Можливості використання сучасних комунікативних технологій в професійній діяльності патрульних поліцейських

Ключові слова: комунікативні технології, комунікативна компетентність, комунікативна готовність, патрульні поліцейські

Анотація

Вступ. Комунікативна готовність поліцейського має забезпечуватися знаннями, уміннями й навичками, які необхідно постійно збагачувати сучасними комунікативними технологіями.

Мета. Обґрунтувати необхідність формування і розвитку комунікативної компетентності та можливості використання сучасних комунікативних технологій в професійній діяльності патрульних поліцейських.

Результати дослідження. Визначено складові комунікативної компетентності та їх роль у діяльності працівника патрульної поліції. Зазначено комунікативну готовність патрульного поліцейського та основні чинники, які детермінують розвиток та підвищують рівень професійної компетентності.

Висновки. Використовуючи певні новітні комунікативні техніки, патрульні поліцейські зможуть уникати більшості конфліктів та залишатися стресостійкими до будь-яких напружених ситуацій у своїй професії.

Посилання

1. Arkhipova, S.P. (2004). Profesijna kompetentnist i profesijnist sotsialnogo pratsivnyka: sutnist i shlyakhy rozvytku [Professional competence and professionalism of a social worker: the content and development]. Sotsialna robota v Ukraini: teoriya i praktyka, 2, 9–19. [In Ukrainian]
2. Balynska, О.M. (2016). Psikhologo-komunikatyvni konstrukty povedinky politsejskogo v sotsiumi [Psychological and communicative constructs of policemen's behavior in society]. Psykhologichni konstrukty pozytsiyuvannya politsiji sered naselennya:materialy «kruglogo stola» (Lviv. November 24, 2016). Lviv, 12–15. [In Ukrainian]
3. Bilonozhko, А.V. (2008). Sotsialno-psykhologichni chynnyky stanovlennya komunikatyvnoi kultury majbutnogo yurysta v protsesi profesijnoi pidgotovky [Social and psychological factors in the formation of communicative culture of future lawyers during their professional training]: avtoref. dis. … kand. psikhol. nauk: 19.00.05. Kyiv. [InUkrainian]
4. Bondarenko, V.V. (2016). Komponenty profesiinoi kompetentnosti pratsivnykiv pidrozdiliv patrulnoi sluzhby Natsionalnoi politsii Ukrainy [Components of professional competence of the National Police of Ukraine patrol service officers]. Yurydychna psykhologia.Yurydychni nauky, 2, 81–88. http://nbuv.gov.ua/UJRN/urpp_2016_2_9. [In Ukrainian]
5. Kornev, О.М. (2008). Sotsialni zdibnosti u strukturi komunikatyvnoi kompetentnosti pratsivnykiv operatyvnykh pidrozdiliv [Social abilities in the structure of communicative competence of operational unit officers]. Psykhologichni aspekty natsionalnoi bezpeky: tezyII Mizhnar. nauk-prakt. konf. Lviv, 113–117. [InUkrainian]
6. Moroz, L.І. (2004). Rozvytok komunikativnikh umin u pratsivnikiv militsii [Development of police officers' communication skills]. Praktychna psykhologia ta sotsialna robota, 12, 51–54. [InUkrainian]
7. Klymenko, I.V., Shvets, D.V., Yevdokimova, О.О., & Posokhova, Ya.S. (Editors). (2017). Pamyatka pratsivnika Natsionalnoi politsii Ukrainy [Memo to the officers of the National Police of Ukraine]. Kharkiv. [InUkrainian]
8. Trigubenko, Т.V. (2011). Formuvannya profesijnoi kompetentnosti majbutnikh dilnychnykh inspektoriv militsii u protsesi fakhovoi pidgotovky [Formation of professional competence of future district police inspectors during their professional training]: dis. … kand. ped. nauk : 13.00.04. Mykolaiv. [InUkrainian]
9. Turinska, О.Ye. (2012). Komunikatyvna kompetentnist pravookhorontsiv yak umova jikh efektivnoji profesijnoji diyalnosti [Communicative competence of law enforcement officers as a condition of their effective professional activity]. Naukovij visnik Lvivskogo derzhavnogo universitetu vnutrishnikh sprav.Psykhologichni nauky, 3, 185–195. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvldu_2012_1_20.[In Ukrainian]
Опубліковано
2021-06-24