлено результати математичної верифікації критеріальної валідності авторської методики дослідження ризиків професійного здоров’я за суб’єктивним критерієм. Здійснено детальний опис об’єму та репрезентативності вибіркової сукупності. Детально проаналізовано інтроспективні самозвіти досліджуваних на прямі запитання анкети, що виступили суб’єктивними критеріями валідизації. Аргументовано значущість розробки психодіагностичного інструментарію та необхідність дослідження його валідності. Зроблено висновок, що міцність виявлених зв’язків коливається від помірно слабких до дуже сильних із перевагою кореляцій вище за середню силу
Ключові слова: професійне здоров’я, ризики професійного здоров’я, психодіагностичний інструментарій, валідність, критеріальна валідність, суб’єктивні критерії валідизації

Org_psy_Eco_psy 2016, 4 (7): 31-38 (pdf) 

УДК: 159.9:005

Журавльов  В.В.
Журавльов Вадим Валентинович, кандидат психологічних наук, доцент, докторант Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького, м. Хмельницький, Україна.

Мова статті: українська

 

Аналіз психологічної готовності до професійно-управлінської діяльності керівників органів охорони державного кордону

У статті проаналізовано сутність психологічної готовності до професійно-управлінської діяльності керівників органів охорони державного кордону. На основі аналізу та проведеного дослідження представлено: а) характеристики управлінської діяльності керівників органів охорони державного кордону; б) зміст психологічної готовності керівника до професійно-управлінської діяльності; в) програма та інструментарій психологічної готовності. Автором представлено рівні (високий, середній, низький) та методика оцінювання психологічної готовності керівного складу.
Ключові слова:

Org_psy_Eco_psy 2016, 4 (7): 38-46 (pdf) 

УДК: 316.647.5:005.32:373

Заіка І.В.
Заіка Інна В’ячеславівна, науковий кореспондент лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна.

Мова статті: українська

 

Взаємозв’язок соціальної фрустрованості освітнього персоналу з організаційно-професійними та соціально-демографічними чинниками

У статті на основі емпіричного дослідження виявлено негативний статистично значущий зв’язок між показниками соціальної фрустрованості освітнього персоналу та організаційно-професійними («посада в організації», «освіта», «кваліфікація (звання)», «стаж трудової діяльності», «стаж на посаді») та соціально-демографічним чинником («вік»). Показано, що із підвищенням вираженості цих чинників рівень вираженості соціальної фрустрованості знижується. При цьому констатовано, що такий зв’язок простежується переважно щодо складових соціальної фрустрованості освітнього персоналу, які стосуються професійної сфери життєдіяльності, і значно менше щодо складових соціальної фрустрованості, які стосуються сфери міжособистісних стосунків та соціально-економічної сфери життєдіяльності освітнього персоналу.
Ключові слова: загальноосвітні навчальні заклади; освітній персонал; соціальна фрустрованість; організаційно-професійні чинники; соціально-демографічні чинники

Org_psy_Eco_psy 2016, 4 (7): 47-54 (pdf) 

УДК: 159. 922–336.67:37

Зубіашвілі І.К.
Зубіашвілі Ірина Костянтинівна, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна

Мова статті: українська

 

Дослідження психологічних особливостей монетарної культури старшокласників

У статті аналізуються результати емпіричного дослідження психологічних особливостей монетарної культури старшокласників, розглядаються різні типи ставлення до грошей; підкреслюється соціально-психологічна роль грошей у контексті становлення монетарної культури особистості. З метою аналізу впливу системних особливостей ставлення до грошей на монетарну культуру старшокласників проведено емпіричне дослідження особливостей їхньої психолого-економічної адаптивності як показника монетарної культури. На підставі кореляції виокремлених особливостей ставлення до грошей з «профілями» соціальної адаптивності виявлено рівні монетарної культури старшокласників
Ключові слова: культура, монетарна культура, гроші, ставлення до грошей, старшокласники, психолого-економічна адаптація

Org_psy_Eco_psy 2016, 4 (7): 55-61 (pdf) 

УДК: 159.9:005.73:378–057.875

Іщук О. В.
Іщук Ольга Вікторівна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри практичної психології Запорізького національного університету, м. Запоріжжя, Україна

Мова статті: українська

 

Організаційна культура вищого навчального закладу: психологічне дослідження

У статті представлено психологічне дослідження організаційної культури вищого навчального закладу. Проаналізовано сучасний стан розвитку українських вишів, актуальність ґрунтовних досліджень організаційної культури та феноменів, що вона породжує. Представлено прізвища як західних, так і вітчизняних науковців, що займалися чи займаються вивченням організаційної культури, її теоретичних та практичних аспектів. Запропоновано авторське визначення організаційної культури як динамічного конструкту, який визначає спосіб мислення персоналу, включає систему цінностей, очікувань, понятійних формулювань, ритуалів, патернів поведінки тощо, які приймаються на підсвідомому рівні та передаються всім членам організації як такі, що допомагають правильно розуміти навколишнє середовище. До уваги запропоновано дослідження організаційної культури вищих навчальних закладів різних форм власності – державної та приватної. Автор у статті розкриває відмінності та схожості бачення студентів щодо домінуючого типу організаційної культури у власних вишах та стосовно ключових параметрів кожного типу культури. Розкрито сутність кожного з чотирьох типів організаційної культури, а саме: адхократичного, ієрархічного, кланового та ринкового, та наведено характеристику цих типів. Тож ієрархічний тип організаційної культури характеризується класичними атрибутами бюрократії; ринковий тип організаційної культури – функціонуванням закладу з орієнтацією на зовнішнє оточення, а не на свої внутрішні справи; клановий тип характеризуються цінностями і цілями, які є загальноприйнятими; згуртованістю всіх, хто має стосунок до організації; відчуттям «Ми» як єдиного цілісного об’єкта; адхократична культура характеризується новаторським підходом та динамічним розвитком організації
Ключові слова: організаційна культура, вищий навчальний заклад, клановий тип, ринковий тип, адхократичний тип, ієрархічний тип, психологічні характеристики

Org_psy_Eco_psy 2016, 4 (7): 61-68 (pdf) 

УДК: 316.647.5:005.32:373

Карамушка Л.М., Баранова В.А.
Карамушка Людмила Миколаївна, член-кореспондент НАПН України, доктор психологічних наук, професор, завідувачка лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна.
Баранова Вікторія Анатоліївна, науковий кореспондент лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна.

Мова статті: українська

 

Типи організаційної культури позашкільних навчальних закладів: зв’язок з чинниками мезорівня

У статті представлено дані емпіричного дослідження, які розкривають статистично значущі зв’язки між типами організаційної культури позашкільних навчальних закладів і чинниками мезорівня, які стосуються характеристик позашкільних навчальних закладів: тип закладу; статус закладу; термін існування закладу. Суть виявленої закономірності проявляється в тому, що такі прогресивні типи організаційної культури, як культура «завдань» та культура «особистості» (в «реальних» формах), більше представлені в таких типах позашкільних навчальних закладів, які: функціонують як самостійні заклади (а не діють на базі інших установ); мають більш високий статус; мають менший термін існування. Водночас, в таких типах позашкільних навчальних закладах менше представлені консервативні типи культури, такі як культура «влади» та культура «ролі» (в «реальній» формі)
Ключові слова: позашкільні навчальні заклади; чинники мезорівня; тип закладу; статус закладу; термін існування закладу; організаційна культура; типи організаційної культури

Org_psy_Eco_psy 2016, 4 (7): 68-75 (pdf) 

УДК: 005.32:316.42

Карамушка Л. М., Терещенко К. В., Креденцер О. В., Івкін В. М., Ковальчук О. С., Лагодзінська В. І.
Карамушка Людмила Миколаївна, член-кореспондент НАПН України, доктор психологічних наук, професор, завідувачка лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна.
Терещенко Кіра Володимирівна, кандидат психологічних наук, науковий співробітник лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна.
Креденцер Оксана Валеріївна, кандидат психологічних наук, доцент, старший науковий співробітник лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна.
Івкін Володимир Миколайович, кандидат психологічних наук, доцент, науковий співробітник лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна.
Ковальчук Олександр Сергійович, науковий співробітник лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна.
Лагодзінська Валентина Іванівна, кандидат психологічних наук, науковий співробітник лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна.

Мова статті: українська

 

Методи дослідження соціальної напруженості в організації

У статті розглянуто основні методи для дослідження соціальної напруженості в організації. Виокремлено індикатори соціальної напруженості в організації (задоволеність працею, соціально-психологічний клімат, конфліктність, показник якості життя персоналу). Викладено основні методики для дослідження соціальної напруженості в організації, які розподілено на дві групи: такі, що досліджують власне соціальну напруженість в організації, та такі, що досліджують індикатори соціальної напруженості в організації. Зазначено, що для досягнення оптимального результату доцільно поєднання кількох методів дослідження соціальної напруженості в організації
Ключові слова: соціальна напруженість, соціальна напруженість в організації, підходи до вивчення соціальної напруженості, методи дослідження соціальної напруженості в організації, індикатори соціальної напруженості в організації, персонал.

Org_psy_Eco_psy 2016, 4 (7): 75-84 (pdf) 

УДК: 159.922

Мушегов О.М.
Мушегов Олексій Миколайович, аспірант, Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна.

Мова статті: українська

 

Особливості внутрішніх психологічних детермінант самоефективності педагогічних працівників

У статті наведено результати емпіричного дослідження особливостей внутрішніх психологічних детермінант самоефективності педагогічних працівників. Здійснено аналіз особливостей суб’єктивної комфортності педагогічних працівників як детермінанти їхньої самоефективності. Розкрито детермінантну роль для самоефективності ставлення педагогічного працівника до самого себе як суб’єкта професійної діяльності. Виокремлено мотиваційні особливості професійної діяльності педагогічних працівників. Встановлено особливості детермінантного впливу сприйнятливості організаційного стресу на самоефективність педагогічного працівника.
Ключові слова: психологічні детермінанти, зовнішні та внутрішні детермінанти, самоефективність, суб’єктивна комфортність, ставлення працівника до самого себе, мотивація, організаційний стрес, педагогічний працівник

Org_psy_Eco_psy 2016, 4 (7): 84-91 (pdf) 

© 2014-2019 Науковий журнал ОРГАНІЗАЦІЙНА ПСИХОЛОГІЯ. ЕКОНОМІЧНА ПСИХОЛОГІЯ