Тренінгова програма «Психологія ставлення жінок до грошей»

Ключові слова: жінки, гроші, ставлення до грошей, особистісно-професійні стилі поведінки, життєві позиції, психологічна стать особистості, монетарні настановлення, організаційні сценарії, тренінгова програма, інтерактивні техніки

Анотація

Мета: розробка змісту і структури тренінгової програми для формування усвідомленого гармонійного ставлення жінок до грошей.

Методи. Технологічний підхід Л. Карамушки (2018). Різні види інтерактивних технік (вивчення очікувань учасників, спільна розробка правил групової роботи, метод незавершених речень, «мозкові штурми», робота в малих групах, групові дискусії, рольові ігри, психологічні практикуми, творчі домашні завдання тощо), спрямовані на організацію індивідуальної та спільної діяльності,зокрема персоналу організацій.

Результати. Розроблено тренінгову програму «Психологія ставлення жінок до грошей», яка включає п’ять тренінгових сесій:1) «Сутність грошей та роль грошових настановлень у життєдіяльності особистості та організацій»; 2) «Роль життєвої позиції у формуванні фінансового сценарію жінок»; 3) «Вплив особистісних та особистісно-професійних стилів поведінки жінок на їхнє ставлення до грошей»; 4) «Роль психологічної статі особистості у формуванні ставлення до грошей»; 5) «Гроші як складова сценарію організації».

Висновки. Розроблена тренінгова програма може використовуватись для психологічної підготовки жінок, які працюють в державних та комерційних організаціях, є членкинями громадських організацій.

Посилання

1. Берн, Е. (2020). Що ти кажеш після привітання? Психологія людської долі. Харків: Книжковий Клуб «Клуб Сімейного дозвілля».
2. Берн, Э. (2000). Лидер и группа: о структуре и динамике организаций и групп. Екатеринбург: Литур.
3. Бєлавіна, Т.І., Васютинський, В.О., & Вінков, В.Ю. та ін. (2016). Соціальна психологія бідності: за ред. Васютинського, В.О. Київ: Міленіум.
4. Вайкофф, Х. (2019). Програмування статевих ролей у чоловіків та жінок. Сценарії життя людей. Харків: Ранок.
5. Гнускіна, Г.В. (2016). Зміст та особливості проведення тренінгу «Профілактика та подолання професійного вигорання у підприємців». Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія: зб. наук. праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України; за ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки, 1, 44, 10–15.
6. Гончаренко, Я.В. (2018). Зміст і структура тренінгу «Психологія розвитку орієнтації на клієнта в персоналу комерційних організацій». Організаційна психологія. Економічна психологія / за наук. ред. С.Д. Максименка та Л.М. Карамушки,1(12), 7–16.
7. Жебєлєва, П.В. (1997). Життєвий сценарій особистості: сутність та основні психологічні підходи. Вісник післядипломної освіти: зб. наук. пр. Університету менеджменту освіти, 9 (2), 126-134.
8. Жебєлєва, П.В. (1997). Життєвий сценарій особистості: сутність та основні психологічні підходи. Вісник післядипломної освіти: зб. наук. пр. Університету менеджменту освіти, 9 (2), 126-134.
9. Зубіашвілі, І.К. (2018). Тренінгові практики у соціально-психологічному забезпеченні монетарної культури старшокласників. Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія :зб. наук. праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України; за ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки, 1, 48, 19–24.
10. Зубіашвілі, І.К. (2009). Ставлення до грошей як фактор економічної соціалізації старшокласників. Автореф. дис. канд. психол. наук. Київ.
11. Карамушка, Л.М. (2001). Концептуальні засади дослідження підготовки практичних психологів до надання психологічної допомоги управлінському персоналу організацій. Актуальні проблеми психології. Том.1: Соціальна психологія. Психологія управління. Організаційна психологія, 2, 260-267.
12. Карамушка, Л.М. (2009). Сутність та особливості реалізації технологічного підходу в діяльності організаційних психологів. Актуальні проблеми психології. Том 1. Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія, 23, 57–64.
13. Карамушка Л.М. (2022). Психологічні тренінги для підготовки менеджерів та персоналу освітніх організацій (реалізація технологічного підходу): Навч. посібник. Київ: Інститут психології імені Г.С.Костюка НАПН України.
14. Карамушка, Л.М. (Ред.) (2005). Технології роботи організаційних психологів: Навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. та слухачів ін-тів післядиплом. освіти. Київ : Фірма «ІНКОС».
15. Карамушка, Л.М. (2012). Технологічний підхід в діяльності організаційних психологів: сутність та основні форми реалізації. Педагогічна і психологічна наука в Україні: зб. наук. праць; у 5 т., 2: Психологія, вікова фізіологія та дефектологія. Київ: Пед. думка.
16. Карамушка, Л.М., & Андрєєва, І.А. (2012). Психологія відданості персоналу організації (на матеріалі діяльності банківських структур). Київ-Львів: Галицький друкар.
17. Карамушка, Л.М., & Ходакевич, О.Г. (2017). Психологічні особливості ставлення студентської молоді до грошей. Київ: КНЕУ.
18. Кокун, О.М. (2012). Психологія професійного становлення сучасного фахівця: Монографія. Київ: ДП «Інформ.-аналіт. агенство».
19. Клименко, Н.Г. (2020). Сутність та види особистісно-професійних стилів поведінки жінок. Економічна психологія / за ред. С. Д. Максименка, Л. М. Карамушки, 4 (21),60-73.
20. Клименко, Н.Г. (2021). Сутність та види особистісно-професійних стилів поведінки жінок. Економічна психологія / за ред. С. Д. Максименка, Л. М. Карамушки, 2-3 (23), 56-63.
21. Костіна, Т.О. (2011). Дослідження провідного драйверу особистості юнацького віку. Актуальні проблеми психології: зб. наук. пр. Інституту психології імені Г. С. Костюка АПН України, 1, 57, 92-100.
22. Костіна, Т.О. (2019). Гендерна складова життєвого сценарію особистості: жіночі сценарії. Актуальні проблеми психології: зб. наук. пр. Інституту психології імені Г. С. Костюка АПН України, 1, 53, 74-80.
23. Креденцер, О.В., & Абдуллаєва, І.Б. (2016). Тренінг «Розвиток самоефективності підприємців сфери торгівлі»: структура, особливості проведення та оцінка ефективності. Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія. зб. наук. праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України; за ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки, 1, 44, 36–41.
24. Паршак, О.І. (2020). Аналіз загального ставлення персоналу комерційних організацій до грошей: рівень вираженості та зв’язок з психологічними характеристиками персоналу та організації. Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія :зб. наук. праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України; за ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки, 1, 57, 59–66.
25. Паршак, О.І. (2020). Оцінка персоналом комерційних організацій ролі грошей у його життєдіяльності: зв’язок з психологічними та організаційно-функціональними характеристиками організацій. Організаційна психологія. Економічна психологія / за ред. С. Д. Максименка, Л. М. Карамушки, 2–3 (20), 92–100.
26. Паршак, О.І. (2020). Тренінгова програма «Психологія ставлення персоналу комерційних організацій до грошей». Економічна психологія / за ред. С. Д. Максименка, Л. М. Карамушки, 4 (21).
27. Прайс, Дебора Л. (2009). Как привлечь деньги в свою жизнь. Секреты богатства. Харьков: Книжный клуб семейного досуга.
28. Сімків, М.В. (2010). Тип ставлення до оточуючих як чинник монетарних установок. Проблеми сучасної психології: зб. наук. праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г. С. Костюка АПН України ; за ред. С. Д. Максименка, Л. А. Онуфрієвої, 10, 720–731.
29. Сімків, М.В. (2012). Модифікований варіант методики А. Фернема «Шкала грошових уявлень та поведінки». Освіта регіону, 2, 295–301.
30. Стюарт, Я., & Джойнс, В. (1996). Транзактный анализ. Санкт-Петербург: Социально-психологический центр.
31. Фалько, Н.М. (2015). Гендерна ідентифікація як чинник гармонізації соціальних відносин та життєвого простору особистості. Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова, Серія 12: Психологічні науки, 2(47), 49 – 55.
32. Харрис, Т. Э. (2020). Я - О’Кей, Ты - О’Кей. Москва: Академический проект.
33. Хей, Дж. (2020). Транзактний анализ для тренеров. Санкт-Петербург: Метанойя.
34. Хохліна, О.П. (2019). Індивідуальний стиль активності та його становлення як умова успішного функціонування суб’єкта. Монографія колективна / За ред. Л.В. Помиткіної, О.П. Хохліної. Київ: ТОВ «Альфа-ПІК».
35. Штайнер, Клод (2019). Сценарії життя людей. Харків: Ранок.
36. Furnham, A., & Argyle, M. (1998). The psychology of money. NewYork: Routledge.
37. Stuntz, Edgar C. (1973). Transactional Analysis Journal, 3:2, 29-32.
Опубліковано
2022-07-22