Вплив соціальної нерівності на мотивацію школярів до вивчення іноземної мови

Ключові слова: соціальна нерівність, шкільне середовище, мотивація до іншомовної комунікації

Анотація

Вступ. Стаття присвячена проблемі соціальної нерівності, що впливає на якість оволодіння іноземною комунікацією у школі.

Мета. Виявити вплив соціальної нерівності на мотивацію вивчення іноземних мов.

Методи. Використано авторську анкету для дослідження мотивації учнів до вивчення іноземної мови. Вибірку склали 300 учнів 9-х – 12-х класів міських та сільських шкіл.

Результати. Досліджено, що на якість вивчення іноземної мови має вплив соціальне середовище, у якому відбувається навчання. Найбільша ймовірність мати гарні знання з іноземної мови є в учнів обласного центру, рідше – малих міст та селищ. Виявлено мотиви вивчення іноземної мови у школі: пізнавальні, матеріального характеру, престижності спілкування іноземними мовами, обміну інформацією, особистісного зростання та працевлаштування.

Висновки. На підставі аналізу даних підтверджуються висловлені припущення про існування освітньої нерівності серед вихідців із різного соціального середовища.

Посилання

1. Бедько, І. В. (2019). Сучасні тенденції формування професійно-фахових якостей особистості. Формування професіоналізму молоді в системі безперервної освіти. Міжвузівський науково-методичний семінар, Україна, Київ (м. Київ, 28 лютого 2019 року),(с. 9-11). Київ: Київський національний торгово-економічний університет.
2. Бербенець, Л. І., & Зощенко, Л. А. (2019). Сучасні напрями оптимізації формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх фахівців. Формування професіоналізму молоді в системі безперервної освіти. Міжвузівський науково-методичний семінар, Україна, Київ (м. Київ, 28 лютого 2019 року), (с. 11-14). Київ: Київський національний торгово-економічний університет.
3. Гриневич, Л. (2013). Доступность и качество общего среднего образования. Цензор.нет. http://censor.net.ua/n257308
4. Івашко, С. Б. (2020). Мобільні технології при вивченні іноземної мови. Актуальні проблеми іншомовної комунікації: лінгвістичні, методичні та соціально-психологічні аспекти. Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-методичної Інтернет-конференції, Луцьк (м. Луцьк, 26 березня 2020 року), (с. 24-27). Луцьк: Луцький національний технічний університет. https://lutsk-ntu.com.ua/sites/default/files/sites/default/files/files12/zbirnyk_26.03.2020_0.pdf
5. Карамушка, Л.М., & Креденцер, О.В. (2019). Роль внутрішньоорганізаційного підприємництва в реалізації концепції «Нова українська школа». Організаційна психологія. Економічна психологія, 1(16), 33-45. DOI:https://doi.org/10.31108/2.2019.1.16.3
6. Либанова, Е. (2014). Неравенство в украинском обществе: Истоки и современность. ЭкономикаУкраины,3,4-19. http://nbuv.gov.ua/UJRN/ekukrr_2014_3_2.
7. Лібанова, Е., ред. (2012). Нерівність в Україні: масштаби та можливості впливу. Київ: Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України.
8. Оксамитна, С. (2014). Експансія вищої освіти та нерівність освітніх можливостей. Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 4, 6-13. http://apspp.soc.univ.kiev.ua/index.php/home/article/view/39
9. Самохін, І. (2016). Нерівність навчальних досягнень в українських школах за результатами ЗНО-2016. CEDOS (2017). http://cedos.org.ua/uk/osvita/nerivnist-navchalnykh-dosiahnen-v-ukrainskykh-shkolakh-za-r ezultatamy-zno-2016
10. Сердюк, Л. З. (2018). Психологічні технології самодетермінації розвитку особистості: монографія. Київ: Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України. https://lib.iitta.gov.ua/712878/
11. Сердюк, Л. З. (2021). Самодетермінація психологічного благополуччя особистості: монографія. Київ Львів: Вікторія Кундельська. https://lib.iitta.gov.ua/729023/
12. Чиханцова, О. А. (2018). Психологічна готовність випускників шкіл до оволодіння іноземними мовами. Іноземні мови, 2, 45-51.DOI: https://doi.org/10.32589/im.v0i2.132632
13. Чиханцова, О. А. (2015). Чинники ефективного оволодіння іноземними мовами студентами ВНЗ. Актуальні проблеми психології, 9(6), 102-109. http://nbuv.gov.ua/UJRN/appsuh_2015_9_6_13.
14. Bondarenko, V. (2019). The role of language education in the formation of intercultural communication underconditions of globalization. Науково-виробничий журнал «Держава та регіони, 2(57), 32-36. http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/2762
15. Maiier, N., & Ustymenko, O. (2018). Modern methods and technologies for developing pre-service for english language and culture teachers’ methodological. Advanced Education, 10, 12-20. DOI:https://doi.org/10.20535/2410-8286.133090
16. Mayer, N. (2011). Мотивація студентів до самостійного оволодіння іншомовним діловим писемним спілкуванням з використанням дистанційних технологій. Continuing Professional Education: Theory and Practice, 1, 93-96. http://npo.kubg.edu.ua/article/view/192121
17. Serdiuk, L., Chykhantsova, O., & Baranauskienė, I. (2020). Foreign communicativ ecompetenceas a factor of personal development. Society. Integration. Education,5, 537-545. 10.17770/sie2020vol5.5096
Опубліковано
2022-07-22