Соціальна рефлексія як основа механізму економічної соціалізації особистості

Ключові слова: соціалізація, економічна соціалізація, соціальна рефлексія, механізм соціалізації, творчий потенціал особистості, розвиток суб’єкта

Анотація

Вступ. Економічна соціалізація особистості відбувається через механізм соціальної рефлексії та  реалізується в системі суспільних відносин,  регулює соціально-економічні процеси. Соціальна рефлексія дозволяє створити умови для розвитку суб’єкта, в тому числі й економічної соціалізації особистості.

Мета. Теоретичне дослідження ролі соціальної рефлексії в економічному соціумі як основи механізму економічної соціалізації.

Методи. Теоретичний аналіз проблеми соціальної рефлексії та її інтерпретація в психологічній науці.

Результати. Проаналізовано поняття «рефлексія» як психологічне явище. З’ясовано, що соціальна рефлексія представляє собою основу для прояву в людині самостійності та активності в процесі оволодіння економічними знаннями, економічним досвідом у взаєминах з іншими суб’єктами.

Висновки.  Поняття «соціальна рефлексія» – суто  психологічне явище, що представляє розумовий раціональний процес або акт, спрямований на аналіз, розуміння, усвідомлення себе, власних дій, поведінки, мови, свого досвіду, почуттів, станів, здібностей, характеру та міжособистісних взаємин. Результат рефлексії – це прояв соціальної теорії, яка пояснює сутність процесу економічної соціалізації особистості.

Посилання

1. Аристотель (2018). Метафізика. Книга 9. Філософія: Хрестоматія для аспірантів: Навчальний посібник. Укладач Волков О.Г. Мелітополь, 187-189.
2. Вебер, Макс (2013). Господарство і суспільство; пер. з нім. М. Кушнір. Київ: Всесвіт.
3. Гегель, Г.В.Ф. (2018). Вчення про сутність. Філософія: Хрестоматія для аспірантів: Навчальний посібник. Укладач Волков О.Г. Мелітополь, 195-202.
4. Гуссерль, Е. (2018). Ідеї чистої феноменології та феноменологічної філософії. Філософія: Хрестоматія для аспірантів: Навчальний посібник. Укладач Волков О. Г. Мелітополь, 237-239.
5. Дідковський, С.В. (2014). Поняття про рефлексію як механізм розвитку когнітивних схем. Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. Том VII. Екологічна психологія, 35, 55-64. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка,
6. Іллющенко, С.Ю. (2020). Психологічний зміст феномена рефлексії як властивості, процесу, стану. Вісник Національного університету оборониУкраїни, 4 (57), 32-43.
7. Котик, І.О. (2004). Механізми рефлексії у процесі розвитку суб’єктності людини. Дис. канд. психол. наук. Київ.
8. Курінний, Ян. (2020). Теоретичний аналіз первинної економічної соціалізації дошкільників. Гуманізація навчально-виховного процесу. Розділ. Вища школа, 1(99).С. 123-135.
9. Мельничук, І.Я. (2001). Формування рефлексивних механізмів цілеутворення в процесі розв’зання професійно-психологічних задач. Автореф. дис. канд. психол. наук. Київ.
10. Мід, Дж. Г. (2000). Дух, самість і суспільство. З точки зору соціального біхевіориста. Київ: Український Центр духовної культури.
11. Москаленко, В. В. (2013). Соціалізація особистості: монографія. Київ: Фенікс.
12. Москаленко, В. В. (2016). Соціалізація як інкультурація. Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Том І. Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія, 44, 116-122.
13. Павелків, Р. В. (2005). Розвиток моральної свідомості та самосвідомості в молодшому шкільному віці. Дис. докт. психол. наук. Рівне.
14. Павелків, Р.В. (2019). Рефлексія як механізм формування індивідуальної свідомості та діяльності особистості. Вісник післядипломної освіти: зб. наук. праць, 8(37), 84–98.
15. Пов’якель, Н.І. (1998). Професійна рефлексія психолога-практика. Практична психологія і соціальна робота, 6-7, 3–6.
16. Савченко, А.В. (2016). Психологія рефлексивної компетентності особистості: Дис. докт. психол. наук. Київ.
17. Як будувати власне майбутнє: життєві завдання особистості : [наук. моногр.] (2012). [Т. М. Титаренко, О. Г. Злобіна, Л. А. Лєпіхова та ін.] ; за наук. ред. Т. М. Титаренко; Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. Кіровоград : Імекс-ЛТД.
18. Bourdieu, P. (2002). Structuralism and the Theory of Sociological Knowledge. Social Research, 4, 681-706.
19. Cooley, Charles Horton (1930). Sociological Theory and Social Research. New York: Henry Holt.
20. Durkheim, Émile (1982). The Rules of Sociological Method, Preface to the Second Edition, trans. W.D. Halls, The Free Press.
21. Dewey, John (1994). Religious Faith and Democratic Humanism. NewYork: Columbia University Press.
22. Giddens, Anthony (1976). New Rules of Sociological Method: a Positive Critique of interpretative Sociologies. London: Hutchinson.
23. Lyotard, Jeanean-François (1979). La Condition Postmoderne. Les Editions de Minuit. https://gtmarket.ru/library/basis/3097
24. Lefebvre, Henri (1961). Critique de la vie quotidienne. T. II. Fondementsd'unesociologie de la quotidienneté. Paris, L’Arche.
25. Habermas, Jürgen (1985). Der philosophische Diskurs der Moderne. Frankfurt am Main.
26. Wertheimer, Max (1987). Productive thinking. New York: Harper.
Опубліковано
2022-07-22