Формування готовності персоналу пенітенціарних установ до оцінки ризиків вчинення повторного кримінального правопорушення засудженими до позбавлення волі та індивідуальне планування роботи з ними

  • Юлія Анатоліївна Паскевська Волинський національний університет імені Лесі Українки https://orcid.org/0000-0002-9944-8555
Ключові слова: оцінка ризиків, пенітенціарна реформа, персонал пенітенціарних установ, професійна компетентність, психологічне благополуччя, тренінгова програма; структура тренінгової програми; тренінгові сесії.

Анотація

Вступ. Важливим завданням  реформування пенітенціарної системи постає сьогодні розбудова системи розвитку професійної компетентності фахівців пенітенціарної установи.

Мета. Окреслити сутність інноваційного інструменту професійно-психологічного модулю професійної компетентності персоналу соціально-виховної та психологічної служби пенітенціарних установ, а також визначити завдання, зміст, структуру тренінгової програми з формування готовності персоналу пенітенціарних установ до оцінки ризиків вчинення повторного кримінального правопорушення засудженими до позбавлення волі та індивідуальне планування роботи з ними.

Результати. Охарактеризовано тренінгову програму з формування готовності персоналу пенітенціарних установ до оцінки ризиків вчинення повторного кримінального правопорушення засудженими до позбавлення волі та індивідуальне планування роботи з ними, яка є однією із тренінгових програм, що входять до структури розробленої нами психологічної технології підвищення кваліфікації та професійного розвитку компетентності персоналу пенітенціарних установ як важливого компонента збереження їхнього психічного здоров’я в континуумі психологічного благополуччя. Розкрито мету, основні завдання та обсяг тренінгової програми. Представлено структуру тренінгової програми, яка складається із шести тренінгових модулів теоретико-рефлексивної сесії, міжсесійної індивідуальної роботи та практичної сесії.

Висновки. Застосування розробленої тренінгової програми  сприяє успішному професійному зростанню та необхідному рівню психологічного благополуччя фахівця.

Посилання

1. Богатирьов, І.Г., Богунов, С.О., Дука, О.А. та ін. (2013). Пенітенціарна система України: історія та сучасність: видання до 15-річниці утворення центрального органу виконавчої влади з питань виконання покарань. За заг. ред. О.В. Лісіцкова. Київ: Державна пенітенціарна служба України.
2. Корольчук, М.С., & Крайнюк, В.М. (2010). Теорія і практика професійного психологічного відбору: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Київ: Ніка-Центр.
3. Кубрак, Р.М., & Лень, В.В. (2018). Кримінально-виконавча характеристика засуджених з психічними відхиленнями до позбавлення волі на певний строк: монографія. Дніпро: Видавець Біла К.О.
4. Мілютіна, К.Л. (2004). Теорія та практика психологічного тренінгу. Київ: МАУП.
5. Мердок, Джим, Їржичка, Вацлав (2017). Боротьба із жорстоким поводженням у пенітенціарних закладах: посібник для тюремного персоналу з акцентом на запобіганні жорстокому поводженню в пенітенціарних закладах. Рада Європи.
6. Методичні рекомендації щодо проведення оцінки ризиків вчинення повторного кримінального правопорушення засудженими до позбавлення волі. Наказ Міністерства юстиції України від 27 листопада 2020 року № 4121/5.
7. Основи пенітенціарної психології. Заг. ред. Н.П. Крейдун (2007). Харків.
8. Проєкт «Європейський Союз та Рада Європи працюють разом для підтримки в’язничної реформи в Україні» (SPERU). (2021). https://www.coe.int/uk/web/kyiv/european-union-and-council-of-europe-working-together-to-support-the-prison-reform-in-ukraine
9. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 червня 2020 р. № 471. Про затвердження Програми діяльності Кабінету Міністрів України. Київ. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/471-2020-%D0%BF#Text.
10. Синдром «професійного вигорання» та професійна кар’єра працівників освітніх організацій: ґендерні аспекти: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. та слухачів ін-тів післядиплом. освіти / за наук. ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки, Т.В. Зайчикової (2006). 2-е вид., перероб. та доповн. Київ: Міленіум.
11. Синьов. В.М. (1996). Підготовка спеціалістів для пенітенціарної теорії і практики. Проблеми пенітенціарної теорії і практики, 1, 17– 24.
12. Технології роботи організаційних психологів: навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. та слухачів ін-тів післядиплом. освіти / за наук. ред. Л.М. Карамушки (2005). Київ: Фірма «ІНКОС».
13. Шевченко, Н.Ф., Сурякова, М.В. (2009). Шлях до професійної кар’єри. Запоріжжя: ЗНУ.
14. Яценко Т.С. (1991). Методы активного социально-психологического обучения: метод. рекоменд. для студентов пед. институтов. Київ: РУМК.
15. Miller, W.R., & Rollnick, S. (2002). Motivational Interviewing: Preparing People for Change. New York: Guilford Press.
Опубліковано
2022-07-22
Як цитувати
Паскевська, Ю. (2022). Формування готовності персоналу пенітенціарних установ до оцінки ризиків вчинення повторного кримінального правопорушення засудженими до позбавлення волі та індивідуальне планування роботи з ними. ОРГАНІЗАЦІЙНА ПСИХОЛОГІЯ. ЕКОНОМІЧНА ПСИХОЛОГІЯ, (2(26), 99-106. https://doi.org/10.31108/2.2022.2.26.11