Психологічна специфіка діяльності сервісних організацій

  • Ігор Леонідович Прошукало ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, м. Київ https://orcid.org/0000-0002-9878-7010
Ключові слова: психологія сервісу, психологія сервісної діяльності, діяльність, сервіс, фахівці сервісу, мотивація, засоби.

Анотація

Здійснено аналіз психологічної специфіки діяльності сервісних організацій. Проведено детальний аналіз наукової літератури з метою здійснення дефінітивного аналізу категорій «психологія сервісу» і «психологія сервісної діяльності». Визначено особливості сервісної діяльності. Конкретизовано психологічну специфіку діяльності сервісних організацій. Здійснено резюмування практичного досвіду щодо підготовки майбутніх фахівців сервісних організацій. Виокремлено завдання, що стоять перед фахівцем у контактній зоні, зокрема: визначити індивідуальні особливості, емоційний стан клієнта і враховувати їх в процесі взаємодії; зрозуміти потреби клієнта, що лежать в основі звернення в сервісну організацію.

Посилання

1. Безрученков Ю. В. Професійна культура фахівця ресторанного господарства як складова якості туристичної послуги / Ю. В. Безрученков // Перспективи розвитку туристичної індустрії в Україні: регіональні аспекти: зб. тез за м-ми Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конференції / [ред. кол. А. Л. Бержанір та ін.]. – Умань : Вид.-поліг. цен. «Візаві», 2013. – С. 107–109.
2. Бодров В. А. Психология профессиональной пригодности : учеб. пособ. для вузов / В. А. Бодров. – М. : ПЕР-СЭ, 2001. – 511 с.
3. Бойко М. Г. Управління взаємовідносинами зі споживачами туристичних послуг/ М. Г. Бойко // Ефективна економіка. – 2013. – № 9. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua
4. Верченко Н. В. Професійно-важливі якості майбутнього робітника : методичні рекомендації / Н. В. Верченко. – Донецьк : ІПО ІПП УМО, 2012. – 48 с.
5. Винославська О. В. Етична мотивація американських та українських професіоналів бізнесу. Зміни у свідомості Українського суспільства на зламі тисячоліть / О. В. Винославська / [ред. кол. С. Рябов та ін.]. – К. : ВД «КМ Академія», 2001. – С. 167–175.
6. Карамушка, Л. М. Мотивація підприємницької діяльності : монографія / Л. М. Карамушка. – К.-Львів : Сполом, 2011. – 208 с.
7. Корольчук М. С. Психологічні особливості адаптаційного входження студентів економічного профілю у освітньо-професійну діяльність / М. С. Корольчук, В. М. Корольчук, І. В. Мостова. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, ІІІ (27), Issue: 51, 2015. – P. 87–90.
8. Лобур М. С. Формування професійно значущих якостей майбутніх молодших фахівців сфери харчування : дис. канд. пед. наук : 13.00.04. / М. С. Лобур. – К., 2006. – 253 с.
9. Ложкін Г. В. Економічна психологія : навч. посіб. [2-ге вид., переробл. і доповн.] / Г. В. Ложкін. – К. : ВД «Професіонал», 2006. – 400 с.
10. Ложкін Г. В. Споживацька поведінка / Г. В. Ложкін // Практична психологія та соціальна робота. – 2009. – № 4. – С. 1–9.
11. Томчук М. І. Психологічні проблеми готовності працівників торгівлі до розв’язання конфліктів з покупцями / М. І. Томчук // Збірник наукових праць НАДПСУ. – 2015. – № 1. – С. 157–166.
Опубліковано
2019-12-25