Інноваційні стилі управління менеджерів освітніх організацій у контексті розвитку емоційного інтелекту: зв’язок з психологічними та організаційно-функціональними характеристиками організації

  • Людмила Миколаївна Карамушка Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ https://orcid.org/0000-0003-0622-3419
  • Алла Олексіївна Клочко Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти Державного вищого навчального закладу «Університет менеджменту освіти», м. Біла Церква https://orcid.org/0000-0001-6631-2638
Ключові слова: освітні організації; типи менеджерів освітніх організацій; емоційний інтелект; психологічні характеристики організацій, організаційно-функціональні характеристики організацій

Анотація

У статті на основі емпіричного дослідження охарактеризовано типи менеджерів освітніх організацій («Емоційно необізнаний», «Контролюючий емоції», «Емоційно чутливий») у контексті розвитку емоційного інтелекту і представленості традиційних та інноваційних стилів управління. Розкрито зв’язок між психологічними характеристиками організацій (загальним показником креативного потенціалу організацій,  рівнем розвитку організованості, інтегративності та референтності педагогічного колективу, рівнем відданості організації) і типами менеджерів освітніх організацій. Проаналізовано зв’язок між  організаційно-функціональними характеристиками організацій (кількість дітей, які навчаються у закладі) і типами менеджерів освітніх організацій.

Посилання

1. Баранская С.С. Методика измерения лояльности / С.С. Баранская // Психологические исследования. – 2011. – № 1 (15) [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://psystudy.ru/index.php/num/2011n1-15/436-baranskaya15.html.
2. Гончаров М.А. Основы менеджмента в организации : учеб. пособ. / М.А. Гончаров. – М. : КНОРУС, 2006. – 480 с.
3. Деркач А.А. Формирование эффективного стиля управленческой деятельности руководителя / А.А. Деркач, А.Н. Морозов, Ю.В. Синягин. – М. : РАГС, 1999. – 103 с.
4. Карамушка Л.М. Психологія управління : навч. посібник для вузів / Л.М. Карамушка. – К. : Міленум, 2003. – 421 с.
5. Карпов А.В. Психология менеджмента / А.В. Карпов. – М. : Гардарики, 2005. – 584 с.
6. Клочко А.О. Розвиток емоційного інтелекту у менеджерів освітніх організацій: зв’язок із соціально-демографічними та організаційно-професійними чинниками / А.О. Клочко // Організаційна психологія. Економічна психологія. – 2019. – № 1 (16). – С. 54–63.
7. Кэмпбел Д. Стратегический менеджмент / Дэвид Кэмпбел, Джордж Стоунхаус, Билл Хьюстон. – М. : Проспект, 2003. – 336 с.
8. Лозниця В.С. Психологія менеджменту. Теорія і практика / В.С. Лозниця. – К. : Екс Об, 2001. – 512 с.
9. Моримаса О. Практический менеджмент / Огава Моримаса. – Токио, 1990. – 243 с.
10. Мурашко М. І. Менеджмент персоналу : навч. посіб. / М. І. Мурашко. – [3-тє вид., випр. і доп.]. – К. : Т-во “Знання”, КОО, 2008. – 435 с.
11. Орбан-Лембрик Л.Е. Психологія управління / Л.Е. Орбан-Лембрик. – К. : Академвидав, 2003. – 568 с.
12. Почебут Л. Г. Организационная социальная психология / Л. Г. Почебут, В. А. Чикер. – СПб. : Речь, 2000. – 227 с.
13. Практикум по психологии менеджмента и профессиональной деятельности / под ред. Г.С. Никифорова, М.А. Дмитриевой, В.М. Снеткова. – СПб. : Речь, 2001. – 639 с.
14. Реан А. А. Психология адаптации личности. Анализ. Теория. Практика / А.А. Реан, А. Р. Кудашев, А. А. Баранов. – СПб. : Прайм-ЕВРО-ЗНАК, 2006. – 479 c.
15. Тебекин А.В. Менеджмент организации / А.В. Тебекин, Б.С. Касаев. – М. : КНОРУС, 2008. – 416 с.
16. Толочек В.А. Организационная психология: управление персоналом / В.А. Толочек. – М. : Баярд М, 2004. – 175 с.
17. Фетискин Н.П. Социально-психологическая диагностика развития личности и малых групп / Н.П. Фетискин, В.В. Козлов, Г.М. Мануйлов. – М. : Изд-во Института Психотерапии, 2002. – 340 с.
18. Управління персоналом : навч. посіб. / М.Д. Виноградський, С.В. Бєляєва, С.М. Виноградська, О.М. Шканова. – К. : Центр навчальної літератури, 2009. – 502 с.
Опубліковано
2019-12-25
Як цитувати
Карамушка, Л., & Клочко, А. (2019). Інноваційні стилі управління менеджерів освітніх організацій у контексті розвитку емоційного інтелекту: зв’язок з психологічними та організаційно-функціональними характеристиками організації. ОРГАНІЗАЦІЙНА ПСИХОЛОГІЯ. ЕКОНОМІЧНА ПСИХОЛОГІЯ, (2-3(17), 47-57. https://doi.org/10.31108/2.2019.3.17.5

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##

1 2 3 > >>