Методики для дослідження психологічних чинників споживчої поведінки молоді

  • Катерина Михайлівна Лоленко Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ https://orcid.org/0000-0001-7140-4588
Ключові слова: споживча поведінка; поведінка споживачів; психологія споживчої поведінки; типи споживчої поведінки; психологічні чинники споживчої поведінки; методики для дослідження споживчої поведінки.

Анотація

У статті представлено комплекс методик для дослідження психологічних чинників споживчої поведінки молоді. Комплекс включає три групи методик, які дають можливість дослідити наступні показники: а) типологію споживчої поведінки працівників; б) чинники мікрорівня (характеристики молоді), що впливають на вияви її споживчої поведінки; в) чинники мезорівня (характеристик організації, з якою взаємодіє молодь), які визначають особливості її споживчої поведінки.

Посилання

1. Ариели Д. Предсказуемая иррациональность. Скрытые силы, определяющие наши решения / Ден Ариели ; пер. с англ. Павла Миронова. – М. : Манн, Иванов и Фербер, 2010. – 296 с.
2. Бєлавіна Т.І. Соціальна психологія бідності : монографія / Бєлавіна Т.І., Васютинський О.В., Вінков В.Ю. та ін. ; за ред. В.О. Васютинського ; Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. – К. : Міленіум, 2016. – 294 с.
3. Блэкуэлл Р. Поведение потребителей / Р. Блэкуэлл, П. Миниард, Дж. Энджел ; пер. с англ. – СПб. : Питер, 2007. – 944 с.
4. Голдсмит Р. Психология потребителя в маркетинге / Р. Голдсмит, С. Браун, Г. Фоксол. – СПб. : Питер, 2001. – 352 с.
5. Духновский С.В. Диагностика межличностных отношений / С.В. Духновский. – СПб. : Речь, 2010. – 70 с.
6. Канеман Д. Мислення швидке та повільне / Д. Канеман ; пер. з англ. Максим Яковлєв. – [2-ге вид.]. – К. : Наш формат, 2018. – 418 с.
7. Корнилова Т.В. Шкалы толерантности и интолерантности к неопределенности в модификации опросника С. Баднера / Т.В. Корнилова // Экспериментальная психология / за ред. Чумакова М.А. – 2014. – № 1. – С. 92– 11.
8. Пашукова Т.И. Психологические исследования. Практикум по общей психологии для студентов педагогических вузов / А.И. Допира, Г.В. Дьяконов, Т.И. Пашукова. – М. : ИПП, 1996. – 120 с.
9. Посыпанова О.С. Экономическая психология: психологические аспекты поведения потребителей : монография / О.С. Посыпанова. – Калуга : Изд-во КГУ им. К.Э. Циолковского, 2012. – 282 с.
10. Фернам А. Деньги. Психология денег и финансового поведения / А. Фернам, М. Аргайл. – СПб. : Прайм-ЕВРОЗНАК, 2005. – 352 с.
11. Фетискин Н.П. Социально-психологическая диагностика развития личности и малых групп / Н.П. Фетискин, В.В. Козлов, Г.М. Мануйлов. – М. : Изд-во Института Психотерапии, 2002. – 470 с.
12. Шапарь В.Б. Практическая психология. Инструментарий / В.Б. Шапарь. – Ростов н/Д : Феникс, 2005. – 768 с.
Опубліковано
2019-12-25