Психологічні особливості здійснення професійної кар’єри фахівцями у сфері креативних індустрій

Ключові слова: креативні індустрії, види креативних індустрій, психологічні особливості креативних індустрій, професійна кар’єра в сфері креативних індустрій

Анотація

Вступ. Професійна кар’єра особистості змінюється в умовах інтенсифікації діяльності, актуальних та складних викликів   пандемії COVID-19, загроз і наслідків війни. Саме тому професійна кар’єра потребує осмислення, зокрема крізь призму сфери креативних індустрій, які є динамічними за своєю специфікою, мають великий потенціал до зростання та істотне значення для економічного поступу країни.

Мета. На основі аналізу досліджень українських та зарубіжних науковців окреслити сутність, види, роль  та психологічні особливості креативних індустрій, проаналізувати підходи до їх вивчення в контексті здійснення професійної кар’єри фахівцями цієї сфери.

Результати. У статті розкрито специфіку креативних  індустрій. Описано їх види та значення в контексті суспільного та особистісного розвитку. Визначено психологічні особливості креативних індустрій. Охарактеризовано психологічні особливості професійної кар’єри фахівців у цій сфері.

Висновки. Креативні індустрії є важливою складовою економіки, водночас до їх складу належать різні види економічної діяльності, що мають свою специфіку та можливості щодо здійснення професійної кар’єри.

Посилання

Алєксєєва, С. В. (2018). Підготовка майбутніх дизайнерів до розвитку професійної кар’єри: теорія і практика. Монографія. Київ: Міленіум.
2. Верховна Рада України. «Про внесення змін до Закону України «Про культуру» щодо визначення поняття «креативні індустрії». Закон України. (2018). http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2458-viii.
3. Верховна Рада України. Про затвердження видів економічної діяльності, які належать до креативних індустрій. Розпорядження КМУ № 265-р.(2019). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/265-2019-%D1%80#Text
4. Міністерство економіки України. Експортна стратегія для сектору креативних індустрій. Аналітичний звіт (2019).
https://www.me.gov.ua/Documents/Download?id=48737a5a-5253-40c2-bd79-b02f5a5efa8a
5. Карамушка, Л. М. (2021). Психологічне здоров’я персоналу організацій в умовах пандемії COVID-19: огляд зарубіжних досліджень. Організаційна психологія. Економічна психологія, 1 (22), 69-78.
6. Карамушка, Л. М. (2022). Психічне здоров’я особистості під час війни: як його зберегти та підтримати: Метод. рекомендації. Київ: Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України.
7. Карамушка, Л.М., & Канівець, Т.М. (2012). Когнітивний компонент психологічної готовності студентів вищих навчальних закладів до здійснення майбутньої професійної кар’єри: рівень та чинники розвитку. Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія, (4), 3–13.
8. Карамушка, Т.В. (2017). Соціально-психологічні чинники формування готовності аспірантів до здійснення професійної кар’єри. Дис. канд. психол. наук. Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України. Київ.
9. Карасьова, Н.А. (2019). Креативні індустрії як елемент стратегії постіндустріального розвитку. Міжнародні відносини: теоретико-практичні аспекти, (3), 110-120.
10. Кот, В.Г. (2017). Психологічні умови професійної самореалізації працівників сфери рекламного бізнесу. Дис. канд. психол. наук. ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України. Київ.
11. Ніколаєва, О., Онопрієнко, А., Таран, С., Шоломицький, Ю., & Яворський, П. (2021). Креативні індустрії: вплив на розвиток економіки України. Київ: КШЕ. https://kse.ua/wp-content/uploads/2021/04/KSE-Trade-Kreativni-industriyi-Zvit.pdf
12. Лозовецька, В.Т. (2014). Методологічні підходи до формування кар’єри майбутніх фахівців. Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка, (8), 21-27.
13. Лозовецька, В.Т.(2015). Професійна кар’єра особистості в сучасних умовах. Монографія. Київ: ІПТО НАПН України.
14. Максименко, С.Д., & Осьодло, В.І. (2010). Структура та особистісні детермінанти професійної самореалізації суб’єкта. Проблеми сучасної психології, (8), 3-19.
15. Меняйло, В. (2016). Дослідницько-інноваційна діяльність в контексті професійної підготовки висококваліфікованих фахівців. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Педагогічні науки, (2), 77-82.
16. Мішина, С.В., Мішин, Ю.О. (2014). Економічна сутність поняття «кар’єра». Вісник економіки транспорту і промисловості, (47), 155 -159.
17. Орлов, В.Ф. (2017). Інтеграційний підхід до формування і розвитку професійної компетентності та кар’єрних орієнтацій майбутніх дизайнерів. Професійна освіта в умовах інтеграційних процесів: теорія і практика: збірник наукових праць, (1), 277-282.
18. Пархоменко, І.І. (2017). Поняття культурні та креативні індустрії в західноєвропейському науковому дискурсі та урядово-інституційних практиках Великобританії та Європейського Союзу. Українські культурологічні студії. Культурологія, 1(1),74-78.
19. Ситник, В.В. (2020). Психологічні чинники професійного зростання спеціалістів з інформаційних технологій. Дис. доктора філософії. Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України. Київ.
20. Чуль, О.М. (2017). Креативний потенціал як конвергентний чинник регіонального розвитку. Економічний форум, (1), 77-83.
21. Щурко, У. (2019). Креативні індустрії в Україні: тенденції та перспективи розвитку. Науково-практичний журнал «Причорноморські економічні студії». (48) 1, 172-176.
22. Щурко, У. В. (2021). Конкурентні стратегії безпеки розвитку реального сектору економіки. Автореф. дис. доктора екон. наук. Національний інститут стратегічних досліджень. Київ.
23. Briscoe, J. P., & Hall, D. T. (2006). The interplay of boundaryless and protean careers: Combinations and implications. Journal of Vocational Behavior, 69(1), 4-18.
24. CASES. Creative industries social media. Дослідження CASES: Як війна вплинула на креативні індустрії України. (2022). https://cases.media/article/doslidzhennya-cases-yak-viina-vplinula-na-kreativni-industriyi-ukrayini
25. Dronyuk, I., Moiseienko, I., & Greguš J. (2019). Analysis of Creative Industries. Activitiesin Europеan Union Countries. Procedia Computer Science, 160, 479-484.
26. Hall, D. T., Yip, J., & Doiron, K. (2018). Protean careers at work: Self-direction and values orientation in psychological success. Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior, 5, 129-156.
27. Rudolph, C. W., Allan, B., Clark, M., Hertel, G., Hirschi, A., Kunze, & Zacher, H. (2021). Pandemics: Implications forresearch and practice in industrial and organizational psychology. Industrial and Organizational Psychology, 14(1-2), 1-3
28. Schneider, B., Smith, D.B. (2004). Personality and organizations. Psychology Press.
29. The World Economic Forum. (2020). The Future of Jobs Report. Retrieved from: https://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs-report-2020
30. Worldometer: realtime world statistics. (2022). COVID-19 Coronavirus Pandemic. Retrieved from: https://www.worldometers.info/coronavirus/
Опубліковано
2022-07-22