Дослідження задоволеності працею як вагомого чинника ефективної міжособистісної взаємодії в умовах довготривалих полярних експедицій

  • Лариса Миколаївна Бахмутова Державнаї установа Національний антарктичний науковий центр МОН України, м. Київ https://orcid.org/0000-0002-5119-236X
Ключові слова: ефективність міжособистісної взаємодії, задоволеність працею, емоційний стан, професійна діяльність, українські антарктичні експедиції, зимівники, екстремальні умови діяльності, ефективність експедиційної діяльності, Антарктика

Анотація

У статті висвітлено низку теоретичних підходів до проблематики задоволеності працею і її ефективності. Розглянуто дослідження сучасних науковців за видами, умовами, специфікою та мотивацією професійної діяльності. Проаналізовано сутність задоволеності працею як показника її ефективності. На основі емпіричного дослідження, проведеного серед зимівників українських антарктичних експедицій, виявлено значущий взаємозв’язок між задоволеністю діяльністю в екстремальних умовах Антарктики та ефективністю міжособистісної взаємодії. Детально проаналізовано показники задоволеності, що характерні для професійної діяльності малих груп в екстремальних умовах довготривалої відносної ізоляції.

Посилання

гострої адаптації та полярної зими / Л. М. Бахмутова // Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. – 2018. – Том. V : Психофізіологія. Психологія праці. Експериментальна психологія. – Вип. 18. – С. 9–21.
2. Бубнова С. С. Эффективность деятельности в зависимости от структуры профессионально важных качеств / С. С. Бубнова // Проблемы системогенеза деятельности : сб. науч. трудов / под ред. В. Д. Шадрикова. – Ярославль : Изд-во Ярославского университета, 1980. – С. 67–83.
3. Галецька І. І. Дослідження самоефективності в психології здоров'я // І. І. Галецька // Вісник Харківського університету. – № 550. – Ч. 2. – Серія: психологія. – Харків : ХНУ, 2002. – C. 41–43.
4. Горелова Е. Р. Индивидуально-психологические особенности профессиональной направленности студента педагогического института / Е. Р. Горелова. – М. : Педагогика, 1983. – 132 с.
5. Душков Б. А. Хрестоматия по инженерной психологии : учеб. пособ. / Б. А. Душков, Б. Ф. Ломов, Б. А. Смирнов. – М. : Высш. шк., 1991. – 287 с.
6. Зеер Э. Ф. Психология профессионального развития : учебн. пособие / Э. Ф. Зеер. – [изд. 2-е]. – М. : Академия, 2007. – 240 с.
7. Зязюн І. А. Педагогічна майстерність / І. А. Зязюн, Л. В. Крамущенко, І. Ф. Кривонос. – К. : Вища школа, 2004. – 422 с.
8. Ильин Е. П. Дифференциальная психология профессиональной деятельности / Е. П. Ильин – СПб. : Питер, 2008. – 432 с.
9. Карамушка Л. Задоволеність персоналу освітніх організацій роботою: зміст, структура та основні психологічні детермінанти / Л. Карамушка, Л. Корень // Освіта і управління. – 2005. – Т.8. – № 3–4. – С. 43–54.
10. Кокун О. М. Оптимізація адаптаційних можливостей людини: психофізіологічний аспект забезпечення діяльності : монографія / О. М. Кокун – К. : Міленіум, 2004. – 265 с.
11. Кокун О. М. Психофізіологічне забезпечення готовності студентів до педагогічної діяльності : монографія / О. М. Кокун. – К. : Педагогічна думка, 2008. – 296 с.
12. Кокун О. М. Психофізіологічне забезпечення становлення фахівця у професіях типу «людина-людина» : монографія / О.М. Кокун. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 266 с
13. Кокун О. М. Психофізіологічні закономірності професійного самоздійснення особистості : монографія / О. М. Кокун – К. : Педагогічна думка, 2015. – 297 с.
14. Левин К. Динамическая психология: избранные труды / К. Левин – М. : Смысл, 2001. – 572 с.
15. Левин К. Теория поля в социальных науках / К. Левин – СПб. : Сенсор, 2000. – 368 с.
16. Наследов А. Д. Математические методы психологического исследования. Анализ и интерпретация данных : учебное пособие / А. Д. Наследов – СПб. : Речь, 2008. – 329 с.
17. Никифоров Г. С. Психологическое обеспечение профессиональной деятельности / Г. С. Никифоров, М. А. Дмитриева, Л. Н. Корнеева. – СПб. : Изд-во С.-Петербург. ун-та, 1991. – 152 с.
18. Психологічна енциклопедія / [авт.-упоряд. О. М. Степанов]. – К. : Академвидав, 2006. – 423 с.
19. Родина О. Н. О понятии «успешность трудовой деятельности» / О. Н. Родина // Вестник Моск. ун-та. – Сер. 14. – Психология. – 1996. – № 3. – С. 60–67.
20. Херцберг Ф. Мотивация к работе / Ф. Херцберг, Б. Моснер, Б. Блох Снидерман ; пер. с англ. Д. А. Куликов. – М : Вершина, 2007. – 240 с.
21. Шермерорн Дж. Организационное поведение / Дж. Шермерорн, Дж. Хант, Р. Осборн – СПб. : Классика МВА, 2006. – 640 с.
22. Arvey, R. D. (1989). Job satisfaction: Environmental and genetic components / Arvey, R. D.; Bouchard, T. J.; Segal, N. L.; Abraham, L. M. // Journal of Applied Psychology. – 74 (2): 187–192. doi:10.1037/0021-9010.74.2.187.
23. Bakotic D. Relationship between job satisfaction and organisational performance // Economic Research, P. 2016. – 22 Apr. Р. – 118-130, Published online: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1331677X.2016.1163946
24. Chan K. C. Employee happiness and corporate financial performance. / K. C. Chan, M. V. Gee, T. L. Steiner // Financial Practice and Education. – 2000. – №10. – P. 47–52.
25. Furnham A. Do personality factors predict job satisfaction? / Furnham A., Petrides K.V., Jackson C.J., Cotter T. // Personality and Individual Differences. – 2002. – Vol. 33. – № 8. – P. 1325–1342.
26. Harter J. K. Business-unit-level relationship between employee satisfaction, employee engagement, and business outcomes: A metaanalysis / Harter J. K., Schmidt F. L., Hayes T. L. // Journal of Applied Psychology. – 2002. – Vol. 87. – № 2. – Р. 268–279.
27. Judge T. A. The dispositional causes of job satisfaction: A core evaluations approach / Judge T. A., Locke E. A., Durham C. C. // Research in Organizational Behavior. – 1997. – Vol. 19. – Р. 151–188.
28. Hulin, C. L. Job attitudes / C. L. Hulin. In W. C. Borman, D. R. Ligen, R. J. Klimoski / Handbook of psychology: Industrial and organizational psychology. – 2003. – Hoboken, NJ : Wiley. – P. 255–276.
29. Huseman, R. A New Perspective on Equity Theory: The Equity Sensitivity Construct / Huseman, R., Hatfield, J., Miles E. // Academy of Management Review. – 1987. – Vol. 12 – №2. – P. 232–234.
30. Ilies, R., Judge, T. On the heritability of job satisfaction: The mediating role of personality / Ilies, R., Judge, T. // Journal of Applied Psychology. – 2003. – Vol. 88. – №4. – Р. 750–759.
31. Locke, E. A. The nature and causes of job satisfaction / E. A. Locke // Handbook of industrial and organizational psychology. – Chicago : Rand McNally. – 1976. – P. 1297–1349.
32. Moorman, R. H. The influence of cognitive and affective based job satisfaction measures on the relationship between satisfaction and organizational citizenship behavior / R. H. Moorman // Human Relations. –1993. – Vol. 6 – №6. – P. 759–776.
33. Jex, S. M. Efficacy beliefs as a moderator of the impact of work-related stressors: A multilevel study / Jex S. M., Bliese P. D. // Journal of Applied Psychology. – 1999. – Vol. 84. – № 3. – Р. 349 - 361.
34. Noda, T. Factors related to job satisfaction / Noda T, Natsume M., Sato T., Hanatani T., Yamada F. // Job Stress Research. – 1999. – № 6. – P. 141–146.
Опубліковано
2019-09-29