Перспективи застосування освітних квест-кімнат для підготовки психологів до надання допомоги у кризових ситуаціях

  • Олена Василівна Винославська Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського https://orcid.org/0000-0002-0311-376X
  • Марія Олександрівна Кононець Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського https://orcid.org/0000-0001-9303-707X
Ключові слова: навчальна квест-кімната, підготовка психологів, кризова ситуація, особистісний розвиток, професійне вдосконалення

Анотація

Вступ. Підготовка психологів до надання допомоги у кризових ситуаціях має передбачати формування у них не тільки високого рівня професійних навичок (hard skills), але й цілого комплексу соціальних навичок (soft skills), зокрема навичок креативності, критичного мислення, здійснення ефективних комунікацій, оптимізації витрат часу, гнучкості і стресостійкості, що вимагає впровадження інноваційних форм та методів навчання. Однією з таких інновацій, що активно імплементується у вищу освіту для розвитку соціальних навичок у фахівців різних спеціальностей, виступає застосування навчальних квест-кімнат як нової форми ігрового навчання. Саме тому аналіз доцільності впровадження нової форми навчання у підготовку практичних психологів є вельми актуальним.    

Мета. Визначити перспективи застосування навчальних квест-кімнат для підготовки психологів до надання допомоги у кризових ситуаціях, а також для їхнього професійного вдосконалення й особистісного розвитку.

Результати. Значна кількість публікацій з досліджуваної проблеми свідчить про високий інтерес освітньої спільноти до імплементації нових інтелектуальних форм ігрового навчання у закладах вищої освіти. У статті розкрито зміст поняття «навчальна квест-кімната», а також важливе значення застосування навчальних квестів для розвитку соціальних навичок у майбутніх психологів. Проаналізовано доцільність і можливість застосування навчальних квест-кімнат для підготовки психологів до надання допомоги у кризових ситуаціях. Автори статті вбачають доцільність і перспективність застосування навчальних квест-кімнат для професійного вдосконалення психологів у таких галузях, як: організаційна психологія, економічна психологія, психологія бізнесу, психологія конфлікту, психологія здоров’я,педагогічна психологія та інших.

Висновки. Подана у статті інформація може бути корисною при імплементації квест-технології у професійно-теоретичну підготовку майбутніх психологів, а також у розвиток їхніх соціальних навичок.

Посилання

Бернадський, Б. В. (2012). Міжнародні конфлікти: курс лекцій. Київ: ВД «Персонал».
2. Відкриття скарбів культурної спадщини Сокальщини (2021). https://questy.org.ua/
3. Гізун, А., & Лозова, І. (2016). Аналіз дефініцій поняття кризова ситуація та основних аспектів концепції управління безперервністю бізнесу. Ukrainian Scientific Journal of Information Security, 22(1), 99–108.
4. ГО «Освітній ресурсний центр». Квести. (2022).https://orc.org.ua/quests
5. Гута, С.С. (2017). Поняття «кризова ситуація, зумовлена воєнно-політичними чинниками», «воєнно-політична криза» в теорії державного управління. Інвестиції: практика та досвід, 7, 116–120.
6. Завдання до проведення поліцейського квесту. (2019). file:///C:/Users/%D0%91%D0%B5%D0%B7%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8F/Downloads/kvest2.pdf
7. Зливков, В.Л., Лукомська, С.О., & Федан, О.В. (2016). Психодіагностика особистості у кризових життєвих ситуаціях. Київ: Педагогічна думка, 2016. https://core.ac.uk/download/pdf/77241343.pdf
8. Кісарчук, З. Г., Омельченко, Я. М., Лазос, Г. П., Литвиненко, Л. І. та ін. (2014). Психологічна допомога постраждалим внаслідок кризових травматичних подій: методичний посібник / за ред. З.Г. Кісарчук. Київ: Логос.
9. Корольчук, М. С., & Крайнюк, В. М. (2006). Соціально-психологічне забезпечення діяльності в звичайних та екстремальних умовах: навч. посіб. Київ: Ніка-Центр.
10. Кулішов, В. С. (2018). Застосування квест-технології у професійно-теоретичній підготовці учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти: навчально-методичний посібник. Біла Церква: БІНПО УМО НАПН України.
11. Розов, В. И. (2012). Психология экстремальных ситуаций: адаптивность к стрессу и психологическое обеспечение: науч.-практ. пособ. Київ: КНТ; Саммит-Книга, 2012.
12. Рябоконь, В. В., & Чередниченко, Т. В. (2021). Кризова ситуація як джерело розвитку особистості. Вісник Національного університету оборони України, 1(59), 151-157. doi: 10.33099/2617-6858-21-59-1-151-157
13. Смирнов, Б.А., & Долгополова, Е.В. (2007). Психология деятельности в экстремальных ситуациях. Xарьков: Гуманитарный Центр.
14. Сокол, І.М. (2018). Впровадження квест-технологій в освітній процес: програма підвищення кваліфікації.Сертифікат про акредитацію: Серія УД № 14007743 Виданий за рішенням Акредитаційної комісії від 27.12.2018 р. Протокол № 133. Наказ МОН України № 13 від 08.01.2019. https://lpnu.ua/vprovadzhennia-kvest-tekhnolohii-v-osvitnii-protses
15. Титаренко, Т. (2007). Життєві кризи: технології консультування: в 2 частинах. (Серія «Психол. інструментарій»). Київ: Главник Ч. 1; Ч. 2.
16. Тілікіна, Н. В. (2020). Навички ХХІ століття та умови їх формування ірозвитку для молоді. https://dismp.gov.ua/navychky-khkhi-stolittia-ta-umovy-ikh-formuvannia-i-rozvytku-dlia-molodi/
17. Федерація квеста України(2008). https://web.archive.org/web/ 20081212012046/http://www.kbect.net.ua/
18. Cain, J. (2021). Exploratory implementation of a blended format escape room in a large enrollment pharmacy management class. Currents in Pharmacy Teaching & Learning, 11(1), 44–50. http://doi.org/10.1016/j.cptl.2018.09.010
19. Cornellà, C. P., & Estebanell, M. M. (2018). GaMoodlification: Moodle al servicio de la gamificación del aprendizaje. Campus Virtuales, 7(2), 9–25.
20. Cruz, M. (2019). Escaping from the traditional classroom – The 'Escape Room Methodology' in the Foreign Languages Classroom. Babylonia – Rivista Svizzera Per L'insegnamento Delle Lingue (3), 26–29.
21. Fotaris, P., & Mastoras, T. (2019). Escape Rooms for Learning: A Systematic review. In ECGBL 2019 European Conference on Game Based Learning. Denmark: Academic Conferences and publishing limited. doi.org/10.34190/GBL.19.179
22. Friedrich, C., Teaford, H., Taubenheim, A., & Sick, B. (2020). Interprofessional Health Care Escape Room for Advanced Learners. The Journal of Nursing Education,59(1), 46–50. doi.org/10.3928/01484834-20191223-11
23. Gómez-Carrasco, C.J., Monteagudo Fernández, J., Moreno-Vera, J.R., & Sainz-Gómez, M. (2020). Evaluation of a gamification and flipped classroom program used in teacher training: Perception of learning and outcome. PLoS ONE 15(7): e0236083. https://doi.org/10.1371/journal.
24. González, C. S., Gómez, N., Navarro, V., Cairós, M., Quirce, C., Toledo, P., & Marrero-Gordillo, N. (2016). Learning healthy lifestyles through active videogames, motor games and the gamification of educational activities. Computers in human behavior, 55, 529-551. doi:10.1016/j.chb.2015.08.052
25. Klaus, P., Rohman, J., & Hamaker, M. (2007). The hard truth about soft skills: workplace lessons smart people wish they’d learned sooner. New York, Harper Collins Publishers.
26. Laja, P. (2012). How to use gamification for better business results. https://blog.kissmetrics.com/gamification-for-betterresults/.
27. Lopez-Pernas, S., Gordillo, A., Barra, E., & Quemada, J. (2019). Examining the Use of an Educational Escape Room for Teaching Programming in a Higher Education Setting. IEEE Access, 7, 31723–31737. doi.org/10.1109/ACCESS.2019.2902976
28. Nicholson, S. (2015). Peeking behind the locked door: A survey of escape room facilities. http://scottnicholson.com/pubs/erfacwhite.pdf
29. UNLOCK. (2020). Creativity through game-based learning at higher education.WWW.UN-LOCK.EU
Опубліковано
2022-07-22

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##