Аналіз індексу ставлення до здоров’я менеджерів освітніх організацій

  • Людмила Миколаївна Карамушка Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ https://orcid.org/0000-0003-0622-3419
  • Антоніна Михайлівна Шевченко Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів», м. Біла Церква https://orcid.org/0000-0002-9644-9691
Ключові слова: здоров’я, ставлення до здоров’я; компоненти ставлення до здоров’я; емоційний компонент; когнітивний компонент; дієвий компонент; практичний компонент; менеджери освітніх організацій; «зовнішні» чинники мезорівня; «зовнішні» чинники мікрорівня

Анотація

Проаналізовано зміст поняття «ставлення до здоров’я» та його компонентів (емоційний, когнітивний, дієвий та практичний). Представлено результати проведеного емпіричного дослідження, а саме результати виявлення рівня розвитку загального показника та компонентів (емоційний, когнітивний, дієвий та практичний) ставлення до здоров’я менеджерів освітніх організацій. Проаналізовано взаємозв’язок загального показника та компонентів ставлення до здоров’я менеджерів освітніх організацій із «зовнішніми» чинниками мезо- та мікрорівня.

Посилання

1. Ананьев В. А. Психология здоровья : учебник / В. А. Ананьев. – СПб. : Речь, 2006. – 384 с.
2. Дерябо С. Д. Диагностика образовательной среды / под ред. В. П. Лебедевой, В. И. Пановой / С. Д. Дерябо. − М. : РАО Центр комплексного формирования личности ; Черноголовка, 1997. − С. 69–81.
3. Дубровина И. В. Психическое здоровье детей и подростков : учеб. пособие / И. В. Дубровина. – М. : Академия, 2000. – 256 с.
4. Дудченко З. Ф. Психологические особенности поддержания профес¬сио¬нального здоровья (на примере преподавателей вузов) : автореф. дисс. .. канд. психол. н. / З. Ф. Дудченко, 2003. – 28 с.
5. Завгородня О. В. Психологічне здоров’я людини: теоретичні аспекти та прикладні аспекти : монографія / О. В. Завгородня, Л. О. Курганська. – К. : ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2008. – С.43–50.
6. Козлов А. В. Методика диагностики психологического здоровья / А. В. Ко第лов // Перспективы науки и образования. – 2014. – №6(12). – С. 110 – 117.
7. Максименко С. Д. Особливості прогнозування внутрішніх ліній пси¬хіч¬ного здоров’я особистості / С. Д. Максименко // Проблеми сучасної психології. – 2013. – № 2. – С. 4–14.
8. Пахальян В. Э. Развитие и психологическое здоровье : учебник / В. Э. Пахальян. – СПб. : Питер, 2006. – 240 с.
9. Психология здоровья : учебник для вузов / под ред. Г. С. Ники¬форова. – СПб. : Питер, 2006. – 607 с.
10. Психологія здоров’я людини / за ред. І. Я. Коцана. – Луцьк : РВВ – «Вежа» Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2011.– 430 с.
11. Сидоренко Ж. В. Соціально-психологічні передумови постановки життєвих завдань стосовно психологічного здоров’я / Ж.В. Сидоренко // Соціальна психологія. – 2010. – №2. – С. 85–93.
12. Технології роботи організаційних психологів : [навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. та слухачів ін-тів післядипломної освіти] / за наук. ред. Л. М. Карамушки. – К. : Фірма «ІНКОС», 2005. – 366 с.
Опубліковано
2019-12-25

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##

1 2 3 > >>