Укр. Укр.

Рос. Рос.

Eng. Eng.
У В А Г А!!!! Це стара версія електронного наукового журналу (архів 2015-2019 рр.)
Головна Міжнародна редакційна колегія Вимоги до статей Процедура рецензування Дотримання редакційної етики Заява про конфіденційність Звернення щодо відкритого доступу Новини Контакти


Вимоги до статей

Вимоги до оформлення статей

1.      УДК.

2.      Ініціали, прізвище автора (авторів).

3.      Назва статті.

4.      Приймаються статті українською та англійською мовами.

5.      Ініціали, прізвище автора, назва статті українською мовою.

Анотація української мовою (10-12 строчок) - речення у формі висновків по дослідженню. Ключові слова українською мовою (6-10 слів).

6.      Ініціали, прізвище автора, назва статті російською мовою.

Анотація російської мовою (10-12 строчок) - речення у формі висновків по дослідженню. Ключові слова російською мовою (6-10 слів).

7.      Текст статті із дотриманням структури статті (жирним виділити кожен пункт у структурі статті).

Статті повинні відповідати вимогам Постанови Президії ВАК України від 15.01.03 р. № 7-05/1 з урахуванням таких необхідних елементів:

·         постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

·         аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання цієї проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується запропонована стаття;

·         метастатті (постановка завдання);

·         виклад основного матеріалу і результатів дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

·         висновки з даного дослідження і перспективи подальших досліджень з цього напрямку.

Обсяг статті від 12 сторінок формату А4. Шрифт Times New Roman 14 пт. Стиль«Обычный»; інтервал1,5; абзацнийвідступ– 1,25 см.; вирівнювання– поширині. Розміриполів: ліве– 30 мм, праве– 15 мм, верхнє– 20, нижнє– 20 мм. Граничні розміри таблиць та малюнків у тексті (104x170) мм2, назву таблиці розміщувати над таблицею. Мінімальний розмір шрифту таблиць – 8 пт. Малюнки виконуються по можливості векторною графікою. Сканування малюнків виконується з роздільною здатністю 300 dpiі зберігається у форматі ТІF(ІВМ РС). Підпис розміщувати під малюнком з позначенням «Рис. ». Файл зберігати у форматах RTF, ODTабо DOC. Ім’я файлу подавати транслітерацією, як прізвище автора (авторів), наприклад, Petrenko(-Kovalchuk).

Елементи заголовку: шифр УДК у першому рядку зліва, без абзацного відступу; наступний абзац – ініціали та прізвище автора (авторів);наступний абзац – назва статті. Далі приводяться текст анотації та ключові слова українською та російською мовами.

У тексті не допускається вирівнювання пропусками (для цього використовуються параметри абзацу, положення символів табулювання). У тексті використовується дефіс «-», який не відділяється пропусками та тире «-», яке відділяється з обох сторін пропусками.

Посилання на використані в тексті джерела робляться за зразком: [2, с. 364-367; 5, с. 127; 7-9; 12], де перше число – номер джерела в списку використаних джерел, число після коми – номер сторінки (діапазон сторінок задається через дефіс), декілька джерел відділяються крапкою з комою [1; 4; 6] або дефісом. Зноски допускаються лише коментарів у тексті. Зноска створюється через меню програми – Вставка-Сноска… (обычная, автоматическая).

8.      Список використаних джерел (оформлений відповідно до останніх вимог).                                   

У кінці статті подається текст: «Список використаних джерел» – по центру.Список використаних джерел подається за вимогами ВАК (Бюлетень ВАК України, №3, 2008, С. 9-13). У списку слід розрізняти тире (alt+0150) та дефіс, наприклад, …– 1986. – Т. 7, № 6. – С. 79-83.

9.      Транслітераційний переклад списку використаних джерел робиться редакційною колегією. Увага!!! Обсяг додається до загальної кількості сторінок. 

10.  Відомості про автора українською і англійською мовами: прізвище, ім’я, по батькові; ступінь, звання, посада, місце роботи, ВНЗ, місто, країна.

11.  Телефон, електронна адреса для зв’язку.

12.  Реферат на статтю у вигляді розширеної анотації (25-30  строчок).

13.  Автори без наукового ступеня подають ОБОВ’ЯЗКОВО рецензію на статтю наукового керівника (доктора/кандидата наук).

 

Зразок оформлення статті

УДК

Прізвище  І.Б.

НАЗВА СТАТТІ

Прізвище  І.Б.Назва статті.  Анотація українською мовою (10-12 строчок).

Ключові слова: 6-10 слів.

Фамилия И.О. Название статьи.  Аннотация статьи на русcком языке (10-12 строчек).

Ключевые слова:  6-10 слов.

 

Постановка проблемиу загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання цієї проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується запропонована стаття;

Метастатті(постановка завдання);

Виклад основного матеріалу і результатів дослідженняз повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

Висновки.

Перспективи подальших досліджень з цього напрямку.

Список використаних джерел

Spisok vikoristanih dzherel (робить редакційна колегія)

Розширена анотація англійською мовою (робить редакційна колегія на основі реферату)

Відомості про автора

Прізвище, ім’я, по-батькові, вчена ступінь, вчене звання, посада, установа, місто проживання, країна проживання (українською мовою).

Прізвище, ім’я, по-батькові, вчена ступінь, вчене звання, посада, установа, місто проживання, країна проживання (англійською мовою).

Тел.:                                  E-mail:

РЕФЕРАТ

Прізвище І.Б.

Назва статті

Текст реферату (25-30 строчок).

Ключові слова: 6-10 слів.

 

© 2014-2024 Науковий журнал ОРГАНІЗАЦІЙНА ПСИХОЛОГІЯ. ЕКОНОМІЧНА ПСИХОЛОГІЯ