Особливості впровадження тренінгової програми «Психологія розвитку інноваційних стилів управління у менеджерів освітніх організацій

Ключові слова: освітні організації, менеджери освітніх організацій, інноваційні стилі управління, тренінгова програма, інтерактивні техніки

Анотація

Вступ. Ефективне управління освітніми організаціями в сучасних умовах значною мірою залежить від використання менеджерами інноваційних стилів управління. Це передбачає розробку та впровадження спеціальних тренінгових програм, які б сприяли психологічній підготовці менеджерів освіти до використання інноваційних стилів управління.

Мета дослідження: проаналізувати особливості використання інтерактивних технік для психологічного навчання менеджерів освіти (в рамках тренінгової програми «Психологія розвитку інноваційних стилів управління у менеджерів освітніх організацій»).

Методи дослідження. Інтерактивні техніки для організації психологічного навчання менеджерів.

Результати дослідження. У статті проаналізовано зміст та особливості використання інтерактивних технік, які стосуються основних компонентів та етапів проведення тренінгової програми «Психологія розвитку інноваційних стилів управління у менеджерів освітніх організацій».

Висновки. Використання визначених інтерактивних технік дає можливість створити сприятливі умови для психологічного навчання менеджерів освітніх організацій щодо розвитку інноваційних стилів управління.

Посилання

1. Andrushkіv, B. M. (1995). Osnovy teorіi ta praktyky upravlіnnya [Fundamentals of Management Theory and Practice]. Svіt. [In Ukrainian]
2. Bodalev, A. A., Derkach, A. A., & Lapteva, L. G. (2001). Rabochaya kniga prakticheskogo psikhologa: posobie dlya spetsialistov, rabotayuschikh s personalom [Practicing Psychologists' Workbook: a Handbook for HR Professionals]. Izdatelstvo Instituta Psikhoterapii. [In Russian]
3. Dyakonov, V. N. (2012). Tsennostnye osnovy upravleniya obrazovatelnymi uchrezhdeniyami [Value Foundations of Educational Institution Management]. Narodnoe obrazovanie. 8, 148–151.[In Russian]
4. Zhuravlev, A. L. (2004). Psikhologiya upravlencheskogo vzaimodeystviya (teoreticheskiy i prikladnye problemy) [Psychology of Managerial Interaction (Theoretical and Applied Problems)]. Izd-vo In-ta psikhologii RAN. [In Russian]
5. Karamushka, L. M. (2000). Psykhologіya upravlіnnya zakladamy serednoyi osvіty [Psychology of Secondary Education Management]. Nіka-Tsentr. [In Ukrainian]
6. Karamushka, L. M. (2009). Sutnіst ta osoblivostі realіzatsіyi tekhnologіchnogo pіdkhodu v dіyalnostі organіzatsіynikh psikhologіv [The Content and Features of the Technological Approach in the Work of Organizational Psychologists]. Aktualnі problemi psikhologіyi. Organіzatsіyna psikhologіya. Ekonomіchna psikhologіya. Sotsіalna psikhologіya : zb. naukovikh prats Іnstitutu psikhologіyi іm. G. S. Kostyuka APN Ukrayini. 1(23), 57–64. [In Ukrainian]
7. Karamushka, L. M., & Klochko, A. O. (2019). Trenіngova programa «Psykhologіya rozvytku іnnovatsіynykh stylіv upravlіnnya u menedzherіv osvіtnіkh organіzatsіy»: zavdannya, osnovnі tematychnі modulі ta іnteraktyvnі tekhnіky [Training program "Psychology of Development of Educational Organization Managers' Innovative Management Styles": Tasks, Basic Thematic Modules and Interactive Techniques]. Organіzatsіyna psikhologіya. Ekonomіchna psikhologіya,4(18), 46–61. [In Ukrainian]
8. Kolomіnskiy, N. L. (2000). Psykhologіya menedzhmentu v osvіtі (sotsіalno–psikhologіchniy aspekt): monografіya [Psychology of Management in Education (A Socio-Psychological Aspect): Monograph]. Kyiv: MAUP.[In Ukrainian]
9. Konarzhevskiy, Yu. A. (2003). Menedzhment i vnutrishkolnoe upravlenie [Management and In-School Management]. [In Russian]
10. Krichevskiy, V. Yu. (1998). Mnogogrannost upravleniya. Upravlenie sovremennoy shkoloy (razmyshleniya rukovoditelya) [Versatility of Management. Management of a Modern School (Thoughts of the Leader)]. GUPM. [In Russian]
11. Markov, S. L. (2010). Mozkoyi shturm і yogo rіznovidi yak efektyvnі іnstrumenty rozvyazannya upravlіnskikh problem [Brainstorming and its varieties as effective tools for solving management problems]. Aktualnі problemy psykhologіі: Organіzatsіina psykhologіya. Ekonomіchna psykhologіya. Sotsіalna psykhologіya :zb. nauk.prats. Kyiv: Vydavnytstvo «A.S.K.» 1, 207-215. [In Ukrainian]
12. Meskon, M., Albert, M., & Khedouri, F. (1993). Osnovy menedzhmenta [Fundamentals of Management]. Delo.
13. Moiseev, A. M. (2011). Strategicheskoe upravlenie shkoloy: vnutrishkolnoe upravlenie [Strategic Management of School: In-School Management]. Narodnoe obrazovanie. 7, 93–99. [In Russian]
14. Orban-Lembryk, L. E. (2003). Psykhologіya upravlіnnya [Management Psychology]. Akademvydav. [In Ukrainian]
15. Smirnova, M. Ye. (2013). Praktika upravlіnnya zagalnoosvіtnіm navchalnim zakladom: vіd funktsіonuvannya do rozvytku[The Practice of Secondary School Management: From Operation to Development] Kharkіv. [In Ukrainian]
16. Puzikov, V. G. (2012). Tekhnologiya vedeniya treninga [Technology of Training]. Rech. [In Russian]
17. Karamushka, L. M. (Ed.). Tekhnologіyi roboty organіzatsіynykh psykhologіv [Organizational Psychologists’ Work Technologies]. (2005). Fіrma «ІNKOS».
18. Fetiskin, N. P., Kozlov, V. V., & Manuylov, G. M. (2005). Sotsialno-psikhologicheskaya diagnostika razvitiya lichnosti i malykh grup [Socio-psychological Assessment of Personal and Small-Group Development]. Izd-vo Instituta Psikhoterapii. [In Russian]
Опубліковано
2021-06-01