Укр. Укр.

Рос. Рос.

Eng. Eng.
У В А Г А!!!! Науковий журнал проіндексовано в міжнародних наукометричних базах
Головна Міжнародна редакційна колегія Вимоги до статей Процедура рецензування Дотримання редакційної етики Заява про конфіденційність Звернення щодо відкритого доступу Новини Контакти


Анотації та статтіУДК: УДК 316.647.5:005.32:373

Баранова В.А.
Баранова Вікторія Анатоліївна, науковий кореспондент лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ, Україна.

Мова статті: українська

 

Зв’язок між психологічними характеристиками педагогічних працівників та особливостями розвитку типів організаційної культури позашкільних навчальних закладів

У статті на основі емпіричного дослідження констатовано недостатній рівень розвитку психологічних характеристик педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів (позитивної групової мотивації та творчого потенціалу). Показано представленість у позашкільних навчальних закладах таких типів організаційної культури, як культури «влади», культури «ролі», культури «завдань», культури «особистості», як у «реальній», так і «ідеальній» формі. Констатовано орієнтацію персоналу позашкільних навчальних закладів на посилення «прогресивних» типів організаційних культур (культуру «особистості» і культуру «завдань»). Виявлено зв’язок між рівнем розвитку психологічних характеристик педагогічних працівників та рівнем розвитку різних типів організаційних культур позашкільних навчальних закладів
Ключові слова: позашкільні навчальні заклади; психологічні характеристики педагогічних працівників; позитивна групова мотивація; творчий потенціал; організаційна культура; типи організаційної культури

Org_psy_Eco_psy 2016, 2-3 (5-6): 7-15 (pdf) 

 

УДК: 37.091.113:005.322

Брюховецька О.В. 
Брюховецька Олександра Вікторівна, кандидат психологічних наук, доцент, докторант кафедри загальної та практичної психології, Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти» НАПН України, м. Київ, Україна.

Мова статті: українська

 

Взаємозв’язок стилю управління і управлінської емпатії керівників загальноосвітніх навчальних закладів

У статті розкрито зміст толерантності до взаємодії із суб’єктами навчально-виховного процесу як комплексу професійно важливих якостей керівників загальноосвітніх навчальних закладів. Подано нове визначення понять «толерантний стиль керівництва» і «управлінська емпатія» і розкрито їхні змістовні характеристики. Припущено існування взаємозв’язку стилю управління і управлінської емпатії керівників загальноосвітніх навчальних закладів. За результатами емпіричного дослідження проаналізовано рівні толерантного стилю керівництва і управлінської емпатії керівників загальноосвітніх навчальних закладів та констатовано переважно низький і середній рівень рівні їхньої сформованості. Діагностовано, що у керівників-жінок рівень сформованості толерантного стилю керівництва і рівень управлінської емпатії вищий, ніж у керівників-чоловіків. Виявлено взаємозв’язок стилю управління і управлінської емпатії у досліджуваних жінок-керівників загальноосвітніх навчальних закладів.
Ключові слова: керівник загальноосвітнього навчального закладу, толерантність до взаємодії із суб’єктами навчально-виховного процесу, толерантний стиль керівництва, управлінська емпатія

Org_psy_Eco_psy 2016, 2-3 (5-6): 15-22 (pdf) 

 

УДК: 159.9.072.43:316.6

Вашека Т.В., Гічан І.С., Гічан К.І.
Вашека, Тетяна Володимирівна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри авіаційної психології Національного авіаційного університету, м. Київ, Україна.
Гічан, Іван Степанович, кандидат психологічних наук, доцент кафедри авіаційної психології Національного авіаційного університету, м. Київ, Україна.
Гічан, Катерина Іванівна, психолог, PR-директор компанії F.ua, м. Київ, Україна.

Мова статті: українська

 

Зв’язок соціально-психологічної адаптації переселенців із Донецької та Луганської областей із вибором ними копінг-стратегій

У статті на основі емпіричного дослідження проаналізовано копінг-стратегії переселенців із Донецької та Луганської областей. Виявлено взаємозв’язок між копінг-стратегіями та соціально-психологічною адаптацією. Виділено стратегії, котрі сприяють адаптації. Насамперед, це «планування розв’язання проблем», «позитивна переоцінка», «вступ до соціальних контактів». Серед стратегій, котрі ускладнюють адаптацію, можна назвати «самоконтроль», «уникання», «прийняття відповідальності», «обережні дії». Констатовано застосування переселенцями широкого репертуару копінгів, що свідчить про здатність бути лабільними та швидко адаптуватися, відповідно до контексту кожної конкретної ситуації.
Ключові слова: переселенці із Донецької та Луганської областей (Донбасу); копінг-стратегії; соціально-психологічна адаптація; репертуар копінг-стратегій

Org_psy_Eco_psy 2016, 2-3 (5-6): 22-30 (pdf) 

 

УДК: 159.9.072:005.32

Гончаренко Я.В.
Гончаренко Ярослава Валентинівна, науковий кореспондент лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г. С.Костюка НАПН України, м. Київ, Україна.

Мова статті: українська

 

Методики для дослідження орієнтації на клієнта персоналу комерційних організацій

У статті представлено комплекс методик для дослідження орієнтації на клієнта персоналу комерційних організацій. Комплекс включає чотири групи методик, які дають можливість діагностувати такі показники: а) розуміння персоналом комерційних організацій сутності орієнтації на клієнта; б) рівень орієнтації на клієнта комерційної організації в цілому; в) рівень розвитку в персоналу комерційних організацій якостей, необхідних для забезпечення орієнтації на клієнта; г) чинники, які впливають на формування орієнтації на клієнта як комерційної організації в цілому, так і персоналу комерційної організації
Ключові слова: комерційні організації; персонал; орієнтація організації на клієнта; орієнтація персоналу організації на клієнта; чинники орієнтації організації та персоналу на клієнта; методики для дослідження орієнтації на клієнта

Org_psy_Eco_psy 2016, 2-3 (5-6): 30-37 (pdf) 

 

УДК: 316.61, 316.64

Горбанюк О.C., Куц О.В.
Горбанюк Олег Станiславович, доктор психологічних наук, професор Зеленогурського університету, завідувач лабораторії методології психологічних досліджень Інституту психології Зеленогурського університету, м. Зелена Гура, Польща.
Куц Олена Василівна, студентка Львівського національного університету ім. Івана Франка, м. Львів, Україна.

Мова статті: українська

 

Методичне забезпечення оцінювання багатовимірного впливу іміджу брендів виробів та послуг на власний образ споживача

У статті представлено основні положення теорії конгруентності, найважливіші психологічні мотиви порівняння образу власного Я з іміджем бренду, актуальні методи вимірювання конгруенції, а також недоліки інструментів, що використовувались раніше. Представлено нову методику багатовимірного впливу іміджу брендів виробів та послуг на власний образ споживача, що була опрацьована на основі дослідження польських споживачів, а також адаптацію опрацьованих двох опитувальників українською мовою. Обговорено переваги і недоліки опрацьованих опитувальників, а також перспективи майбутніх досліджень конгруенції
Ключові слова: теорія конгруенції, мотиви самооцінки, імідж типового споживача, вироби, послуги, опитувальник.

Org_psy_Eco_psy 2016, 2-3 (5-6): 37-46 (pdf) 

 

УДК: 159.944.4

Грубі Т.В.
Грубі Тамара Валеріївна, кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри психології освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський, Україна.

Мова статті: українська

 

Взаємозв’язок між особистісними чинниками та складовими професійного вигорання працівників державної фіскальної служби України

Розглянуто взаємозв’язок між особистісними чинниками та складовими професійного вигорання працівників державної фіскальної служби України. До особистісних чинників, згідно з авторською модифікацією опитувальника В. Шауфелі, віднесено: «нейротизм», «екстраверсію», «трудоголізм», «перфекціонізм», «асертивну поведінку», «стиль життя», «професійну активність», «стиль управління», «спосіб виконання професійної діяльності», «вміння та компетентність». Доведено, що особистісні характеристики податківців впливають на розвиток професійного вигорання. Проілюстровано вплив «трудоголізму», «нейротизму», «надмірного емоційного реагування» на емоційне виснаження. На деперсоналізацію впливають такі стратегії поведінки, як «надмірне емоційне реагування», «пошук підтримки» та «уникнення». «Екстраверсія» впливає на рівень редукції особистісних досягнень
Ключові слова: професійне вигорання, особистісні чинники, емоційне виснаження, деперсоналізація, редукція особистісних досягнень, державна фіскальна служба України

Org_psy_Eco_psy 2016, 2-3 (5-6): 46-53 (pdf) 

 

УДК: 159.944:37

Дроздова Ю.В., Колот Л.А.
Дроздова Юлія Валентинівна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри іноземної філології та перекладу, Київський національний торговельно-економічний університет, Україна.
Колот Любов Анатоліївна, старший викладач кафедри іноземної філології та перекладу, Київський національний торговельно-економічний університет, Україна.

Мова статті: українська

 

Професійне самовизначення як важливий фактор професійної реалізації

Стаття присвячена розгляду феномену професійного самовизначення. З’ясовано, що професійне самовизначення є багатомірним, багатоступінчатим процесом, який розглядається як серія суспільних завдань, як процес поетапного ухвалення власних рішень, як процес формування особистості професіонала, його індивідуального стилю й оцінки діяльності. Детермінація самовизначення розглядається співвідношенням зовнішньої і внутрішньої зумовленості активності людини, як основний механізм професійного розвитку. Проведений аналіз наукових досліджень стосовно сутності та структури професійного самовизначення особистості дає змогу виокремити такі структурні компоненти: ціннісно-моральний, інформаційний, емоційний, морально-вольовий, контрольно-корегувальний та професійно-плановий.
Ключові слова: професійне самовизначення, професійна самореалізація, особистість, професіонал, формування, структурні компоненти

Org_psy_Eco_psy 2016, 2-3 (5-6): 53-59 (pdf) 

 

УДК: 159.9:005;355.237:351.746.1

Журавльов  В.В.
Журавльов Вадим Валентинович, кандидат психологічних наук, доцент, докторант Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького, м. Хмельницький, Україна.

Мова статті: українська

 

Результати реалізації тренінгу «Організаційно-психологічна підготовка до професійно-управлінської діяльності керівників органів охорони державного кордону»

У статті проаналізовано сутність тренінгової підготовки до професійно-управлінської діяльності керівників органів охорони державного кордону. Подано основні складові підготовки керівного складу, зокрема такі, як структура тренінгової підготовки, умови проведення і результати. Розкрито психологічні аспекти тренінгової підготовки керівників, проаналізовано зміст та особливості психологічної готовності до професійно-управлінської діяльності
Ключові слова: тренінг, підготовка керівників органів охорони державного кордону, професійно-управлінська діяльність

Org_psy_Eco_psy 2016, 2-3 (5-6): 59-67 (pdf) 

 

УДК: 159.95

Захаренко Л.М.
Захаренко Людмила Миколаївна, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник наукової лабораторії з проблем психологічного забезпечення Національної академії внутрішніх справ, м. Київ, Україна.

Мова статті: українська

 

Взаємозв’язок негативної агресивності особистості з типом міжособистісних відносин

У статті представлено результати емпіричного дослідження взаємозв’язку негативної агресивності курсантів з їхнім типом міжособистісних відносин у процесі їхньої професійної підготовки. Встановлено значний потенціал агресивної мотивації в курсантів (р=0,000). Зі зростанням рівня негативної агресивності курсантів прямо зростають показники непрямої агресії (р0,01). У міжособистісних відносинах курсанти із високим рівнем агресивної мотивації схильні до проявів фізичної агресії; курсанти із середнім рівнем агресивної мотивації – непрямої агресії. Курсанти із низьким рівнем агресивної мотивації не схильні до вираження вербальної агресії в міжособистісному спілкуванні. Кореляції кількісних показників негативізму та типів міжособистісних відносин курсантів відсутні.
Ключові слова: професійна підготовка, негативна агресивність, рівень агресивної мотивації, міжособистісні відносини

Org_psy_Eco_psy 2016, 2-3 (5-6): 67-74 (pdf) 

 

УДК: 159.923

Карамушка Л.М., Гнускіна Г.В., Івкін В.М.
Карамушка Людмила Миколаївна, член-кореспондент НАПН України, доктор психологічних наук, професор, завідувачка лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна.
Гнускіна Ганна Володимирівна, аспірантка лабораторії організаційної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна.
Івкін Володимир Миколайович, кандидат психологічних наук, доцент, науковий співробітник лабораторії організаційної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна.

Мова статті: українська

 

Професійне вигорання: зв’язок із «внутрішніми» та «зовнішніми» професійними характеристиками підприємців

У статті на основі емпіричного дослідження виявлено, що більше ніж третина опитаних підприємці мають високий рівень вираженості всіх складових професійного вигорання («емоційного виснаження», «деперсоналізації», «редукції особистих досягнень»). При цьому найбільш вираженою є така складова професійного вигорання, як «редукція особистих досягнень». Виявлено статистично значущий зв’язок між професійним вигоранням та «внутрішніми» професійними характеристиками підприємців («включеністю в роботу»): чим вище включеність підприємців у роботу, тим рівень професійного вигорання є нижчим. Однак, при цьому лише третина опитаних мають високий рівень вираженості всіх складових «включеності в роботу» («сила включеності», «присвячення» та «поглинання»). Констатовано наявність зв’язку між професійним вигоранням та «зовнішніми» професійними характеристиками підприємців. Так, виявлено, що збільшення стажу підприємницької діяльності та досвіду роботи позитивно впливає на зменшення вираженості практично всіх складових професійного вигорання. Водночас, підвищення робочого навантаження збільшує ймовірність «згортання» контактів підприємців з людьми (підлеглими, клієнтами тощо).
Ключові слова: підприємці; професійне вигорання підприємців; «включеність у роботу» підприємців; стаж підприємницької діяльності; досвід роботи у сфері обраної діяльності; досвід роботи в управлінні; робоче навантаження підприємців.

Org_psy_Eco_psy 2016, 2-3 (5-6): 74-80 (pdf) 

 

УДК: 316.647.5:005.32:373

Карамушка Л.М., Заіка І.В.
Карамушка Людмила Миколаївна, член-кореспондент НАПН України, доктор психологічних наук, професор, завідувачка лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ,Україна.
Заіка Інна В’ячеславівна, науковий кореспондент лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна.

Мова статті: українська

 

 

У статті на основі емпіричного дослідження констатовано високий рівень вираженості соціальної фрустрованості освітнього персоналу загальноосвітніх навчальних закладів, насамперед, у сфері соціально-економічної життєдіяльності. Показано недостатній рівень розвитку в загальноосвітніх навчальних закладах такого «прогресивного» типу організаційної культури, як культура «особистості». Виявлено негативний статистично значущий зв’язок між загальним показником соціальної фрустрованості освітнього персоналу і такими «прогресивними» типами організаційної культури, як культура «завдань» і культура «особистості»: з підвищенням рівня розвитку цих типів організаційної культури рівень вираженості соціальної фрустрованості знижується. Однак, такий зв’язок простежується лише у складових соціальної фрустрованості освітнього персоналу, які стосуються професійної сфери життєдіяльності, і практично не простежується у складових соціальної фрустрованості, які стосуються сфери міжособистісних стосунків та соціально-економічної сфери життєдіяльності освітнього персоналу.
Ключові слова: загальносвітні навчальні заклади; освітній персонал; соціальна фрустрованість; організаційна культура; типи організаційної культури

Org_psy_Eco_psy 2016, 2-3 (5-6): 80-89 (pdf) 

 

УДК: 159.92:37015.3(045)

Кот Г.М.
Кот Галина Миколаївна, канд. психол. наук, доцент, доцент кафедри культурно-дозвіллєвої діяльності Київського національного університету культури і мистецтв, м. Київ, Україна

Мова статті: українська

 

Ґендерний аспект психологічної підготовки майбутніх менеджерів культурно-дозвіллєвої діяльності

Стаття присвячена програмі психологічної підготовки майбутніх менеджерів культурно-дозвіллєвої діяльності з урахуванням ґендерного аспекту з метою розробки психологічних технологій формування і розвитку загальних і спеціальних психологічних вмінь засобами психологічного тренінгу. Комплексний підхід до формування професійної готовності майбутніх менеджерів культурно-дозвіллєвої діяльності передбачає необхідність визначення особистісних детермінант, відповідних компонентів та структури ґендерних характеристик особистості та умов їх професійного зростання.
Ключові слова: психологічна підготовка, ґендерний аспект, формування спеціальних психологічних вмінь, психологічний тренінг, професійна готовність, менеджери культурно-дозвіллєвої діяльності

Org_psy_Eco_psy 2016, 2-3 (5-6): 89-97 (pdf) 

 

УДК: 159.9

Мушегов О.М.
Мушегов Олексій Миколайович, аспірант, Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна.

Мова статті: українська

 

Особливості самоефективності педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів

У статті наведено результати емпіричного дослідження особливостей самоефективності педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів. Здійснено аналіз соціально-демографічних та організаційно-професійних характеристик самоефективності педагогічних працівників. Розкрито особливості різновидів самоефективності педагогічних працівників (загальної; діяльнісної; соціальної) загальноосвітніх навчальних закладів у ґендерній діаді. Встановлено тенденції у динаміці самоефективності у соціально-демографічних та організаційно-професійних площинах. Розкрито взаємозв’язок між особливостями самоефективності педагогічних працівників та чинниками мікрорівня
Ключові слова: самоефективність, загальна самоефективність, діяльнісна самоефективність, соціальна самоефективність, освітня організація, освітній простір, чинники мікрорівня, педагогічні працівники

Org_psy_Eco_psy 2016, 2-3 (5-6): 97-103 (pdf) 

 

© 2014-2020 Науковий журнал ОРГАНІЗАЦІЙНА ПСИХОЛОГІЯ. ЕКОНОМІЧНА ПСИХОЛОГІЯ