Інтерсуб’єктний підхід у дослідженні соціально-психологічної адаптації українців до вимушеної міграції

Ключові слова: міграція, вимушена міграція, особистість, суб’єкт, соціально-психологічна адаптація, соціально-психологічне середовище, суб’єкт-суб’єктна взаємодія, інтерсуб’єктна методологія

Анотація

Вступ. Статтю присвячено проблемі соціально-психологічної адаптації мігрантів, що набуває особливої значущості, оскільки велика кількість українців внаслідок війни були вимушені мігрувати у інші країни світу.

Мета. Обґрунтування інтерсуб’єктного підходу до вивчення процесу соціально-психологічної адаптації вимушених мігрантів.

Результати. Визначені зміст, особливості та чинники соціально-психологічної адаптації вимушених мігрантів. Встановлено значення суб’єктності для особистості мігранта та соціокультурного простору приймаючої країни задля ефективного протікання процесу соціально-психологічної адаптації.

Висновки. Обґрунтовано теоретичне положення інтерсуб’єктного підходу до вивчення процесу соціально-психологічної адаптації вимушених мігрантів.

Посилання

1. Блінова, О. Є. (2016). Соціально-психологічна адаптація вимушених мігрантів: підходи і проблеми вивчення феномена акультурації. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні науки, 3(1), 111-117.
2. Гурлєва, Т. С. (2020). Суб’єктність як основа особистісного розвитку взаємодіючих учасників освітнього процесу. Освітній простір в контексті гуманістичної парадигми: психологічні пріоритети сучасності: збірник наукових праць, 2, 40–52.
3. Леонова, І. М. (2015). Теоретичний аналіз проблеми соціально-психологічної адаптації вимушених переселенців в Україні. Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 4(29), 94-100.
4. Лефтеров, В. А. (2020). Экстремальная миграция в Украине: социально-психологический аспект. Українське суспільство в пошуках відповідей на виклики сучасності: світоглядний рівень осмислення: матер. Всеукр. наук.-теоретич. конференції, 77-81.
5. Орбан-Лембрик, Л. Е. (2008). Вплив міграційних процесів на поведінкові прояви особистості. Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія, 13(1), 3-13.
6. Москаленко, В. В. (Ред.). (2012). Соціально-психологічні засади становлення суб’єкта економічної соціалізації. Київ.
7. Слюсаревський, М. М., & Блінова, О. Є. (2013) Психологія міграції. Кіровоград.
8. Уорд, К. (2003). Азбука аккультурації. Психологія і культура, 2, 656-696.
9. Шульга, Н.А. (2002). Великое переселение народов: репатрианты, беженцы, трудовые мигранты. Інститут соціології НАН України.
10. Юрків, Я. І., & Луканов, Д. В. (2021). Труднощі соціально-психологічної адаптації вразливих верств внутрішньо переміщених осіб до нових умов життя. Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць; серія: Педагогіка. Соціальна робота, 1(48), 469-472.
11. Berry, J. W. (1997). Immigration, acculturation and adaptation. Applied psychology: An international review, 46 (1), 5-34.
12. Cohen, E.H. (2011). Impact of the Group of Co-migrants on Strategies of Acculturation: Towards an Expansion of the Berry Model. International Migration, 49(4), 1-22.
13. Furnham, A., & Bochner, S. (1986). Culture Shock: Psychological reactions to unfamiliar environments. L. & N.Y.
14. Loizate, J. A. (2009). Migración y salud mental. El síndrome del inmigrante. Psicología e inmigración. Universidad Pontífica de Salamanca, 46, 163-171.
15. Martsyniak-Dorosh, О. (2022) The Heavy Psychological Toll of the War in Ukraine – Mental health support is the need of the hour. https://www.medpagetoday.com/opinion/second-opinions/101119
16. Oberg, K. (1960) Culture shock: Adjustment to new cultural environments. Practical Anthropology, 7, 177-182.
17. Harris, J. & Todaro, M. (1970). Migration, Unemployment & Development: A Two-Sector Analysis. American Economic Review, 60(1), 126-42.
Опубліковано
2023-12-06